Llefydd am Ddim i Ymweld â’r Teulu: Awgrymiadau DarllenwyrNewyddion Pethau i'w Gwneud | gan | Aug 1st 2016

thumbnail

Mae’n wyliau, amser meddwl sut i adlonni’r plant heb dorri’r banc. Dyma ychydig o lefydd am ddim sy’n gyfeillgar i deuluoedd yng Nghymru, awgrymwyd gan ein darllenwyr.

Penderfynom y byddem yn ceisio helpu arbed arian yn y gwyliau gyda’r rhestr yma o lefydd i’w hymweld gyda’r teulu yng Nghymru sydd am ddim. Gofynnwyd i’n darllenwyr rannu eu llefydd gorau a dyma eu hymateb…

Pethau Am Ddim i’w Gwneud Yng Ngogledd Cymru

Coedwig Niwbwrch

Credyd Llunt: Airwolfhound Llefydd am Ddim i Ymweld â’r Teulu: Awgrymiadau Darllenwyr

Credyd Llun: Airwolfhound

Mae Coedwig Niwbwrch ar Ynys Môn, yn swnio fel rhywbeth o lyfr plant. Mae yna dwyni tywod, coedwigoedd a digonedd o greaduriaid (mae’n safle gadwraeth bwysig iawn ar gyfer wiwerod coch).

Nid yn unig yn le prydferth i grwydro ond mae yna Lwybr Pos Anifail i’r plant yn y goedwig, llwybrau beicio cyfeillgar i’r teulu a llwybr ffitrwydd. Perffaith i flino’r plant!

Harbwr Caernarfon

Credyd Llun: Llywela Jones Llefydd am Ddim i Ymweld â’r Teulu: Awgrymiadau Darllenwyr

Credyd Llun: Llywela Jones

Wedi’i awgrymu gan ein darllenydd Llywela Jones mae Harbwr Caernarfon yn wynebu Ynys Môn. Mae’r harbwr yn wledd o olygfeydd syfrdanol ac yn le perffaith i gerdded ar hyd y cei, yn gwylio’r cychod yn dod i mewn ac allan, neu droi eich llaw at hel crancod.

Os oes gennych chi arian i sbario yna mae Castell Caernarfon gerllaw, sydd yn codi tâl mynediad. Mae rhai dan 5 yn cael mynediad am ddim os ydynt yng nghwmni oedolyn sydd yn talu.

Amgueddfa Lechi Cenedlaethol

Efallai nad yw’r gair ‘llechen’ yn dod law yn law â’r gair ‘hwyl’ ond mae’r amgueddfa genedlaethol yma yng Ngwynedd yn cynnwys sawl peth i ennyn diddordeb y plant a chithau.

Wedi’i leoli mewn hen chwarel mae’r amgueddfa yn archwilio hanes y diwydiant llechi Cymraeg. Gall weld offer gwaith defnyddiwyd gan y chwarelwyr, darganfod sut mae eu bywydau wedi newid dros y blynyddoedd a gweld peiriannau wedi’u pweru gan ddŵr.

Ceir cyfle hefyd i chwarae ym mhyllau tywod y ffowndri, gwisgo fel chwarelwyr a gwneud ychydig o gelf yng ngweithdai haf yr amgueddfa (sydd yn £1 i bob plentyn). Mae yna ardal chwarae yno hefyd gyda llinell sip bach poblogaidd.

Pethau Am Ddim i’w Gwneud Yng Nghanolbarth Cymru

Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru

Credyd Llun: Peter Trimming Llefydd am Ddim i Ymweld â’r Teulu: Awgrymiadau Darllenwyr

Credyd Llun: Peter Trimming

Y lle perffaith i ryddhau ochr wyllt eich plant! Mae yna lwybrau natur (i gerdded neu feicio), ardal chwarae antur a drysfa helygen yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Cymru yn Sir Benfro.

Yn ogystal â hyn mae yna lawer o fywyd gwyllt i’w fwynhau. Cadwch lygaid allan am las y dorlan (kingfisher), gwyliwch y teulu o ddyfrgwn yn yr Afon Teifi neu cyfrwch y pryfed rydych chi’n ei weld ar y warchodfa natur.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gall y llyfrgell fod yn le gwych i fynd â’r plant am ychydig o ddistawrwydd yn ystod y gwyliau, ond mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yn rhywbeth dipyn mwy mawreddog. Dyma lyfrgell fwyaf Cymru wedi’r cwbl (yn cynnwys dros 6.5 miliwn o lyfrau a chyfnodolion).

Gyda llyfrau gweithgaredd, helfeydd trysor, darllen straeon ac ystafell lle gallant greu stribed llyfr comig eu hunain, mae yna ddigonedd i ddiddori’r plant.

Coedwig Maesyfed

Credyd Llun: Matthew Black Llefydd am Ddim i Ymweld â’r Teulu: Awgrymiadau Darllenwyr

Credyd LLun: Matthew Black

Roedd hwn yn arfer bod yn dir hela i aelodau’r teulu brenhinol gyda’i olygfeydd godidog o frig y bryniau a rhaeadr brydferth.

Dim ond taith gerdded fyr o faes parcio Coed Cwningar ydy’r rhaeadr (rhaeadr ‘Dŵr Torri Gwddf’ – enw gwych i’r plant frolio i’w ffrindiau) a gellir ei weld o isod ac uwchben.

Mae yna lawer o lwybrau cerdded i fforio, rhai byr (tua thraean milltir) a rhai hirach (2 filltir).

Pethau Am Ddim i’w Gwneud Yn Ne Cymru

Twyni Tywod Merthyr Mawr

Credyd Llun: Kaisa Pan Llefydd am Ddim i Ymweld â'r Teulu: Awgrymiadau Darllenwyr

Credyd Llun: Kaisa Pan

Mae ein darllenwr Kaisa Pan wedi awgrymu Merthyr Mawr am ei deithiau cerdded hyfryd drwy’r twyni tywod i draeth distaw.

Yn ogystal â bod yn lleoliad ffilmio’r ffilm Holywood clasurol Lawrence of Arabia, mae’r twyni yn le grêt i gael hwyl yn sledio yn yr haf (pwy sydd angen eira pan mae yna dywod).

Mae Merthyr Mawr hefyd yn gartref i lawer iawn o flodau a phlanhigion lliwgar, yn berffaith i chwilio am gynnyrch natur od a hyfryd.

Pentref Canoloesol Cosmeston

Nid oes angen peiriant amser i ymweld â phentref o’r 14eg ganrif wedi’r cwbl, yr unig beth sy’n rhaid gwneud ydy mynd draw i Benarth.

Darganfuwyd y pentref ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston ac mae wedi cael adluniad safle llawn o’i adeiladau. Gallech chi grwydro o gwmpas y pentref, archwilio’r tai a dysgu sut beth oedd bywyd yng Nghymru yn ystod cyfnod y Rhyfel Can Mlynedd.

Mae mynediad am ddim i’r pentref canoloesol o 10am tan hanner dydd drwy’r wythnos. Mae yna hefyd deithiau tywys, ble mae’r tywysydd yn gwisgo mewn dillad traddodiadol ac yn chwarae rhan pentrefwr croesawus. Mae’r teithiau yma yn £5 i oedolion a £3.50 i blant.

Gwlypdiroedd Casnewydd

Credyd LLun: David Merrett

Credyd LLun: David Merrett

Ar gyrion dinas Casnewydd mae yna noddfa fechan ble mae creaduriaid gwyllt yn crwydro. Mae Gwlypdiroedd Casnewydd yn le gwych i chwarae ‘cyntaf i weld aderyn’ gyda’ch plant gan fod digon o hwyaid, elyrch ac adar prin i gadw llygaid allan amdanynt. Pwy sydd angen Pokémon Go pan fydd gennych chi adar go iawn yn y gwyllt.

Mae yna ganolfan ymwelwyr hefyd, ardal chwarae plant a golygfeydd gwych o Aber Hafren.

Mae mynediad am ddim ond mae yna ddigwyddiadau hwyl i’r teulu dros y gwyliau haf sydd oddeutu £5 (neu £3 i aelodau’r RSPB).

Credyd llun nodwedd: grob831


Gobeithiwn fod hwn wedi rhoi ychydig o syniadau i chi am ddiwrnodau allan rhad i’r teulu. Os oes gennych chi awgrymiadau yna rhowch wybod yn yr adran sylwadau isod.

Hoffi’r erthygl yma? Darllenwch rai eraill:


Rhannwch hwn