Rhannu’r Baich: Mab Yn Defnyddio Cyfleusterau Ar Ben Ei HunCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Oct 6th 2017

Merch a Bachgen Mab Defnyddio Toiledau ar ben ei hun

Mae mam yn poeni am yrru ei mab ifanc i ystafelloedd newid a thoiledau dynion ar ben ei hun. Oes posib tawelu ei meddwl? Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Dwi’n fam sengl i fachgen 7 oed. Pan fyddem allan fel arfer mae’n dod i mewn i doiledau’r merched gyda fi ond mae arwyddion yn ymddangos ymhobman nawr yn dweud nad oes caniatâd i fechgyn dros 7 oed gael mynd i doiledau’r merched. Dwi’n bryderus iawn i adael iddo fynd i doiledau cyhoeddus ar ben ei hun, mae yna bobl ddiarth yno a dwi’n poeni am beth allai ddigwydd yno.

Mae’r un peth yn wir pan fyddem yn mynd i nofio ac mae’n gorfod newid a chael cawod. Nid allaf ddychmygu ei yrru i ystafelloedd newid y dynion a disgwyl iddo olchi, sychu a gwisgo ar ben ei hun. Sut ydw i’n gallu sicrhau nad oes neb yn “ymyrryd” ag ef? Unrhyw gyngor? Beth yw’r peth iawn i wneud? Ydw i’n bod yn rhy paranoid?

Cyngor PwyntTeulu

Helo. Diolch i chi am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu. Gallaf synhwyro eich pryder ac mae hyn yn ddealladwy.

Nid oes ateb cywir nac anghywir. Mae plant pawb yn wahanol. Mae lefelau aeddfedrwydd ac anghenion yn wahanol. Felly nid oes ateb clir i’ch cwestiwn.

Ffydd yn eich barn reddfol

Mae yna sawl lle gwahanol gyda thoiledau cyhoeddus. Efallai y byddech yn teimlo’n fwy cyffyrddus efo rhai nag eraill, a’ch bod yn hapus i’ch mab eu defnyddio ar ben ei hun. Chi yw’r un sydd yn adnabod eich plentyn orau a dylid gwrando ar eich barn reddfol bob tro. Mae yno am reswm da.

Parchwch eu hawl i breifatrwydd

Mae yna wastad pobl sydd yn teimlo’n anghyffyrddus gyda phlentyn o ryw wahanol yn defnyddio’r un toiled neu ystafell newid â nhw. Ond credaf mai lleiafrif yw’r bobl yma. Bydd y mwyafrif o bobl yn deall pam bod rhieni yn mynd â’u plant, beth bynnag eu rhyw, i mewn gyda nhw. Ond dylech chi hefyd geisio bod yn ystyriol o bobl eraill, tra hefyd yn parchu hawl eich plentyn i breifatrwydd. Os yw’n bosib, efallai gallech chi ddefnyddio toiledau hygyrch neu ystafelloedd newid clytiau sydd â thoiledau neu giwbicl ynddynt yn aml.

Rhowch annibyniaeth iddyn nhw

Yn fuan iawn mae’r mwyafrif o blant angen yr annibyniaeth i ddefnyddio’r toiledau/ystafelloedd newid ar ben eu hunain. Gall hyn fod yn amser anodd, mwy i rieni na’r plant yn aml. Y realiti ydy, yr unig beth allech chi ei wneud ydy eu paratoi i wneud hyn yn ddiogel i’ch gallu gorau. O ddysgu sut i ymdrin â phobl ddiarth, golchi dwylo ar ôl sychu a fflysio yn iawn ar ôl defnyddio’r toiled. Neu sychu a gwisgo eu hunain a defnyddio loceri yn gywir mewn canolfan hamdden.

Nes rydych chi a’ch plentyn yn barod am hyn, fy nghyngor fydda i beidio poeni gormod am yr arwyddion. Gwnewch beth rydych chi’n teimlo sy’n gywir i’ch plentyn. Mae mwy a mwy o lefydd yn dechrau cael toiledau ac ystafelloedd newid niwtral o ran rhyw. Nid fydd hyn yn gweddu pawb ond bydd yn datrys y broblem yma.

Gobeithiwn fod hyn o fudd i chi.

Cymerwch ofal.

Y Tîm PwyntTeulu 🙂

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Cefnogaeth Pryder i Rieni

Rhannu’r Baich… Ydy 8 Yn Rhy Ifanc Am Ffôn Symudol?

Rhannu’r Baich… Ydy Hi’n Iawn Gadael Fy Mhlentyn Yn Y Car?


Rhannwch hwn