Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy

Diweddarwyd diwethaf: July 5, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy yn rhoi cymorth i deuluoedd sydd â phlant sy’n wynebu anawsterau, yn enwedig i’r rhai sy’n profi problemau incwm isel.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn dibynnu ar eich anghenion, trwy brosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant sy’n cael ei drefnu gan rannau o’r cyngor, elusennau a sefydliadau eraill.

Tîm o Amgylch y Teulu ydy’r elfen fwyaf o fewn Teuluoedd yn Gyntaf. Mae’r Tîm yn gweithio i ddarparu cynllun gofal cydlynol i deuluoedd yn cynnig cefnogaeth aml-asiantaeth i weddu anghenion penodol amlygwyd gan y teulu. Mae strwythur y Tîm yn cynnwys y rhiant/rhieni, gweithiwr Tîm o Amgylch y Teulu ac unrhyw weithiwr proffesiynol arall addas sydd yn rhan o fywyd y plentyn, neu bydda’n gallu darparu gwasanaeth i’r teulu. Am fanylion pellach cysylltwch â Kristin Major ar jaff@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch 01633 644152.

Y prosiectau sy’n cael eu hariannu gan y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Fynwy ar hyn o bryd ydy:

  • Prosiect Acorn – Cefnogi teuluoedd i sicrhau bod rhieni yn gwella eu sgiliau magu plant, hyder, lles a pherthnasoedd gyda’u plentyn/plant. Cysylltwch â Claire Evans ar acorns@monfis.org.uk
  • Prosiect Acorn Cynhwysol – cefnogi anghenion plant anabl
  • ‘Watch, Wait and Wonder’ – helpu adnabod a goroesi anawsterau sy’n wynebu plant a rhieni trwy chwarae.
  • Prosiect Cwnsela Wyneb i Wyneb – darparu amrywiaeth o wasanaethau cyfrinachol i bobl ifanc yn Sir Fynwy – cwnsela yn y gymuned, therapi chwarae a therapi system teulu
  • Gofalwyr Ifanc – gweithio’n benodol gyda phobl ifanc sydd yn darparu gofal sylweddol i aelod teulu gydag anabledd corfforol neu feddyliol cydnabyddedig. Maent yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gofal seibiant i hyfforddiant cyflogaeth.
  • Home Start – gwasanaeth anffurfiol, cyfrinachol sydd yn gweithio i leihau’r pwysau wynebir gan deuluoedd ar incwm isel gyda phlant dan bump oed wrth osod gwirfoddolwyr ysgogol/medrus iawn sydd fel arfer yn rhieni eu hunain. Cysylltwch â Pam Lloyd ar enquiries@homestartmonmouthshire.org.uk neu ffoniwch 01600 715608
  • Prosiect Chwarae a Hamdden Gynhwysol – yn darparu plant sydd ag anableddau neu anghenion cefnogaeth â’r un cyfleoedd â unrhyw blentyn arall wrth fynychu cynlluniau chwarae, cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a hamddenol a chael cyfle i gymysgu gyda phlant eraill.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Fynwy yn cefnogi teuluoedd, plant, a phobl ifanc hyd at 25 oed sy’n byw yn Sir Fynwy.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Fir Fynwy i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy

Joe Skidmore

01633 644344

JosephSkidmore@monmouthshire.gov.uk

Y Tîm Polisi a Phartneriaeth,
Neuadd y Sir,
Yr Rhadyr,
Brynbuga
NP15 1GA

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir Fynwy


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn wasanaeth diduedd rhad ac am ddim i rieni, gofalwyr, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled Sir Fynwy.

Dechrau’n Deg Sir Fynwy

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Siarad Gynnar

Mae byw mewn ardal Dechrau’n Deg yn golygu bod eich plentyn a’ch teulu yn gymwys am ymweliadau gan y tîm iechyd Dechrau’n Deg sydd yno i gynnig cymorth ac arweiniad. Bydd y tîm iechyd yn gweithio’n agos i’ch cartref ac maent yn hapus i wneud ymweliadau cartref.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Fynwy

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Cefnogaeth

Mae Cefnogi Pobl yno i’ch helpu chi os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref. Gallant roi cymorth i chi i gynnal eich tenantiaeth a’ch helpu i ddatblygu sgiliau i fyw’n annibynnol. Eu nod yw eich helpu chi i oresgyn y problemau sydd wedi cael effaith ddrwg ar eich sefyllfa tai yn y gorffennol, ac i’ch galluogi chi i fyw’n annibynnol yn y dyfodol.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir Fynwy.