Rhannu’r Baich… Merch Yn Hunan-NiweidioCyngor Teulu a Magu Plant Iechyd Rhannu'r Baich | gan | Mar 3rd 2017

Merch ifanc - Rhannu'r Baich... Merch yn Hunan-Niweidio

Mae Vicky yn fam sy’n poeni am ei merch 15 oed yn hunan-niweidio. Sut dylid ymdopi â hyn? Oes gennych chi gyngor ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Dwi’n poeni’n fawr am fy merch 15 oed. Yn ddiweddar dwi wedi darganfod ei bod yn torri ei hun. Mae hi’n isel iawn drwy’r adeg ac yn casáu mynd i’r ysgol, ond mae’n gwrthod siarad â mi. Dwi wedi ceisio eistedd i lawr a siarad gyda hi yn ddigyffro, dwi wedi ceisio gwylltio, dwi wedi ceisio dangos faint mae hyn yn codi braw arnaf, ond mae’n aflwyddiannus. Nid yw’n fodlon bod yn agored â mi.

Mae darganfod ei bod yn anafu ei hun yn codi ofn mawr arnaf. Dwi’n poeni bod hyn yn gam cyntaf i rywbeth. Mae gen i ofn mawr bydd pethau’n mynd allan o reolaeth. Nid allaf ei gwylio 24 awr y dydd, er mai dyma dwi eisiau gwneud ar y funud. Mae hi’n flin gyda fi am gwestiynu a’i gwylio drwy’r adeg.

Dwi’n teimlo mor anobeithiol nad oes dim gallaf ei wneud am y peth. Dwi eisiau cyngor am sut i’w helpu a’i stopio rhag anafu ei hun cyn i bethau fynd yn rhy bell.

Vicky, Sir Fynwy

Cyngor PwyntTeulu i Gwen

Helo Vicky, diolch i chi am gysylltu gyda PwyntTeulu. Rydym wedi casglu gwybodaeth a chyngor isod fydd yn helpu chi i ddeall ac ymdopi â hunan-niweidio eich merch.

Mae’n naturiol i chi deimlo gofid ar ôl darganfod bod eich merch wedi dechrau hunan-niweidio wrth dorri ei hun. Mae’n anodd fel rhiant i weld eich plentyn yn brifo mewn unrhyw amgylchiadau. Mae’r boen yma’n fwy heb wybod beth sy’n ei phoeni nac sut i helpu. Mae ymddygiad hunan-niweidiol yn fwy cyffredin nag disgwylir. Mae’n anodd rhoi rhif cadarn ar faint o bobl sydd yn hunan-niweidio gan eu bod yn gyfrinachol iawn am y peth yn aml. Yn ôl ymchwil Young Minds mae rhwng 1 mewn 12 a 1 mewn 15 o bobl wedi hunan-niweidio.

Am fod hyn yn broblem gyffredin, y newyddion da ydy bod yna lawer o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’r rhai sydd yn niweidio eu hunain ac i’w rhieni neu ofalwyr.

Sefydliadau gall helpu

Mae YoungMinds yn elusen arweiniol yn y DU wedi’i hymrwymo i wella lles emosiynol ac iechyd meddyliol plant a phobl ifanc. Edrychwch ar eu gwefan gwych sydd yn rhoi llawer o fanylion am hunan-niweidio gan gynnwys adrannau i bobl ifanc a rhieni. Mae ganddynt linell cyngor i rieni hefyd. Mae’r galwadau yn rhad ac am ddim. Bydd staff hyfforddedig yn gwrando ar eich pryderon gyda sensitifrwydd a heb farnu. Maent yn gallu’ch darparu gyda chyngor a chefnogaeth wedi’i deilwro. Efallai bydd o fudd i chi ffonio ar 0808 802 5544. Mae Parentline yn agored Llun-Gwener rhwng 9:30am a 4pm.

Mae’r Coleg Brenhinol Seiciatryddion wedi cynhyrchu adnodd defnyddiol. Maent yn egluro bod pobl ifanc yn defnyddio hunan-niwed fel ffordd o ddelio gydag emosiynau cryf sydd yn anodd iddynt ymdopi ag ef. Yn adlewyrchu ar eu hymchwil, maent yn manylu rhai o’r rhesymau gall plant hunan-niweidio gan gynnwys:

  • Ddim yn gwybod sut i reoli emosiwn neu sefyllfa, mae hunan-niweidio yn helpu gan eu bod yn cymryd rheolaeth.
  • Ffordd o “gosbi” eu hunain wrth brofi teimlad llethol o euogrwydd neu gywilydd.
  • Dull o fynegi neu ryddhau’r pwysau o ddig angerddol neu densiwn.
  • Ffordd o ymdopi er mwyn delio gyda’u teimladau ar ôl digwyddiad trallodus neu drawma personol.
  • Mae hunan-niweidio weithiau yn arwydd bod person yn teimlo’n hunanddinistriol a ddim yn gwybod ble i gael help a chefnogaeth.

Y perygl o hunan-niweidio ydy bod pobl yn gallu mynd yn rhy bell ar ddamwain. Gall toriadau a llosgiadau fynd yn rhy ddwfn neu achosi heintiad drwg. Mae The Mix yn cynnig dewisiadau eraill i dorri – elusen i helpu rhai dan 25 lywio heriau bywyd.

Ceisiwch ysgrifennu llythyr yn lle hynny

Yn eich e-bost fe sonioch fod siarad gyda’ch plentyn am hunan-niweidio yn achosi tensiwn rhyngoch chi. Efallai gallech chi ysgrifennu llythyr iddi, yn lle ceisio siarad wyneb i wyneb?

Dywedwch wrthi eich bod yn ei charu ac yn gallu gwrando a’i chefnogi pan fydd yn hapus i rannu. Gallech chi ddweud wrthi eich bod yn deall pa mor anodd yw siarad am dorri ei hun ac efallai bydda’n well ganddi esbonio mewn llythyr os yw’n haws. Esboniwch iddi beth rydych chi’n ei ddeall am pam bod pobl yn hunan-niweidio. Gofynnwch a yw un o’r rhain yn wir iddi hi. Gallech chi roi rhestr o adnoddau defnyddiol iddi yn ogystal â manylion cyswllt llinellau cymorth hefyd.

Mae ysgrifennu llythyr yn helpu chi i feddwl yn ofalus am y pethau rydych chi eisiau dweud, mae’n anodd mewn sgwrs emosiynol! Mae’r holl gyngor yn dweud wrth rieni i beidio cynhyrfu – haws dweud nag gwneud, dwi’n gwybod.

Os yw’r ddau ohonoch yn ei chael yn anodd taclo’r mater hwn â’ch gilydd, efallai bod yna rywun gall y ddau ohonoch ymddiried ynddynt a gall eich merch siarad â nhw?

Efallai mai digwyddiad unigryw oedd hwn ac nad yw’n defnyddio hunan-niweidio fel ffordd o ymdopi rheolaidd. Os mai dyma’r achos, gallech chi fonitro’r sefyllfa heb orfod mynd at ddoctor teulu neu Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAHMS). Os ydych chi’n darganfod bod y broblem yn un parhaus gallech chi fynnu ei bod yn siarad â pherson proffesiynol. Gallech ei hatgoffa eich bod yn ei charu ac eisiau ei hamddiffyn o niwed difrifol ac fel rhiant bod rhaid i chi wneud eich gorau drosti.

Erthyglau hunan-niweidio

Mae Heads Above The Waves, sydd yn codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan-niwed mewn pobl ifanc, wedi ysgrifennu cyfres o erthyglau i PwyntTeulu Cymru am sut i ymateb, sut i siarad â nhw, y pethau i beidio dweud a sut gallech chi helpu:

Llinellau gymorth

Os bydda’ch merch yn hoff o siarad am hyn neu am fater arall gyda rhywun, mae Meic yn agored rhwng 8am a hanner nos bob dydd. Gellir cysylltu â chynghorwyr llinell gymorth Meic am ddim ar y ffôn, sgwrs we, e-bost neu neges testun. Gall darganfod manylion cyswllt Meic yma. Bydd y cynghorwyr yn gallu cefnogi’ch merch i gael mynediad at y gefnogaeth gorau neu helpu i ddarganfod datrysiadau i’w phroblemau. Gall cynghorwyr Meic gefnogi gydag eiriolaeth hefyd.

Meic – Llinell Gymorth i Blant a Phobl Ifanc Cymru

Os ydych chi angen help neu wybodaeth bellach eich hun yna cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu ar y manylion isod.

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Gobeithiwn fod hyn wedi bod o help. Cymerwch ofal a phob lwc 🙂

Y Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich: Merch Eisiau Gadael Yr Ysgol

Rhannu’r Baich… Colli Nabod Ar Fy Merch

Rhannu’r Baich… Mae Fy Mab Yn Atal Dweud

 


Rhannwch hwn