Meic – Llinell Gymorth i Blant a Phobl Ifanc CymruAddysg Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Hawliau a Chyfrifoldebau Iechyd Tai | gan | Feb 2nd 2017

 

Llysiau - Meic - Llinell Gymorth i Blant a Phobl Ifanc Cymru

Os yw’ch plentyn yn cael trafferth ac angen siarad â rhywun yna pwy? Efallai bod rhai yn gallu siarad â ffrindiau neu deulu am gefnogaeth ond weithiau efallai bod angen siarad â rhywun arall yn gyfrinachol, rhywun gall gynnig cymorth nad all teulu neu ffrindiau. Dyma ble gall Meic helpu.

Beth ydy Meic?

Mae Meic yn llinell gymorth am ddim a chyfrinachol i blant a phobl ifanc yng Nghymru ac mae’n wasanaeth dylai pob plentyn yng Nghymru fod yn ymwybodol ohono. Mae’r slogan ‘Rhywun ar dy ochr di’ yn dweud y cyfan.

Efallai eich bod wedi gweld taflenni neu bosteri Meic yn y feddygfa, ystafelloedd aros neu lefydd eraill, ond ydych chi wedi ymchwilio mwy amdano i ddarganfod beth gall Meic wneud i’ch plant? BEth maent yn ei wneud? Pwy allant helpu? Darllenwch ymlaen a byddem yn egluro’r cyfan, yn y gobaith eich bod yn rhannu’r wybodaeth gyda’r plant a’r bobl ifanc rydych chi’n adnabod.

Mae Meic yn llinell gymorth ariannir gan Lywodraeth Cymru. Mae’n darparu cyngor, gwybodaeth ac eiriolaeth (gweler ‘Beth ydy eiriolaeth’ isod) i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Mae cynghorwyr eiriolwyr cyfeillgar, hyfforddedig ar ochr arall y ffôn yn barod i helpu gydag unrhyw broblem.

Dim problem rhy fawr, dim problem rhy fach

Gall y gwasanaeth gynnig cyngor a gwybodaeth ar nifer o bynciau, o ddarganfod am weithgareddau yn eich ardal leol i edrych ar ffyrdd i ymdopi â bwlio. Mae’n wasanaeth hygyrch sy’n agored 16 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos (gan gynnwys gwyliau cyhoeddus) a gallech gysylltu mewn sawl ffordd.

Beth ydy eiriolaeth?

Tra bod Meic yn darparu gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc, ei nodwedd unigryw ydy ei fod yn wasanaeth eiriolaeth hefyd. Mae Meic yn fyr am Meicroffon, ac mae hyn yn amlygu’r ochr eiriolaeth o’r gwasanaeth. Maent yn egluro eiriolaeth i bobl ifanc gan ddweud, “gallem fod yn feicroffon i ti i sicrhau bod dy lais a dy farn yn cael ei glywed mewn sefyllfaoedd sydd yn effeithio arnat ti”.

Mae’r Cynghorwyr Eiriolwyr yn defnyddio dull hyfforddi ar y llinell gymorth i annog pobl ifanc i hunan-eirioli wrth ymdopi â’u problemau. Maent eisiau grymuso pobl ifanc a rhoi’r hyder iddynt i wneud penderfyniadau eu hunain ac archwilio ei hawliau. Ond os nad yw hunan-eiriolaeth yn bosib yna bydd cynghorwyr y llinell gymorth yn defnyddio’u gwybodaeth arbenigol i gyfeirio pobl ifanc a thrydydd parti i wasanaethau gall helpu yn eu hardal.

Sut i gysylltu?

Gall gysylltu â Meic mewn sawl ffordd. Gall plant a phobl ifanc alw am ddim ar 080880 23456, gyrru neges testun ar 84001 neu yrru neges sydyn ar www.meic.cymru. Mae posib eu dilyn ar Facebook a Twitter hefyd. Maent yn agored 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae hwn yn wasanaeth dwyieithog felly mae posib cysylltu yng Nghymraeg neu Saesneg. Mae ganddynt system wych hefyd sydd yn caniatáu i gynghorwyr eich trosglwyddo i wasanaeth arall, ond gallant aros ar y llinell os yw’r plentyn neu berson ifanc angen cymorth i egluro pethau neu am y gefnogaeth. Gelwir hyn yn trin galwadau tair ffordd a throsglwyddo galwadau.

Tra bod y gwasanaeth yn gyfrinachol mae yna ychydig o eithriadau i’r rheol yma. Os oes gan gynghorwr Meic unrhyw bryder bod person ifanc mewn perygl o niwed yna mae’n ddyletswydd arnynt i rannu’r wybodaeth yma gyda chysylltiadau agos gyda’r Heddlu a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gallech chi hefyd gysylltu â Meic fel oedolyn os oes gennych chi unrhyw bryderon neu eisiau gofyn rhywbeth ar ran plentyn neu berson ifanc.

Felly nawr eich bod yn gwybod ychydig mwy am y gwasanaeth, beth am rannu hyn gyda’r plant a’r bobl ifanc rydych chi’n ei adnabod. Dywedwch wrthynt fod ‘Rhywun ar dy ochr di’ a rhoi’r manylion cyswllt er mwyn iddynt gysylltu pan fyddant angen help.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os ydych chi’n teimlo’r angen i siarad â rhywun am y mater yma neu unrhyw broblemau eraill sy’n cael effaith ar eich teulu yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

9 Awgrym Gwrth-Fwlio i Rannu Â’ch Plentyn

Y Llinell Gymorth i Deuluoedd yng Nghymru

Ymdopi â Straen Arholiadau

 

 


Rhannwch hwn