Rhannu’r Baich… Landlord Yn Gwrthod Atgyweirio’r TŷRhannu'r Baich Tai | gan | Feb 3rd 2017

Rhannu'r Baich... Landlord Yn Gwrthod Yn Atgyweirio'r Tŷ

Mae Ruth yn cael problemau gyda’i landlord ddim yn cynnal a chadw ei chartref. Oes gennych chi gyngor ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo Pwynt Teulu,

Dwi’n rhentu tŷ yn breifat gyda’m dau blentyn, yn talu gyda budd-daliadau, ond mae’r tŷ wedi dirywio yn y blynyddoedd rydym wedi byw yma. Mae’r boeler yn cael ei drwsio drwy’r adeg, y ffenestri ddim yn cau, mae’r gegin wedi gwisgo gyda chypyrddau wedi torri ond mae’r landlord yn dweud nad oes arian ganddo ac nad all fforddio gwneud gwelliannau i’r tŷ ac os nad ydym yn hapus yna dylem symud.

Dwi’n hoffi’r ardal, mae fy mhlant yn hapus yma ac os bydd rhaid symud allan o’r ardal bydd rhaid i’r plant newid ysgol. Dwi ddim eisiau cyffroi’r landlord gormod rhag iddo’n gorfodi allan, ond nid allem fyw mewn tŷ fel hyn llawer hirach. Beth gallaf ei wneud?                                   

Ruth

Cyngor PwyntTeulu i Ruth

Helo Ruth, diolch i chi am gysylltu â ni yma yn PwyntTeulu.

Mae’n ddrwg gennym glywed eich bod yn cael trafferth datrys materion cynnal a chadw hir dymor gyda’ch landlord, a bod hyn yn gwneud i chi deimlo fel na fyddech yn gallu parhau i fyw yn eich eiddo.

Mae’n ymddangos fel nad yw’ch landlord yn bod yn rhesymol iawn. Mae pobl sydd yn rhentu wedi’u hamddiffyn gan ddeddfwriaeth tai a dylai’ch hawliau fod wedi’u hamddiffyn gan eich cytundeb tenantiaeth sydd yn amlinellu’r disgwyliadau o’r ddau ohonoch fel tenant ac fel landlord. Mae cytundeb neu drwydded tenantiaeth safonol yn amlinellu’r dyletswyddau trwsio lleiaf felly dylech chi edrych ar eich copi, byddech chi wedi arwyddo un i gytuno’r denantiaeth.

Efallai nad yw rhai o’r materion cynnal arwynebol fel addurn yn gymwys a gall hyn gynnwys y gwisgo ar y gegin, ond bydd y ffenestri a’r drysau yn gymwys am y dyletswyddau trwsio yma yn y mwyafrif o gytundebau a thrwyddedau tenantiaeth gan fod hyn yn ymwneud â diogelwch y cartref. Oherwydd y gwahaniaethau mewn cytundebau a thrwyddedau tenantiaeth byddem yn awgrymu i chi edrych ar y ddolen yma fydd yn rhoi manylion i chi ar eich hawliau a sut i drafod hyn gyda’ch landlord.

Os nad yw’ch landlord yn barod i weithio gyda chi ac yn cadw at ei ddyletswyddau (sydd yn debygol, gan fod hyn yn broblem hir dymor), mae gennych chi sawl opsiwn:

  • Cysylltwch ag adran Tai eich Awdurdod Lleol am gyngor (nid ydym yn ymwybodol pa ardal yng Nghymru rydych chi’n byw ond os hoffech fanylion yr adran/swyddfa i’w gysylltu yna cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu – manylion isod).
  • Cysylltwch â Shelter Cymru ar y llinell cyngor tai ar 0345 075 5005. Gallech chi hefyd e-bostio’r tîm cyngor tai, neu, os yn well, ymwelwch â syrjeri cyngor Shelter Cymru leol i siarad â rhywun wyneb i wyneb. Mewn rhai ardaloedd gallech chi siarad â chynghorwyr ar-lein drwy sgwrs fyw a chamera gwe – ymwelwch â gwefan Shelter Cymru.
  • Tra’ch bod eisiau aros yn yr ardal oherwydd amgylchiadau teuluol, nid yw’n glir os ydych chi’n hapus i aros yn yr un cartref neu os ydych chi’n barod i symud. Mae’n gallu bod yn anodd dod o hyd i landlord rydych chi’n ymddiried ynddynt os ydych chi’n hawlio budd-daliadau tai, ond mae tenantiaid wedi cael mwy o hawliau yn y blynyddoedd diwethaf ac mae llawer o reolau mewn lle i’ch amddiffyn chi a’ch teulu wrth rentu. Os nad ydych chi’n gallu cael y newidiadau sydd ei angen ar yr eiddo gyda chefnogaeth Shelter efallai bydda’n syniad ystyried darganfod cartref arall. Bydd hyn yn benderfyniad anodd, ond gan eich bod mewn llety diogel ar hyn o bryd, dyma amser perffaith i ddechrau chwilio.

Mae angen i chi fod yn realistig gan y gall hyn fod yn broses hir iawn (yn enwedig gyda’r awdurdod lleol ble gall rhestrau disgwyl amrywio). Nid fydd cofrestru am dai cymdeithasol neu ymchwilio landlordiaid preifat yn effeithio arnoch chi’n negyddol. Gallech chi siarad â’ch awdurdod lleol fydd yn gallu cofrestru eich diddordeb mewn tai cymdeithasol ond rhoi rhestr o landlordiaid preifat gallech chi ymddiried ynddynt hefyd.

Gobeithiwn eich bod yn datrys eich sefyllfa i chi gael canolbwyntio ar fywyd teuluol mewn amgylchedd cyffyrddus.

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Cofion,

Y Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Wedi Derbyn Hysbysiad Adran 21

Rhannu’r Baich… Merch Angen Rhywle i Fyw

Rhannu’r Baich: Y Bachgen Drwg Drws Nesaf


Rhannwch hwn