Rhannu’r Baich: Nid Yw’n Chwarae Gyda Phlant EraillCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Oct 23rd 2017

Ddim yn chwarae - bachgen unig Rhannu'r Baich

Mae mam yn poeni am ei phlentyn ifanc yn cael ei adael allan gan blant eraill. Mae’n chwilio am ffyrdd i’w helpu integreiddio. Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Dwi’n poeni am fy mab, mae fel petai’n cael trafferth cymysgu gyda phlant eraill. Dwi’n poeni bod yna rywbeth yn bod gydag ef, neu fod y plant eraill yn ei ynysu.

Mae fy mab yn 5 oed ac yn mynd i’r ysgol yn llawn amser. Dwi’n gwybod bod y bechgyn eraill yn ei ddosbarth yn chwarae gyda’i gilydd yn aml, yn chwarae pêl droed ac ati, ond dwi ddim yn meddwl ei fod yn ymuno yn yr hwyl o gwbl. Pan dwi’n gofyn iddo pwy fu’n chwarae â nhw yn yr ysgol, mae’n dweud neb. Mae’n torri fy nghalon meddwl ei fod yn unig.

Mae’n gallu chwarae yn dda iawn ar ben ei hun ac yn defnyddio ei ddychymyg yn dda. Dwi ddim yn gwybod os mai anallu cyfathrebu yw’r broblem neu’r ffaith nad yw eisiau chwarae gyda nhw. Dwi eisiau sicrhau bod fy mhlant yn hapus a’u helpu i gyflawni hyn. Pan ddaw’r cyfle, dwi’n cyfarfod gyda’r mamau eraill fel ei fod yn gallu chwarae gyda’r plant, ond nid allaf fod yno yn yr ysgol ac mae’n gorfod ymdopi ar ben ei hun. Dwi ddim yno i’w annog i chwarae ag eraill, felly sut ydw i’n sicrhau ei fod yn integreiddio?

Ydw i’n gwneud môr a mynydd allan o hyn? Neu ydych chi’n meddwl bod yna broblem cyfathrebu?

Cyngor PwyntTeulu

Helo, diolch i chi am gysylltu gyda PwynTeulu. Mae’n ddrwg gennym glywed eich bod yn poeni am y posibilrwydd bod eich mab yn cael ei adael allan yn yr ysgol. Mae’n naturiol i chi boeni am hapusrwydd eich plentyn. Mae cyfarfod gyda mamau eraill a’u plant er mwyn i’ch mab integreiddio yn ffordd hyfryd i annog chwarae gydag eraill.

Mae pawb yn wahanol

Mae’r gwahaniaethau yn y ffordd rydym yn tyfu fel unigolion yn hyfryd. Mae rhai ohonom angen cwmni yn aml, ac eraill yn hapus i dreulio amser ar ben eu hunain gyda’u dychymyg. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu bod yna broblem cyfathrebu neu wneud ffrindiau, gall fod yn ddewis. Mae rhai plant angen mwy o amser i ddatblygu’r hyder i ymuno gydag eraill. Ond, os oes yna broblem gyda chyfathrebu neu gael ei eithrio, mae’n beth gwych eich bod yn ymchwilio’r pethau gallech chi ei wneud i’w gefnogi.

Cyfarfod i chwarae

Ydych chi wedi gofyn i’ch mab sut mae’n teimlo am yr ysgol a gwneud ffrindiau? Os yw’n dweud ei fod yn teimlo fel ei fod yn cael ei adael allan amser egwyl, yna efallai gallech chi ofyn i’r plant eraill ddod atoch chi ar ôl yr ysgol i chwarae neu am de? Gall hyn annog perthynas i ddatblygu ar sail un i un. Gall leihau’r ofn o ymuno mewn gemau grŵp heb “ffrind”.

Gweithgareddau cynorthwyol

Pan fyddech chi’n cyfarfod gyda phlant eraill y tu allan i’r ysgol, pa mor dda mae’n chwarae gydag eraill?

Os yw’n fater nad yw’n cymysgu’n dda yna efallai gallai ymuno gyda chlwb sydd yn annog cyfathrebu gydag eraill?

Mae gweithgareddau fel crefftau ymladd, chwaraeon tîm a drama yn gallu helpu datblygu hyder a chyfathrebu. Bydd y mamau yn yr ysgol yn teimlo empathi am eich pryderon ac ni fyddant yn barnu. Mae’n debyg bod ganddyn nhw bryderon am eu plant eu hunain hefyd. Mae hwn yn rhwydwaith cefnogol cyd-fuddiol i chi, wrth i bawb lywio profion plentyndod a rhianta.

Siaradwch â’r athrawon

Gallech chi hefyd gael sgwrs gyda’i athro am eich pryderon. Bydd yr athro yn gallu rhoi syniad i chi sut mae’ch mab yn dod ymlaen gydag eraill yn ei ddosbarth ac yn yr egwyl. Efallai gallan nhw fonitro’r sefyllfa ac ymateb i unrhyw broblemau posib.

Mae yna systemau bydi mewn rhai ysgolion sydd yn helpu plant i deimlo’n rhan o bethau. Bydd gan yr ysgol bolisi yn ymdrin â bwlio os y’n cael ei adnabod fel problem. Gallech chi ofyn i gael gweld hwn neu efallai bydd i’w weld ar wefan yr ysgol. Y cam cyntaf dylid ei gymryd ydy siarad gydag athro dosbarth.

Os oes gan eich mab broblemau cyfathrebu, neu unrhyw anghenion dysgu fel arall, yna gall yr ysgol roi cyngor i chi. Gallant ddweud wrthych chi sut i gefnogi datblygiad eich mab a pa gymorth sydd ar gael. Bydd yr athro eisiau i’w disgyblion deimlo’n hapus a chyrraedd eu potensial. Gall cyfathrebu agored helpu i gyflawni hyn.

Meithrin

Mae meithrin eich plentyn i fod yn berson hapus yn bwysig er mwyn iddo ffynnu yng nghymdeithas heddiw. Mae’n swnio fel ei fod yn derbyn cefnogaeth berffaith gyda chi yn gefn iddo yn ei annog a’i arwain. Ceisiwch beidio poeni gormod, fel rhiant mae’r pethau rydych chi’n eu gwneud  yn gywir ac efallai mai ychydig mwy o amser i setlo yn yr ysgol sydd ei angen ar eich mab.

Cofion gorau

Y Tîm PwyntTeulu 🙂

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Danteithion Calan Gaeaf Iach

Rhannu’r Baich: Mab Yn Defnyddio Cyfleusterau Ar Ben Ei Hun

Rhannu’r Baich… Merch Yn Hunan-Niweidio


Rhannwch hwn