Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Diweddarwyd diwethaf: June 27, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd yn darparu gwybodaeth i deuluoedd sy’n byw neu’n gweithio yng Nghasnewydd, gan gynnwys:

  • cymorth i chwilio am ofal plant, pa un ai a ydych chi newydd gael babi, yn dychwelyd i’r gwaith neu’n chwilio i ysgogi datblygiad cymdeithasol eich plentyn
  • opsiynau addysg eich plentyn o 3 mlwydd oed
  • cymorth ariannol i gefnogi costau gofal plant
  • gwybodaeth ac arweiniad ar wasanaethau cefnogi magu plant a theuluoedd.

Mae GGD Casnewydd hefyd yn darparu sesiynau briffio gwarchodwyr plant a rhaglen hyfforddi gofal plant i bobl sy’n dymuno gweithio neu sydd eisoes yn gweithio gyda phlant (trigolion Casnewydd yn unig).

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

I unrhyw un sydd yn byw neu’n gweithio gyda phlant neu bobl ifanc o 0 i 19 oed.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Rhadffôn 0800 3288483 gyda gwasanaeth peiriant ateb

Os yn galw o ffôn symudol 01633 840669

family.informationservice@newport.gov.uk

Llyfrgell Ganolog,
Sgwâr John Frost,
Casnewydd,
NP20 1PA

Oriau Swyddfa

Llun:
8:15am - 5pm
Mawrth:
8:15am - 5pm
Mercher:
8:15am - 5pm
Iau:
8:15am - 5pm
Gwener:
8:15am - 5pm
Sadwrn:
Gwasanaeth ar gael ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol
Sul:
Gwasanaeth ar gael ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol

Gwasanaethau eraill yn Casnewydd


Rhaglen Cefnogi Pobl Casnewydd

Tai / Cefnogaeth / Annibyniaeth / Digartrefedd / Cynhwysiad

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghasnewydd yn darparu cymorth yn ymwneud â thai i bobl dros 16 oed sydd angen help i ddod o hyd neu gadw eu cartref a byw’n annibynnol

Dechrau’n Deg Casnewydd

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd targedig i gefnogi teuluoedd gyda phlant 0-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae GGD Casnewydd yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth bwrpasol i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda phlant 0-19 oed. Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghasnewydd ac yn chwilio am ofal plant, gwybodaeth am addysg blynyddoedd cynnar, gweithgareddau ar gyfer eich plant, cymorth ariannol neu fagu plant, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Casnewydd yma i helpu.

Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan.