Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy

Diweddarwyd diwethaf: July 7, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn wasanaeth diduedd rhad ac am ddim i rieni, gofalwyr, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol. Mae hyn yn cynnwys ardaloedd y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy, Rhaglan, Brynbuga, Llaneuddogwy, Goetre a phobman yn y canol.

Rydym yn darparu gwasanaethau cynhwysfawr i deuluoedd ar draws y sir, gydag ymweliadau i’n gwefan, tudalennau cyfryngau cymdeithasol, e-gylchlythyrau, e-bost, ffôn ac allgymorth.

Cewch wybodaeth bellach yma.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy

01633 644527

info@monfis.org.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy,
Llawr 2,
Tŷ Arloesi,
Parc Busnes Cymru 1,
Magwyr,
NP26 3DG

Oriau Swyddfa

Llun:
8:00am - 4:00pm
Mawrth:
Cyfeiriwch at ein gwefan am wybodaeth
Mercher:
8:00am - 4:00pm
Iau:
Cyfeiriwch at ein gwefan am wybodaeth
Gwener:
Cyfeiriwch at ein gwefan am wybodaeth
Sadwrn:
Peiriant ateb 24 awr
Sul:
Peiriant ateb 24 awr

Gwasanaethau eraill yn Sir Fynwy


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn wasanaeth diduedd rhad ac am ddim i rieni, gofalwyr, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled Sir Fynwy.

Dechrau’n Deg Sir Fynwy

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Siarad Gynnar

Mae byw mewn ardal Dechrau’n Deg yn golygu bod eich plentyn a’ch teulu yn gymwys am ymweliadau gan y tîm iechyd Dechrau’n Deg sydd yno i gynnig cymorth ac arweiniad. Bydd y tîm iechyd yn gweithio’n agos i’ch cartref ac maent yn hapus i wneud ymweliadau cartref.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Fynwy

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Cefnogaeth

Mae Cefnogi Pobl yno i’ch helpu chi os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref. Gallant roi cymorth i chi i gynnal eich tenantiaeth a’ch helpu i ddatblygu sgiliau i fyw’n annibynnol. Eu nod yw eich helpu chi i oresgyn y problemau sydd wedi cael effaith ddrwg ar eich sefyllfa tai yn y gorffennol, ac i’ch galluogi chi i fyw’n annibynnol yn y dyfodol.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir Fynwy.