Rhannu’r Baich: Mab Yn Dod Allan Mewn Neges TestunCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Apr 20th 2018

Dod alla mewn neges testun ar gyfer Rhannu'r Baich

Mae mam a thad yn ei chael yn anodd derbyn eu plentyn yn dod allan trwy neges testun. Maent wedi gofyn cyngor PwyntTeulu am sut i symud ymlaen.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu,

Mae fy mab 21 oed wedi dweud ei fod yn hoyw drwy neges testun, a dwi mor drist am y peth. Dwi eisiau iddo fyw bywyd hapus ond yn teimlo bod fy holl obeithion a breuddwydion iddo wedi’u chwalu. Sut gall fy ngŵr a finnau symud ymlaen o hyn?

Cyngor PwyntTeulu

Mae’n ddrwg iawn gennym glywed eich bod wedi siomi gyda’r newyddion bod eich mab yn hoyw. Gallaf ddychmygu bod clywed trwy neges testun wedi bod yn anodd i chi. Gallaf synhwyro eich bod yn drist am yr hyn mae wedi’i rannu gyda chi. Efallai ei fod yn teimlo mai dyma’r unig ffordd y gallai ddweud.

Bod yn ddewr

Efallai mai dyma’r amser i feddwl pa mor ddewr yr oedd yn bod yn agored gyda chi. Mae’n glir bod yna barch a ffydd yn y ddau ohonoch, a byddai’n hoffi os gallech chi dderbyn ei sefyllfa rywsut. Er efallai nad ydych chi’n hapus am y peth, ceisiwch fod yn falch o’r ffaith ei fod wedi bod yn onest gyda chi. Gwerthfawrogwch y ffaith ei fod wedi datgelu pwy ydyw mewn gwirionedd yn y gobaith y byddech chi’n ei dderbyn.

Gobeithion a breuddwydion

Er bod gennych chi obeithion a breuddwydion ar gyfer eich mab, cofiwch mai ei obeithion a’i freuddwydion ef sydd yn ganolog i’w hapusrwydd mewn bywyd. Mae’n dda gwybod bod cymdeithas heddiw yn llawer mwy derbyniol, yn gymdeithasol ac yn gyfreithiol. Mae yna lawer mwy o gyfleoedd i bobl ifanc hoyw i fyw eu bywydau fel yr hoffent, gan gynnwys cael teulu a phriodi. Mewn gwirionedd, yn ôl yr elusen Stonewall, un o’r pethau anoddaf i’w wynebu yng nghymdeithas heddiw i bobl LHDT (lesbiaid, hoyw, deurywiol a trawsrywiol) ydy gwrthodiad ffrindiau a theulu.

Beth nawr?

Efallai bod ei gyfaddefiad wedi peri poen i chi gan nad yw’n ffitio gyda’ch gobeithion am ei fywyd. Ond cofiwch ei fod wedi ceisio dweud wrthych chi pwy ydyw mewn gwirionedd, ac nid yw’n debygol y bydd hyn yn newid. Gofynnoch chi sut yr ydych chi’n symud ymlaen o hyn. Nid yw’n debygol y bydd ei rywioldeb yn newid, felly bydd eich llwybr wrth symud ymlaen yn dibynnu ar y perthynas rydych chi am gael gyda’ch mab. Er mwyn parhau i gael perthynas dda bydd yn rhaid i chi geisio byw gyda’i gyfaddefiad. Mae’n rhaid i chi ei dderbyn am bwy ydyw. Mae’n debygol y bydd hyn yn rhan fawr o’i hunaniaeth. Os oeddech chi’n gobeithio ac yn breuddwydio ei fod yn hapus, bydd ceisio deall a derbyn y rhan yma o’i fywyd yn chwarae rhan fawr yn ei hapusrwydd.

Mae siarad yn dda

Mae siarad yn debygol o fod yn therapiwtig iawn i’r ddau ohonoch. Bydd yn fan cychwyn dda yn helpu chi i ddeall ei safbwynt a’i deimladau. Yn bwysicach fyth, wrth siarad gyda’ch mab byddech chi’n magu dealltwriaeth o’r pethau y mae’n dymuno yn ei fywyd. Efallai nad fydd hyn yn hawdd i gychwyn. Ni ddylid bod ofn gofyn cwestiynau, ond ceisiwch beidio barnu. Efallai bydd hyn yn teimlo’n anodd ar hyn o bryd, yn enwedig pan rydych chi’n parhau i deimlo gofid am y newyddion.

Cyngor i chi

Mae’n iawn i chi deimlo fel yr hoffech siarad gyda rhywun er mwyn lleddfu’r pryderon hefyd. Beth am gysylltu gyda llinell gymorth fel llinell gwybodaeth a chefnogaeth Stonewall ar 08000 502020. Mae’r elusen yn gweithio’n galed i hyrwyddo hawliau’r gymuned LHDT. Mae ganddynt adnoddau gwych ar eu gwefan ar gyfer cyngor, arweiniad ac i ateb rhai o’ch cwestiynau.

Er y gallaf werthfawrogi bod hyn yn amser anodd iawn i chi’ch dau fel rhieni, mae’n bwysig i chi adnabod y gall hyn fod yn amser ofnus iawn i’ch mab hefyd. Efallai mai chi ydy’r bobl gyntaf iddo ddweud wrthynt. Neu efallai ei fod wedi bod yn ceisio magu’r hyder i ddweud wrthych chi ers hir. Gall y ffordd rydych chi’n ymateb i’r newyddion yma nawr gael effaith ar eich perthynas ag ef yn y dyfodol.

Cyngor iddo ef

Ffordd dda i chi ymateb ydy bod yn rhagweithiol wrth ddarparu cefnogaeth ac arweiniad heb farnu. Mae Stonewall yn pwysleisio pwysigrwydd rhieni yn darparu’u plant gyda’r offer a’r wybodaeth sydd ei angen i wneud dewisiadau da yn y dyfodol.

Mae gan Stonewall adran Dod Allan Fel Person Ifanc gall fod yn ddefnyddiol i’ch mab. Maent hefyd wedi creu Canllaw Dod Allan i bobl ifanc. Mae gwefan Stonewall yn adnodd gwych i’r teulu cyfan i gael cyngor a chefnogaeth.

Os nad yw’n bosib i chi siarad gydag ef am hyn ar hyn o bryd, yna sicrhewch ei fod yn deall ble gallai siarad gyda rhywun yn ddiogel. Dywedwch wrtho am linell gymorth LHDT Cymru.

Mae’n bwysig siarad am eich pryderon. Rydych chi wedi gwneud dewis doeth yn gofyn cyngor am hyn. Mae yna lawer o wybodaeth ar gael i chi fel teulu a gallech chi symud ymlaen yn bositif, yn gefnogol o rywioldeb eich mab, os mai dyma ydych chi’n dewis gwneud.

Cymerwch ofal

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich: Iaith Amhriodol “Mae Hynna Mor Gay!”

Rhannu’r Baich… Trafferthion Iechyd Meddwl Fy Mab

Rhannu’r Baich… Awtistiaeth ac Ymddygiad Pryderus


Rhannwch hwn