Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot

Diweddarwyd diwethaf: July 5, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn dibynnu ar eich anghenion. Mae’r cymorth sydd ar gael yn cynnwys:

  • Gwasanaethau i iechyd meddwl a lles teulu
  • Gofalwyr ifanc
  • Cefnogaeth ymddygiad
  • Gwasanaethau i blant gydag anableddau
  • Gwasanaethau ieuenctid
  • Chwarae plant
  • Camdriniaeth yn y cartref
  • Cefnogaeth magu plant

Rydych chi’n debygol o glywed am y pethau mae Teuluoedd yn Gyntaf yn ei drefnu drwy’r Tîm o Amgylch y Teulu. Mae ganddynt fideo yn esbonio beth maen nhw’n ei wneud ar sianel YouTube Teuluoedd CNPT.

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i helpu teuluoedd sy’n wynebu anawsterau.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi teuluoedd, plant, a phobl ifanc hyd at 25 oed sy’n byw yn CNPT.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill yn agored i chi. Cysylltwch â GGD Castell-nedd Port Talbot i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot

01639 763450 (Tîm o Amgylch y Teulu)

TAF@npt.gov.uk

Tîm o Amgylch y Teulu,
Llawr Cyntaf,
Canolfan Ddinesig.
Castell-nedd
SA11 3QZ

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Castell-nedd Port Talbot


Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan

Rhaglen Cefnogi Pobl Castell-nedd Port Talbot

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai er mwyn helpu pobl Cymru i fyw mor annibynol â phosib.

Dechrau’n Deg Castell-nedd Port Talbot

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Blynyddoedd Cynnar wedi’i ariannu gan y Llywodraeth ar gyfer teuluoedd plant dan 4 – gan gynnwys lle am ddim mewn cylch meithrin i rai 2-3 oed am 2½ awr, 5 diwrnod yr wythnos.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Castell-nedd Port Talbot

Gofal Plant / Digwyddiadau/ Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

NPTfamily ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot ar lawer o wahanol bynciau fel gofal plant, chwaraeon, chwarae, iechyd, addysg a llawer mwy.