Dechrau’n Deg Sir Benfro

Diweddarwyd diwethaf: July 5, 2017

Am Dechrau’n Deg Sir Benfro

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen i helpu teuluoedd gyda phlant dan 4 oed mewn ardaloedd penodol o Sir Benfro. Y nod ydy cefnogi rhieni gyda phlant o dan 4 oed i roi’r cychwyn gorau bosib mewn bywyd i’w plant.

Mae Dechrau’n Deg yn cefnogi plant a theuluoedd wrth gynnig:

  • Gofal plant o hyd at 2.5 awr y dydd mewn grŵp chwarae Dechrau’n Deg cofrestredig.
  • Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd mwy
  • Sgiliau magu plant
  • Datblygiad iaith gynnar

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Dechrau’n Deg ar gael mewn lleoliadau penodol yn Sir Benfro yn ddibynnol ar eich cod post. Ffoniwch 01437 770004 i weld os yw’ch teulu chi yn gymwys am y cynllun.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Sir Benfro i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Sir Benfro

01437 770004

flyingstart@pembrokeshire.gov.uk

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir Benfro


Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Benfro

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth sy’n ymwneud â thai i helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosib.

Eu gweledigaeth yw helpu pobl i ddod o hyd i gartref sy’n cyfarfod eu hanghenion ac yn annog annibyniaeth mewn amgylchedd iach a diogel.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Benfro

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir Benfro.

Dechrau’n Deg Sir Benfro

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn fenter Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o roi cychwyn gwell mewn bywyd i blant 0 i 3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro yn gallu dweud wrthych am wasanaethau sydd yn darparu cefnogaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc 0-19 oed. Maent hefyd yn cynnig cyngor i rieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, gweithwyr proffesiynol a chyflogwyr am amrywiaeth o weithgareddau plant a gwasanaethau gofal plant.