Dechrau’n Deg Sir Fynwy

Diweddarwyd diwethaf: July 5, 2017

Am Dechrau’n Deg Sir Fynwy

Mae Dechrau’n Deg Sir Fynwy yn cynnig cymorth i deuluoedd sydd â phlant rhwng 0 a 4 oed yng ngogledd y Fenni, Overmonnow, Cil-y-coed a Chas-gwent a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae Ymwelwyr Iechyd yn darparu cyngor a chefnogaeth yn y cartref ac mewn grwpiau. Bydd eich plentyn yn gallu mynychu un o leoliadau gofal plant Dechrau’n Deg am 12.5 awr bob wythnos yn cychwyn y tymor ar ôl iddynt droi’n ddwy.

Rydym yn cyflwyno’r rhaglenni magu plant Blynyddoedd Rhyfeddol i rieni gyda babanod a phlant bach, sesiynau iaith a chwarae, grwpiau babanod a llawer mwy.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae posib y gallech gael mynediad i Dechrau’n Deg os ydych chi’n byw yn rhannau Gogledd y Fenni, Overmonnow, Cil-y-coed a Chas-gwent.

I gadarnhau os ydych chi’n gymwys cysylltwch â’ch ymwelydd iechyd neu Dechrau’n Deg – 01873 856162

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Fir Fynwy i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Siarad Gynnar

Dechrau’n Deg Sir Fynwy

Y Fenni: 01873 856162 / 07810 055815

flyingstart@monmouthshire.gov.uk

Caban Dechrau’n Deg,
Ysgol Gymraeg Y Fenni,
Heol Dewi Sant,
Y Fenni
NP7 6HF

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir Fynwy


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn wasanaeth diduedd rhad ac am ddim i rieni, gofalwyr, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled Sir Fynwy.

Dechrau’n Deg Sir Fynwy

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Siarad Gynnar

Mae byw mewn ardal Dechrau’n Deg yn golygu bod eich plentyn a’ch teulu yn gymwys am ymweliadau gan y tîm iechyd Dechrau’n Deg sydd yno i gynnig cymorth ac arweiniad. Bydd y tîm iechyd yn gweithio’n agos i’ch cartref ac maent yn hapus i wneud ymweliadau cartref.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Fynwy

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Cefnogaeth

Mae Cefnogi Pobl yno i’ch helpu chi os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref. Gallant roi cymorth i chi i gynnal eich tenantiaeth a’ch helpu i ddatblygu sgiliau i fyw’n annibynnol. Eu nod yw eich helpu chi i oresgyn y problemau sydd wedi cael effaith ddrwg ar eich sefyllfa tai yn y gorffennol, ac i’ch galluogi chi i fyw’n annibynnol yn y dyfodol.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir Fynwy.