Rhannu’r Baich: Nadolig ar ôl Colli GwaithArian Rhannu'r Baich | gan | Dec 1st 2017

Nadolig wedi torri  Nadolig ar ôl Colli Gwaith RhB

Mae teulu yn poeni am gostau’r Nadolig ar ôl colli gwaith. Sut ydych chi’n egluro bod Siôn Corn yn rhoi llai eleni? Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Dwi wir yn poeni am y Nadolig. Cafodd fy mhartner ei wneud yn ddi-waith fis Hydref a dim ond rhan amser dwi’n gweithio. Ond dyw hyn ddim wedi stopio’r plant rhag ‘sgwennu rhestr hir i Siôn Corn. Dwi’n ceisio dod o hyd i gymaint o bethau ail law a phosib o’r grwpiau Ar Werth ar Facebook ond dwi’n gwybod y byddant yn siomedig, gan nad allaf dalu fforddio talu £6o am LOL Big Surprise nac £450 am yr Xbox diweddaraf! Sut maen nhw’n fod i ddeall bod Siôn Corn wedi prynu’r pethau yma i’w ffrindiau ond ddim iddyn nhw?

Mae’r ffaith nad allem roi’r pethau maent eisiau iddynt am y Nadolig yn gwneud i mi deimlo fel methiant. Ac mae angen prynu’r holl dwrci a phopeth hefyd. Sut mae ymdopi heb gael i ddyled fawr? Sut mae dangos i’n plant eu bod wedi bod yn blant da drwy’r flwyddyn heb roi’r pethau maent wedi gofyn amdanynt gan Siôn Corn?

Ymateb PwyntTeulu

Diolch i chi am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu am eich pryderon am siomi’ch plant eleni am nad allech roi’r pethau maent wedi gofyn amdanynt am y Nadolig. Yn anffodus, bydd nifer iawn o rieni yn yr un sefyllfa, felly peidiwch a theimlo fel mai chi yw’r unig un.

Nid ydych chi wedi dweud oedran eich plant ond rydych chi wedi awgrymu eu bod yn parhau i gredu yn Siôn Corn. Gall hyn wneud pethau ychydig yn haws. Yn amlwg rydych chi eisiau rhoi popeth maent wedi gofyn amdano… dyma reddf unrhyw riant. Ond, nid fydd hyn yn bosib eleni felly dyma’r amser i ddechrau paratoi eich plant a chi’ch hunain am hynny.

Addasu’r Stori Santa

Ydych chi wedi ystyried egluro i’ch plant nad Siôn Corn sydd yn rhoi’r holl anrhegion maent yn ei dderbyn fel arfer? Efallai bod Siôn Corn yn llenwi’r hosan ac yn cael anrheg fach fel arall ond mai mam a dad sydd yn prynu popeth arall. Gall hyn fod yn ffordd o egluro pam bod rhai plant yn cael llawer mwy o anrhegion nag eraill. Nid am fod Siôn Corn yn meddwl nad ydynt wedi bod yn dda drwy’r flwyddyn, ond am fod rhai rhieni efo llai o arian nag eraill. Gall hyn arwain at sgwrs ble gellir rheoli’u disgwyliadau am y teganau costus yna.

Mae plant yn wydn iawn ac mae’n debyg y byddech chi’n teimlo’n waeth yn esbonio’r peth nag y maen nhw’n ei glywed. Er efallai bydd yna siom ar y dechrau, o leiaf bydd digon o amser i reoli hyn a meddwl am bethau eraill i’w gwneud er mwyn creu Nadolig arbennig – yn arwain at, ac ar y diwrnod ei hun.

10 o Syniadau Rhad ar Gyfer Hwyl Deuluol Dros y Nadolig

Crefftau

Mae creu ychydig o grefftau Nadolig â’ch gilydd yn syniad grêt. Bydd y mwyafrif o blant wrth eu boddau yn bod yn greadigol a chreu ychydig o lanast. Gallech chi hyd yn oed rhoi rhai o’r crefftau creuwyd fel anrhegion i deuluoedd, fydd yn arbed arian hefyd. Mae’r Rhyngrwyd yn llawn syniadau fel rhain.

Pobi

Mae pobi yn weithgaredd gwych sydd yn eithaf rhag, un bydd y plant yn cael hwyl yn gwneud. Fel uchod, gallech chi hefyd roi’r cynnyrch cartref yn anrhegion. Ddim yn bobydd da? Mae digon o syniadau gellir eu creu heb orfod pobi.

Nadolig mawr i’r teulu

Os ydych chi’n cael cinio Nadolig mawr gyda theulu neu blant, bydd posib i chi ranni’r gost, fydd yn gymorth mawr, yn ogystal â rhannu’r straen o goginio hefyd.

Helfa Nadolig

Beth am gynllunio helfa Nadolig i’r teulu? Gallech y plant roi gwadd i un ffrind yr un i ychwanegu i’r hwyl. Am awgrymiadau edrychwch ar How To Plan a Family Scavenger Hunt.

Gemau bwrdd

Beth am ychydig o hwyl hen ffasiwn gyda noson gemau bwrdd? Gorau po fwyaf felly gallech chi wahodd ffrindiau a gofyn i bawb ddod a gêm bwrdd gwahanol gyda nhw.

Bŵgi Nadolig

Nid oes rhaid mynd allan i gael hwyl, gallech chi gael bŵgi bach adref gyda disgo Nadolig, a rhoi gwahoddiad i ffrindiau eto!

Cwis Nadolig

Beth am gynnal cwis Nadolig eich hun? Gall y plant helpu i ysgrifennu’r cwestiynau hefyd. Gallech chi gael ychydig o siocledi Nadolig rhad i’r enillwyr.

Mynd am dro

Mae’r cyfnod yma o’r flwyddyn yn un da i fynd am daith gerdded hudol Nadoligaidd. Mae gan Walesonline ychydig o syniadau am lefydd i gerdded i’r teulu.

Sinema Nadolig

Noson sinema gartref i’ch plant a’u ffrindiau. Prynwch ychydig o bopcorn neu siocled rhad, neu gofynnwch i bobl ddod a danteithion eu hunain. Ffilmiau Nadolig yn unig wrth gwrs!

Beth sydd ymlaen?

Chwiliwch am bethau sydd yn digwydd yn eich ardal leol yn y papurau newydd lleol, digwyddiadau Facebook neu chwiliadau ar y we. Mae yna ddigwyddiadau rhad neu am ddim yn digwydd ar adeg yma’r flwyddyn. Gallech chi ddarganfod dolenni i weithgareddau a digwyddiadau lleol ar y wefan PwyntTeulu. Cliciwch ar ‘Eich Ardal’ ar frig y dudalen, dewiswch eich ardal, yna sgroliwch i lawr i ‘Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol’. Tra bod yna gost i rai digwyddiadau yn y dolenni, dylech chi fedru darganfod pethau rhad/am ddim i’w gwneud.

Gobeithiwn fod yr awgrymiadau yma wedi bod yn ddefnyddiol. Nid fydd pob un yn addas ond dwi’n sicr bydd rhai yn. Wrth gynllunio o flaen llaw ac agwedd bositif gallech chi roi Nadolig bythgofiadwy i’ch plant am y rhesymau cywir.

Cofion

Y Tîm PwyntTeulu 🙂

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

12 Blog Nadolig #2: Ymdopi Gyda Rhieni Yng Nghyfraith

Rhannu’r Baich… Methu Fforddio Taith Ysgol Fy Mab

Rhannu’r Baich… Gweld Fy Mhlant ar Ddiwrnod Nadolig?


Rhannwch hwn