PaCE: Gofal Plant Am Ddim Wrth Chwilio Am WaithGofal Plant Gwaith a Hyfforddiant | gan | May 22nd 2017

Logo PaCE - Gofal Plant am ddim

Mae PaCE, y cynllun sydd yn helpu rhieni sydd yn chwilio am waith gyda chostau gofal plant, wedi cael ei ymestyn at 2020.

Mae Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) yn cefnogi rhieni sydd yn wynebu rhwystrau gofal plant sy’n eu hatal rhag cael mynediad i addysg, cyflogaeth neu gyfleoedd hyfforddi. Cyflwynir y rhaglen £13.5 miliwn yma ledled Cymru gan 43 o gynghorwyr sydd yn gweithio mewn lleoliadau yn y gymuned.

Yn cael ei gyflwyno ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Adran Gwaith a Phensiynau, mae’r rhaglen yn ychwanegu at y gwasanaethau cynigir drwy Dechrau’n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf. Gall PaCE gefnogi rhieni sydd yn anweithredol yn economaidd ac yn byw y tu allan i ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf.

Beth gall cynghorwyr PaCE ei gynnig i chi?

Mae cynghorwyr PaCE yn cynnig cefnogaeth unigol i rieni wrth ystyried eu hanghenion gofal plant unigol. Maent hefyd yn cynnig cymorth i ennill neu ychwanegu at eich sgiliau gwaith fydd yn helpu gyda chyfleoedd swyddi cyfoes.

Kids and stuff for free childcare article

Gall cynghorwyr helpu i drefnu profiad gwaith, gwaith gwirfoddol neu hyfforddiant i ennill cymwysterau priodol. Gall PaCE dalu i’ch plant fynd at ofalwr plant cofrestredig i chi fynychu un o’r cyfleoedd yma a gwella’ch cyfle o gael gwaith.

Mae cynghorwyr, ar ran y rhieni, yn gallu ymgynghori â gwasanaethau cefnogol eraill hefyd, fel y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd. Pwrpas hyn ydy casglu gwybodaeth am ofal plant cofrestredig lleol. Bydd dewisiadau gofal plant yn amrywio ymhob ardal. Gall gynnwys gofalwyr plant, meithrinfeydd, gofal cofleidiol a chylchoedd chwarae/meithrinfeydd. Beth bynnag yw’r gwasanaeth cynigir, mae angen iddo fod yn addas ar gyfer y rhiant a’r plentyn. Felly’r rhiant fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ar ba ddarparwr gofal sydd yn ateb eu hanghenion orau.

Father and son for Walk to School

Gall PaCE hefyd ddarparu cymorth gyda chostau gofal plant tra bydd y rhiant yn mynd drwy’r newid o fod allan o waith ac i mewn i swydd newydd. Er esiampl, gall PaCE ystyried talu hyd at 10 diwrnod o ofal plant cyn i’r rhiant ddechrau yn y gwaith. Pwrpas hyn yw galluogi’r plentyn, neu blant, i setlo yn yr amgylchedd gofal newydd.

Gall PaCE hefyd ystyried talu’r costau gofal plant am hyd at bythefnos yn syth ar ôl i’r rhiant gychwyn mewn gwaith o 16 awr yr wythnos neu fwy. Weithiau byddant yn talu am ddillad, teclynnau, offer, ac/neu gostau teithio i oresgyn y rhwystrau i gychwyn gwaith neu hyfforddiant.

Eisiau darganfod mwy?

Am wybodaeth bellach ar PaCE, gan gynnwys y meini prawf, cliciwch yma.

Os hoffech gysylltu â PaCE e-bostiwch: PaCE@WALES.GSI.GOV.UK

Yn 2017 cyhoeddodd Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, bod PaCE yn cael ei ymestyn tan Fawrth 31ain 2020.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Cwestiynau Am Addysg Gartref yng Nghymru

Hanfodion Diogelwch Haul: 5 Awgrym i Osgoi’r Llosg

Deg Awgrym Sut i Arbed Dŵr ac Egni


Rhannwch hwn