Rhannu’r Baich: Meithrinfa Wedi Colli Fy ArianArian Gofal Plant Rhannu'r Baich | gan | Jul 24th 2018

Arian mewn amlen i erthygl Rhannu'r Baich

Mae mam wedi cynhyrfu ac yn flin gyda’r feithrinfa sydd yn dadlau nad yw wedi talu ei dyledion. Pa hawliau sydd ganddi a sut mae datrys y sefyllfa? Cysylltodd â PwyntTeulu am gyngor.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu

Dwi wedi gwylltio ac wedi cynhyrfu’n llwyr. Mae meithrinfa’r ferch wedi colli’r arian talais am y tymor. Roeddent wedi cadw’r bil papur gan fod camgymeriad arno ac am ei gywiro. Ond roedd dad wedi rhoi £140 i mi mewn arian parod i dalu’r hyn roeddem wedi tybio bydda tua £130. I sicrhau nad oeddwn yn gwario’r arian, penderfynais ei roi i’r feithrinfa ac addo talu’r gweddill unwaith iddynt roi’r ffigwr gywir (roeddent wedi anghofio rhoi’r clwb cinio ar y bil). Wrth geisio talu’r arian roedd y ferch yn y feithrinfa yn brwydro i reoli gefeilliaid bywiog, felly dywedais y byddwn yn gadael yr amlen ar y silff.

Nawr, maent yn dweud nad wyf wedi talu ac yn fy nghyhuddo o ddweud celwydd. Nid oes neb yn cofio’r sgwrs ar y diwrnod. Am nad oeddwn wedi cael y ffigwr gywir maent yn dweud nad allwn i fod wedi talu. Roedd y bil yn £130 cyn ychwanegu’r clwb cinio; cefais y bil yn ail wythnos mis Mehefin. Dywedais y byddwn yn rhoi’r £140 roedd dad wedi’i roi mewn amlen a byddwn yn talu’r gwahaniaeth ar ôl cael gwybod faint oedd yn ddyledus. Maent wedi gofyn am £161 am y bil llawn (sydd yn cynnwys 3 diwrnod nad oedd yn y feithrinfa oherwydd sesiynau blasu yn yr ysgol fawr, a 2 ddiwrnod hyfforddiant athrawon). Beth ydw i am wneud?

Nid wyf erioed wedi cael derbynneb ganddynt. Gan fy mod yn talu ôl-daliad yn hytrach nag talu o flaen llaw, fi sydd ar fai medda nhw. Mae’n feithrinfa mewn pentref bach. Roedd y ferch hynaf yn mynd yno, a’r ieuengaf nawr, felly dwi’n eu hadnabod ers tua 8 mlynedd bellach. Mae hyn yn fy ngwneud yn drist iawn.

Cyngor PwyntTeulu

Mae’n ddrwg iawn gennym glywed am y sefyllfa anodd iawn gyda meithrinfa’ch merch. Gallaf synhwyro bod hyn yn sefyllfa sensitif iawn i geisio’i ddatrys, yn enwedig gan eich bod yn byw mewn pentref sydd yn debygol o fod yn gymuned agos iawn.

Y problemau

Mae yna ddau brif broblem yn fan hyn. I gychwyn, mae’r taliad ffioedd oedd wedi’i osod mewn amlen wedi mynd ar goll ac mae yna gamddealltwriaeth wedi bod gyda’r dyddiau sydd angen eu talu. Yn ail, nid ydynt wedi delio â’ch pryderon yn ddifrifol ac nid yw’r sefyllfa wedi’i ddatrys ar hyn o bryd.

Eich opsiynau

Efallai byddai’n syniad da ceisio datrys pethau’n anffurfiol i gychwyn. Rydych chi wedi ceisio siarad â’r gweithiwr yn y feithrinfa, heb lwyddiant. Gallech chi geisio siarad â rheolwr neu arweinydd y feithrinfa nesaf. Ysgrifennwch yr hyn sydd wedi digwydd mewn ffurf pwyntiau bwled. Rhowch y rhain mewn trefn dyddiad a chynnwys manylion y staff oedd yno. Gallech chi hefyd egluro sut mae’r sefyllfa a’r diffyg ffydd wedi gwneud i chi deimlo.

Efallai eich bod wedi rhoi tro ar yr opsiwn uchod yn barod, neu efallai nad yw’n llwyddiannus. Y cam nesaf ydy gwneud cwyn swyddogol. Mae’r ddolen yma gan Which yn siarad drwy’r broses ac mae yna dempled llythyrau a chyngor defnyddiol. Nodwch fod hwn yn erthygl DU cyfan ac felly’n cyfeirio at Ofstead, sef corff rheoli meithrinfeydd yn Lloegr. I wneud cwyn neu fynegi pryder yng Nghymru bydd angen cysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Mae gennych chi hawliau prynwr hefyd fel cleient y feithrinfa. Gallech chi gysylltu â Llinell Gymorth Prynwyr wedi’i gynnal gan Gyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 05 (cynghorwr Cymraeg) neu 03454 04 05 06 (cynghorwr Saesneg). Byddant yn rhoi cyngor i chi am eich sefyllfa a thrafod datrysiadau posib gyda chi.

Cyngor i’r dyfodol

Yn dilyn y profiad yma byddai’n syniad da i ofyn am brawf taliad bob tro. Gallech chi ofyn am dderbynneb reolaidd neu ddefnyddio dull talu gwahanol. Os ydych chi’n trosglwyddo’r arian drwy’r banc bydd yna gofnod o’r taliad bob tro wedyn.

Gobeithiwn fod yr opsiynau uchod yn helpu a’ch bod yn gallu datrys y sefyllfa yma cyn hir.

Cofion gorau

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich: Fedra i Fforddio Ailhyfforddi a Bod yn Fam?

Rhannu’r Baich: Cadw’r Teulu’n Iach Ar Gyllideb

Rhannu’r Baich… Dyled y Mab yn fy Mhoeni

 


Rhannwch hwn