Rhannu’r Baich: Pam Nad Yw Eisiau Mynd i’r Ysgol?Addysg Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Feb 20th 2018

Bachgen unig Erthygl Ddim Eisiau mynd i'r Ysgol

Mae mam yn poeni am ei mab sydd yn gwneud dim ond aros yn ei ystafell a ddim am fynd i’r ysgol. Oes achos i boeni? Mae gennym ychydig o gyngor yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Help PwyntTeulu,

Dwi’n poeni am fy mab 11 oed. Mae wedi mynd yn ddistaw iawn ac yn aros yn ei ystafell drwy’r adeg. Mae’n dweud nad yw eisiau mynd i’r ysgol ond nid yw’n egluro pam i mi. Dwi wedi gofyn a oes unrhyw beth yn ei boeni ond nid yw’n dweud dim. Dwi ddim yn gwybod beth i’w wneud, help plîs.

Rhian

Cyngor PwyntTeulu

Helo Rhian,

Diolch am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu. Mae’r sefyllfa yn un anodd iawn i unrhyw riant. Gall fod sawl rheswm am ymddygiad eich mab, felly ceisiwch beidio dychmygu’r gwaethaf yn syth.

Mae siarad yn dda

Man cychwyn dda ydy siarad. Gan nad yw’n barod i fod yn agored gyda chi a dweud os oes unrhyw beth o’i le, efallai byddai’n syniad i chi ail ystyried y dull o ymdrin â hyn. Mae’n 11 oed a gall yr oedran yma fod yn un anodd iawn i fachgen ifanc. Mae llencyndod (puberty) ar y gorwel a gyda hynny daw llawer o sefyllfaoedd sy’n achosi embaras, pethau na fyddai’n teimlo’n gyfforddus siarad â’i fam amdanynt. Mae hyn yn gyffredin iawn ymysg pobl ifanc yn eu harddegau, neu’r rhai sydd ar fin cyrraedd eu harddegau. Darllenwch erthygl Relate ‘How do I get my teenager to talk to me?’ sydd yn ceisio egluro pam nad ydynt yn siarad â chi, ac awgrymu sut i gychwyn sgwrs gyda nhw.

Dewis y dull cywir

Sut gychwynnoch chi’r sgwrs gyda’ch mab? Fel tarw yn rhuthro i mewn ac yn gofyn yn blwmp ac yn blaen? Ceisiwch wneud iddo deimlo’n fwy cyfforddus. Gwnewch rywbeth mae’n ei fwynhau lle gallai ymlacio ac yna gofynnwch gwestiynau mewn ffordd lai uniongyrchol. Ceisiwch ofyn, “Os bydda’n rhaid i ti ddewis y peth gwaethaf am flwyddyn 7 beth fydda hynny?” neu, “Os gallet ti newid yr ysgol mewn un ffordd beth fydda ti’n ei wneud?”

Gallech chi hefyd ymuno yn y pethau mae’ch mab yn ei fwynhau am ychydig, fel chwarae gêm cyfrifiadur gydag ef, neu ei wylio’n chwarae a siarad am y gêm 0 leiaf. Os yw’n teimlo’n fwy cyfforddus yna efallai bydd yn dweud mwy wrthych chi am y pethau sydd yn digwydd.

Byddwch yn onest

Er ei bod yn dda i siarad, a defnyddio rhai o’r awgrymiadau uchod i annog hyn, mae’n bwysig hefyd i chi fod yn onest â’ch mab. Mae angen iddo ddeall beth gall ddigwydd os nad yw’n mynd i’r ysgol. Dylech chi egluro pam ei bod yn well cael trefn ar ei broblemau nawr cyn iddynt dyfu’n fwy.

Mae bod yn gefnogol yn bwysig, ond mae hefyd yn bwysig ei fod yn deall yr oblygiadau o beidio mynychu’r ysgol. Dylai wybod bod yr awdurdod lleol yn gallu rhoi dirwy – edrychwch ar y wefan hon ar gov.uk am weithred gyfreithiol i orfodi presenoldeb yn yr ysgol. Cyflwynwyd hysbysiadau cosb benodedig yng Nghymru yn 2014. Am fanylion pellach ymwelwch ag adran addysg gwefan eich Awdurdod Lleol.

Cynnig cefnogaeth

Mae’n bwysig i chi dawelu ei feddwl wrth ddangos eich bod yno i’w gefnogi. Gallech chi ei helpu i ddatrys unrhyw broblemau yn yr ysgol. Mae angen iddo ddeall eich bod chi yno iddo ac na fyddech yn barnu. Eglurwch eich bod yn deall bod gan bobl o’i oedran broblemau a bod angen cefnogaeth arnyn nhw. Mae yna awgrymiadau pellach ar wefan GIG am siarad â pherson ifanc yn ei arddegau, pethau fel peidio tybio na chyhuddo, peidio ymateb i ddig a’u helpu i deimlo’n ddiogel.

Oes rhywun arall wedi sylweddoli?

Ceisiwch siarad gydag oedolyn o’r ysgol rydych chi’n ymddiried ynddynt, fel athro cofrestru neu weithiwr bugeiliol. Gofynnwch a ydynt wedi sylweddoli ar unrhyw beth anghyffredin yn digwydd yn yr ysgol. Efallai eich bod yn dychmygu’r sefyllfaoedd gwaethaf bosib, fel bwlio, ond efallai ei fod yn cael trafferth gyda phwnc, neu ddim yn hoff o athro penodol. Ar hyn o bryd nid ydych chi’n ymwybodol, a byddai’n syniad da casglu gwybodaeth bellach.

Rhywbeth arall gallech chi ei wneud yw edrych ar grŵp cyfoedion eich mab. Oes ganddo ffrindiau yn yr ysgol, neu y tu allan i’r ysgol? Byddwch yn ofalus sut rydych chi’n ymdrin â hyn, ceisiwch fod yn synhwyrol fel nad ydych yn achosi unrhyw broblemau neu embaras ymysg ei ffrindiau. Efallai gallech chi siarad â’u rhieni? Mae posib y gallan nhw gynnig mewnwelediad, efallai bod eu plant nhw’n ymddwyn yn yr un ffordd, neu efallai bod eu plant wedi dweud beth sy’n digwydd i’ch mab.

Efallai nad chi yw’r person cywir

Efallai nad yw’ch mab yn teimlo’n barod, neu’n gallu siarad â chi am beth sy’n digwydd, ond efallai y gallai siarad â rhywun arall. Tawelwch eich meddwl wrth basio manylion sefydliadau gall siarad â nhw yn gyfrinachol. Mae yna wasanaethau cefnogol yn yr ysgol gallech chi holi amdanynt fel cefnogaeth fugeiliol, neu gallech chi rannu manylion llinell gymorth Meic. Gallai siarad, tecstio neu sgwrsio ar-lein am ei broblemau yn gyfrinachol gyda chynghorydd. Efallai unwaith iddo sgwrsio gyda rhywun arall bydd yn teimlo’n barod i egluro beth sydd yn digwydd i chi, ond pa un ai ydyw neu beidio, byddech chi’n teimlo’n hapusach am ei fod yn siarad gyda rhywun ac yn cael cyngor.

Dymunwn bob lwc i chi gyda’ch mab. Cymerwch ofal.

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich: Nid Yw’n Chwarae Gyda Phlant Eraill

Rhannu’r Baich… Cefnogaeth Pryder i Rieni

Rhannu’r Baich: Merch Eisiau Gadael Yr Ysgol


Rhannwch hwn