Dechrau’n Deg Casnewydd

Diweddarwyd diwethaf: July 7, 2017

Am Dechrau’n Deg Casnewydd

Os ydych chi’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg gyda plentyn o dan 4 oed mae gennych chi hawl i gefnogaeth magu plant. Gallwch gael mynediad i ofal plant rhan amser wedi’i ariannu i rai 2-3 oed, cefnogaeth magu plant, mwy o wasanaeth Ymwelydd Iechyd a chefnogaeth lleferydd, iaith a chyfathrebu eich plentyn.

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau gwahanol ar gyfer eich teulu i roi dechrau deg mewn bywyd iddynt – i’w paratoi ar gyfer cychwyn yr ysgol, datblygu sgiliau iaith, emosiynol, corfforol a chymdeithasol. Rydym yn cynnig cefnogaeth iechyd, grwpiau magu plant, cefnogaeth iaith gynnar a gofal plant rhan amser wedi’i ariannu.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae ardaloedd Dechrau’n Deg yn cynnwys rhannau o Allt-yr-yn, Betws, Dyffryn, Gaer, Llyswyry, Maesglas, Maendy, Malpas, Pillgwenlli, Ringland a Somerton.

E-bostiwch flying.start@newport.gov.uk i weld os ydy eich cyfeiriad chi yn gymwys.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Casnewydd i ddarganfod mwy

 

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Casnewydd

01633 656 656 (Rhif y Cyngor Sir, gofynnwch am Dechrau’n Deg)

flying.start@newport.gov.uk

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Casnewydd


Rhaglen Cefnogi Pobl Casnewydd

Tai / Cefnogaeth / Annibyniaeth / Digartrefedd / Cynhwysiad

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghasnewydd yn darparu cymorth yn ymwneud â thai i bobl dros 16 oed sydd angen help i ddod o hyd neu gadw eu cartref a byw’n annibynnol

Dechrau’n Deg Casnewydd

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd targedig i gefnogi teuluoedd gyda phlant 0-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae GGD Casnewydd yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth bwrpasol i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda phlant 0-19 oed. Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghasnewydd ac yn chwilio am ofal plant, gwybodaeth am addysg blynyddoedd cynnar, gweithgareddau ar gyfer eich plant, cymorth ariannol neu fagu plant, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Casnewydd yma i helpu.

Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan.