Rhannu’r Baich… Merch Angen Rhywle i FywRhannu'r Baich Tai | gan | Oct 7th 2016

Tai Rhannu'r Baich... Merch Angen Rhywle i Fyw

Mae merch Rhys yn aros ar y soffa ond angen lle ei hun, ac yn sydyn. Oes gennych chi gyngor ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os oes gennych chi broblem yn ymwneud â thai, neu unrhyw beth arall, hoffech ei rannu gyda Chymuned PwyntTeulu, yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol, yna cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae fy merch yn aros gyda fi ar hyn o bryd ond nid oes gen i le iddi. Dwi’n rhentu fflat un ystafell wely ac mae’r landlord wedi dweud yn glir nad oes neb arall i fyw yma. Mae gen i arolwg dydd Llun, ond dwi ddim yn gallu ei chicio allan.

Roedd yn byw gyda’i chariad, oedd yn wastraff gofod, ond cawsant ffrae enfawr ychydig wythnosau’n ôl. Mae’n swnio fel mai dyma’r un diwethaf (diolch byth) ond golygai nad oes ganddi unlle arall i fynd. Mae hi wedi cysgu ar y strydoedd yn y gorffennol, ac wedi treulio ychydig o amser mewn gofal pan roedd yn iau. Dwi ddim yn dweud mod i’n dad da, ond dwi eisiau helpu nawr. Mae ganddi weithiwr cymdeithasol ond nid yw’n gweld nhw cyn i’r landlord ddod draw, ac nid yw’n mynd i’r cyfarfodydd hanner yr amser beth bynnag.

Dwi ddim yn siŵr beth i wneud, fedrwch chi helpu?

Rhys

Cyngor PwyntTeulu i Rhys…

Diolch i chi am gysylltu â ni yma yn Pwynt Teulu.

Diolch i chi am gysylltu â ni am gyngor ar sefyllfa byw eich merch.

Mae’n debyg bod hyn yn sefyllfa anodd i chi. Mae’n glir eich bod am helpu’ch merch, ond ar hyn o bryd nid oes gennych chi ofod addas iddi fyw gyda chi yn barhaol.

I gychwyn, gallech chi esbonio’r sefyllfa yma i’ch merch, eich bod eisiau helpu ac yn hapus iddi fyw gyda chi, ond bod gennych chi arolwg dydd Llun a bod y landlord yn llym am beidio cael neb arall yn byw gyda chi. Wrth gael sgwrs onest ac agored gyda’ch merch bydd yn dangos iddi eich bod eisiau helpu a’i chefnogi. Efallai gallech chi siarad â’ch landlord ac esbonio’r sefyllfa? Efallai bydd yn hapus iddi aros am ychydig ddyddiau, fydda’n tynnu’r pwysau uniongyrchol oddi wrthoch chi a’ch merch.

thumbnail

Os yw’ch merch yn parhau i dderbyn cefnogaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol yna mae ganddynt ddyletswydd gofal i roi cymorth iddi gydag anghenion tai. Yn dibynnu ar oedran a sefyllfa eich merch, efallai bydd ganddi hawl i gefnogaeth ychwanegol ar gyfer budd-daliadau tai a blaenoriaeth pan ddaw i’r awdurdod tai lleol. Efallai gall gweithiwr cymdeithasol eich merch gynnig cyngor am hyn a byddai’n syniad da i’ch merch gysylltu cyn gynted â phosib i esbonio’r sefyllfa a gweld pa gymorth gallant gynnig. Os nad yw’ch merch yn fodlon gwneud hyn efallai bydda’n syniad i chi gysylltu â’r gweithiwr cymdeithasol ar ei rhan, esbonio’r sefyllfa a gweld pa gefnogaeth gallant ei gynnig.

Elusennau Tai a Sefydliadau gall helpu

Os nad ydych chi’n hapus i gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol, bydd un o’n cynghorwyr PwyntTeulu yn hapus i wneud hynny ar ei rhan. Mae ein manylion cyswllt ar waelod yr erthygl yma.

Mae gan Shelter Cymru, sydd yn elusen tai a digartrefedd, llinell gymorth 24 awr sydd yn cynnig cyngor tai ac eiriolaeth i unigolion sy’n cael trafferthion tai. Mae ganddynt wefan addysgiadol a hefyd swyddfeydd lleol o gwmpas Gymru. Dyma’r ddolen i chi gael edrych ar y pethau maent yn ei gynnig… sheltercymru.org.uk

Gallech chi hefyd fynd at eich canolfan Cyngor ar Bopeth lleol am wybodaeth ar unrhyw fudd-daliadau gallai’ch merch fod yn gymwys amdanynt, gan gynnwys budd-daliad tai. Gallant hefyd edrych ar eich sefyllfa bersonol chi a’ch cynghori ar y cam gorau nesaf, ynghyd â gwybodaeth ar dai a chyngor ariannol os mai’ch bwriad ydy cael eich merch i fyw gyda chi ar sail barhaol. Cliciwch yma i edrych ar eu gwefan.

Efallai hoffech chi gysylltu â’ch rhaglen Cefnogi Pobl leol, gallech chi ddarganfod un yn agos i chi yma.

Rydym yn gobeithio bod y cyngor a’r dolenni uchod yn help i chi a phob lwc i chi yn y dyfodol.

helplinegraphic-cy

Os hoffech fanylion pellach am wasanaethau cefnogol cenedlaethol a lleol, cysylltwch â ni PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu IM/Sgwrs. Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Cofion,

Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.


Rhannwch hwn