Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro

Diweddarwyd diwethaf: June 16, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro

Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro eich cyfeirio at y lle cywir os ydych chi’n chwilio am amrywiaeth o wybodaeth gofal plant gan gynnwys grwpiau rhiant a phlant bach, grwpiau rhianta a gofal plant.

Gallem hefyd gynnig gwybodaeth ar wasanaethau cefnogol yn ymwneud â thai, cyngor budd-daliadau, hyfforddiant a dychwelyd i’r gwaith.

Os ydych chi’n rhiant, gofalwr, nain neu daid, gweithiwr proffesiynol neu unrhyw un sy’n gyfrifol am blentyn neu berson ifanc 0-19 oed, gallem gynnig gwybodaeth am y gwasanaethau cefnogol sy’n agored i chi.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Gallem helpu gyda gwasanaethau sy’n darparu cefnogaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc 0-19 oed

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro

01437 770014

Mae cyfleuster peiriant ateb 24 awr ar gael hefyd – gadewch eich enw a’ch rhif a bydd rhywun yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

fis@pembrokeshire.gov.uk

Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1TP

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Peiriant ateb ar gael
Sul:
Peiriant ateb ar gael

Gwasanaethau eraill yn Sir Benfro


Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Benfro

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth sy’n ymwneud â thai i helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosib.

Eu gweledigaeth yw helpu pobl i ddod o hyd i gartref sy’n cyfarfod eu hanghenion ac yn annog annibyniaeth mewn amgylchedd iach a diogel.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Benfro

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir Benfro.

Dechrau’n Deg Sir Benfro

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn fenter Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o roi cychwyn gwell mewn bywyd i blant 0 i 3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro yn gallu dweud wrthych am wasanaethau sydd yn darparu cefnogaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc 0-19 oed. Maent hefyd yn cynnig cyngor i rieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, gweithwyr proffesiynol a chyflogwyr am amrywiaeth o weithgareddau plant a gwasanaethau gofal plant.