Rhannu’r Baich: Ein Mab Wedi Dweud Ei Fod Yn HoywCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Jul 21st 2017

Mab yn dweud ei fod yn hoyw - Fflag Enfys

Mae teulu yn ei chael yn anodd gwybod sut i ddelio â’u mab yn cyhoeddi ei fod yn hoyw ac wedi gofyn am gyngor ar sut i dderbyn hyn a chynnig cefnogaeth. Oes gennych chi gyngor ar gyfer Rhannu’r Baich yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu,

Mae fy mab 15 oed wedi dweud wrthyf ei fod yn hoyw. Nid wyf yn homoffobig o gwbl ond dwi yn meddwl tybed os ydym ni wedi gwneud rhywbeth o’i le. Dwi’n meddwl mod i mewn sioc i ddweud y gwir. Mae fy mab yn meddwl mai cyfnod yw hyn a bydd yn tyfu allan ohono, ond dwi ddim yn sicr. Dwi ddim yn gwybod sut i gefnogi fy mab a fy ngŵr.

Cyngor PwyntTeulu am sut i ymateb i blentyn yn ‘dod allan’

Diolch yn fawr am gysylltu am eich pryderon am gefnogi’ch mab a’ch gŵr.

Y peth cyntaf rwyf am i chi gydnabod ydy’r ffaith bod eich mab wedi dewis rhannu hyn gyda chi, ac mae’n debyg ei fod yn gallu gwneud hyn oherwydd ei fod yn teimlo diogelwch, parch a chariad gan y ddau ohonoch. Mae yna lawer o bobl ifanc sydd ddim yn gallu gwneud hyn ac yn dewis dweud celwydd a chuddio’u gwir hunaniaeth. Mae’n debyg bod hyn yn ffordd ddigalon iawn o fyw.

Delio gyda’r sioc

Mae’n ddealladwy eich bod yn teimlo ychydig o sioc. Nid yw hyn yn eich gwneud yn homoffobig o bell ffordd. Bydd rhai rhieni yn cyfaddef eu bod yn gwybod erioed ac yn disgwyl i’w plentyn deimlo’n ddigon cyffyrddus i ddweud wrthynt. I rai, fel chi, bydd yn syndod mawr. Bydd y teimlad yma yn gadael dros amser wrth i chi gael gwell dealltwriaeth o beth mae hyn yn ei olygu i’ch mab.

Weithiau mae rhieni yn teimlo mai cyfnod fydd yn pasio yw hyn. Ydych chi’n meddwl bod eich gŵr yn dweud hyn am fod y realiti yn rhy anodd ei dderbyn efallai?

Peidiwch anwybyddu ei deimladau

Mae tyfu i fyny yn gallu bod yn amser dryslyd iawn, yn enwedig wrth ystyried teimladau. Mae’ch mab wedi bod yn ddewr iawn yn dweud wrthych ei fod yn hoyw. Os yw’ch mab yn gwrthod hyn ac yn dweud mai cyfnod ydyw, gall hyn wneud i’ch mab deimlo fel nad yw’n cael ei gymryd o ddifrif. Gall hyn gael effaith drwg ar ei hyder, ac efallai bydd hyn yn ei wneud yn llai tebygol i siarad gyda chi am y pethau pwysig yn y dyfodol.

Dysgu byw gyda hyn

Os yw’n fater o’ch gŵr ‘ddim yn cytuno gyda hyn’ o gwbl, yna mae hynny’n fater arall. Y realiti ydy, os oes ganddo broblem gyda’ch mab yn bod yn hoyw, bydd rhaid iddo ddysgu byw gyda hyn a’i dderbyn. Y peth gorau gallech chi ei wneud ydy canolbwyntio ar eich mab fel person cyfan. Dim ond un rhan ohono yw ei rywioldeb. Fel rhieni cefnogol cariadus, byddech chi’n dymuno iddo fod yn hapus. Efallai bod angen i’ch gŵr ddeall os yw ei fab yn hoyw, nid oes posib ei ‘droi’n strêt’. Os yw’n ei wrthod am ei rywioldeb bydd y berthynas yn cael ei niweidio, efallai am byth. Gall hyn roi pwysau ar eich perthynas chi gyda’ch mab a’ch gŵr hefyd.

Ydych chi wedi gwneud rhywbeth o’i le?

Rydych chi’n teimlo efallai eich bod chi wedi gwneud rhywbeth o’i le. Mae hyn hefyd yn ymateb cyffredin. Gallaf addo i chi nad oes cysylltiad rhwng sut mae person ifanc yn cael ei fagu a’u profiadau a’r tebygrwydd ohonynt yn bod yn hoyw. Mae pobl hoyw yn cael eu magu mewn pob math o deuluoedd ac yn dod o wahanol gefndiroedd. Nid oes dim rydych chi wedi’i wneud, neu heb ei wneud, i gael dylanwad ar rywioldeb eich mab. Ond rydych chi wedi dylanwadu pa mor debygol oedd eich mab i ddweud wrthych chi, a sut mae’n teimlo am y peth, wrth greu amgylchedd cariadus, cefnogol a pharchus.

Siarad ac ymchwil

Yn y dyfodol efallai bydd gennych chi mwy o gwestiynau neu bryderon. Siaradwch â’ch mab; efallai bydd yn gallu tawelu’ch meddwl yn syth. Ond, mae yna gymorth ar gael hefyd os ydych chi am wneud ychydig o ymchwil eich hun. Mae Stonewall yn sefydliad sydd yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i unrhyw un o’r gymuned LHDT. Mae ganddynt lyfryn gydag atebion i rai o’r cwestiynau/pryderon cyffredin sydd gan rieni plant hoyw. Gallech chi rannu hwn gyda’ch gŵr i’w gefnogi drwy hyn hefyd.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Gobeithio bod hyn yn helpu.

Y Tîm PwyntTeulu


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Sut ydw i’n rhoi’r ‘Sgwrs Rhyw’ i’m Mhlentyn?

Rhannu’r Baich… Colli Nabod Ar Fy Merch

Rhannu’r Baich… Aros Mewn Perthynas Er Mwyn Y Plant?


Rhannwch hwn