Mynediad Neiniau a Theidiau i Blant – Oes Ganddynt Hawliau?Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Hawliau a Chyfrifoldebau | gan | Mar 14th 2017

teulu - Mynediad Neiniau a Theidiau i Blant - Oes Ganddynt Hawliau?

Y dyddiau hyn, yn fwy nac erioed, mae llawer o neiniau a theidiau yn treulio llawer iawn o’u hamser gyda’u hŵyr a’u hwyresau. Maent yn chwarae rhan fawr yn y teulu yn gwarchod, codi’r plant o’r ysgol neu’n prif ofalwyr yn ystod oriau gwaith. Ond pa hawliau sydd gennych chi os yw’r teulu’n gwahanu?

Nid oes gan neiniau a theidiau hawl awtomatig i gael cysylltiad â’u hŵyr neu wyres os yw’r rhieni yn gwahanu. Gellir gwrthod mynediad. Yn anffodus gall gwahaniad gael effaith ar eich perthynas gyda’ch ŵyr neu wyres. Efallai bod cyswllt yn cael ei wrthod oherwydd perthynas yn chwalu, cynnen (feud) neu brofedigaeth.

Felly beth allech chi ei wneud? Ydych chi’n cadw rhan eich mab neu’ch merch ac yn gobeithio am y gorau pan ddaw at weld eich ŵyr neu wyres?

Ceisio siarad

Dyma ychydig o gyngor gall fod yn ddefnyddiol:

  • Ceisiwch aros yn niwtral. Ceisiwch beidio cymryd ochr.
  • Siaradwch â’r rhieni. Esboniwch eich pryderon a dweud eich bod eisiau gweld eich ŵyr neu wyres yn rheolaidd
  • Os yw’r sefyllfa’n anodd ac nad allech siarad yn uniongyrchol yna ysgrifennwch eich teimladau a’ch gobeithion. Gallech chi ddweud popeth sydd ei angen a pheidio gadael i ddadl neu deimladau amrwd newid cyfeiriad y sgwrs.
  • Rhowch amser a gofod i’r rhieni. Mae problemau perthynas yn gallu bod yn straen mawr ac mae pobl yn delio gyda hyn yn wahanol. Efallai mai dim ond dros dro mae’r gwahaniad.

Cyfreithwyr a llysoedd

Os ydych chi wedi rhoi tro ar yr uchod i gyd, a bod digon o amser wedi pasio heb unrhyw newidiadau, yna efallai ei bod yn amser siarad gyda chyfreithiwr. Gallant ddrafftio llythyr i chi yn amlinellu pwysigrwydd o gael cyswllt gyda’ch ŵyr neu wyresau.

Os yw hyn yn aflwyddiannus yna efallai bydd angen ystyried y llysoedd. Nid oes gan neiniau a theidiau hawl awtomatig i gyflwyno achos i’r llys i ofyn i gael gweld eu hŵyr neu wyresau; mae hyn i rieni sydd wedi gwahanu ac i rai sydd â chyfrifoldeb rhieniol. Bydd rhaid i nain neu daid wneud cais i’r llys a byddant yn ystyried sawl peth, fel y perthynas rhyngoch chi a’ch ŵyr neu wyresau. Yna bydd y llys yn penderfynu os, pryd a sut cewch weld eich ŵyr neu wyresau, yn ogystal â rheoli’ch amser gyda nhw.

Bydd angen i chi siarad â chyfreithiwr sydd yn arbenigo mewn Cyfraith Teulu cyn gwneud cais am orchymyn llys. Gall hyn fod yn ddrud heb unrhyw ganlyniad sicr, felly dyma’r opsiwn olaf un.

Yn ôl The Family Law Company, mae llysoedd teulu yn adnabod y swydd bwysig sydd gan neiniau a theidiau ym mywydau eu plant. Mae’n anghyffredin bod llys yn gwrthod mynediad neiniau a theidiau, os nad oes tystiolaeth o gamdriniaeth neu drais.

Gwybodaeth a chymorth bellach

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os ydych chi’n teimlo’r angen i siarad â rhywun am y mater yma neu unrhyw broblemau eraill sy’n cael effaith ar eich teulu yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Helpu’ch Teulu i Ddod Yn Iach Ac Yn Ffit

Creu Rhyngrwyd Ddiogelach i’ch Plentyn

Meic – Llinell Gymorth i Blant a Phobl Ifanc Cymru


Rhannwch hwn