Rhannu’r Baich: Iaith Amhriodol “Mae Hynna Mor Gay!”Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Feb 2nd 2018

Gwaith cartref mor gay ar gyfer Rhannu'r Baich

Mae mam yn meddwl nad yw’n dderbyniol i’w mab ddefnyddio’r term “gay” wrth sgwrsio gyda’i ffrindiau. Dyw ei mab ddim yn cytuno. A yw’n dderbyniol i bobl ifanc ddefnyddio’r term yma? Edrychwn ar ddau ochr y ddadl yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Dwi angen help i stopio fy mab 13 oed rhag defnyddio iaith amhriodol. Mae ef a’i ffrindiau  yn galw ei gilydd yn “gay” drwy’r adeg, neu fod rhywbeth maen nhw’n ei wneud yn “gay”, neu fod rhywbeth sydd ganddynt yn “gay”. Mae clywed nhw’n dweud hyn yn fy ngwneud yn flin iawn. Dwi wedi gofyn iddo beidio  ond mae’n esgeuluso mai dyma’r ffordd maent yn siarad a dwi’n rhy hen i ddeall.

Pam fod hi’n dderbyniol iddynt ddefnyddio’r gair “gay” fel ei fod yn rhywbeth negyddol neu’n rhywbeth i wneud hwyl am ei ben. Pam bod hi’n broblem derbyn rhywioldeb yn yr oes fodern? Nid allaf ddeall pam bod angen defnyddio’r gair yma. Sut gallaf annog fy mab i beidio defnyddio’r gair heb swnio fel fy mod yn swnian arno neu’n ‘rhy hen’ i ddeall?

Diolch

Nat

Cyngor PwyntTeulu

Helo Nat,

Mae dy bryderon yn hollol ddealladwy. Fel rhiant nid ydym eisiau i’n plant ddefnyddio iaith amhriodol gellir ei ystyried fel bychanu grŵp o bobl. Ond fel eglurodd eich mab, mae sawl barn gwahanol am bobl ifanc yn defnyddio’r term yma. Ond ydy hyn yn ei wneud yn dderbyniol?

Y ddadl yn erbyn:

Nid yw Stonewall, elusen cydraddoldeb arweiniol LHDT, yn cytuno gyda defnyddio iaith fel hyn. Maent yn credu nad yw’n iawn i ddweud pethau fel “mae hynna mor gay” i ddisgrifio pethau da i ddim neu annymunol. Maent yn dweud bod hyn yn atgyfnerthu’r syniad bod hoywder yn rhywbeth drwg, i ofni neu wneud hwyl am ei ben.

Mae hyn yn cael ei gymryd o ddifrif gan Stonewall. Maent wedi siarad gyda 3,700 o ddisgyblion lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn y DU. Mae’r mwyafrif o’r rhai siaradwyd â nhw yn credu bod defnyddio’r gair ‘gay’ yn defnyddio iaith homoffobig. Ac mae hyn yn gallu cael effaith mawr ar y ffordd mae pobl ifanc yn teimlo am eu hunain wrth iddynt ffurfio hunaniaeth rywiol.

Hunan-niweidio

Yn anffodus mae ymchwil Stonewall wedi dangos bod nifer o bobl ifanc (3/5 sydd yn uniaethu fel hoyw) yn hunan niweidio am fod pobl wedi gwneud iddynt deimlo’n ddrwg am eu rhywioldeb. Ac mae rhai o’r bobl ifanc yma (1/5) yn ceisio lladd eu hunain.

Mae Stonewall yn credu bod gan bawb ddyletswydd i herio iaith homoffobig, hyd yn oed os nad yw’n cael ei ddweud i achosi gofid. Dyw’r ffaith bod eich mab yn defnyddio iaith homoffobig ddim yn golygu ei fod yn homoffobig. Ond dydy hyn ddim yn ei wneud yn fwy derbyniol, mae’n dal i hyrwyddo anghydraddoldeb ac yn achosi gofid.

Y ddadl o blaid:

Ochr arall y ddadl hon ydy bod iaith yn esblygu dros gyfnod a bod ystyr y gair ‘gay’ wedi newid i genhedlaeth eich mab. Dydy defnyddio’r gair ‘gay’ yn y cyd-destun yma ddim yn ymwneud â rhywioldeb, ac nid oes bwriad iddo fod yn homoffobig. Mae gan y gair ‘cŵl’ ddau ystyr ers yr 1950au, sef tymheredd a rhywbeth ffasiynol neu ddymunol. Mae gan y gair ‘gay’, yn yr un modd, ddau ystyr sydd ddim yn gysylltiedig o gwbl.

Nid homoffobia yw hyn

Cynhaliwyd ymchwil am deimladau pobl ifanc tuag at frawddegau fel ‘mae mor gay’ neu ‘gwaith cartref… mor gay!’ Mae’n ymddangos fel bod pobl ifanc yn amddiffynnol iawn o’r ystyr newydd ar gyfer y term ‘gay’. Maent yn dadlau nad yw’r gair yn homoffobig o gwbl ac mai’r peth pwysig ydy’r ffordd mae’n cael ei ddefnyddio, i bwy mae’n cael ei ddweud a sut mae’n cael ei ddweud.

Pwy sy’n gywir?

Felly ar ôl clywed dau ochr y ddadl, a yw’n iawn neu beidio i’ch mab ddefnyddio’r term ‘gay’ yn y ffordd yma? Nid oes gan bobl ifanc a’u rhieni’r un hanes. Mae llawer o genhedlaeth y rhieni wedi bod yn dyst i frwydr pobl hoyw am hawl i gydraddoldeb, felly mae’n gwneud synnwyr i’r ddwy genhedlaeth deimlo mor wahanol am y peth.

Mae’r ddwy ddadl yn ddilys, ond nid olygai hynny na ddylid ystyried sut effaith mae’r math yma o iaith yn ei gael ar rywun, beth bynnag yw’r ystyr y tu ôl iddo.

Mae’n glir nad yw’ch mab yn teimlo fel ei fod yn defnyddio’r term mewn ffordd homoffobig. Mae’n ei ddefnyddio mewn ffordd anfygythiol gyda’i ffrindiau. Ond nid olygai hyn na ddylech chi dynnu ei sylw at y peth. Sicrhewch ei fod yn meddwl yn ofalus am y pethau mae’n ei ddweud a sut gall hyn achosi gofid i rywun, neu yn gallu cael ei gamddeall. Efallai bydd yn teimlo gofid ei hun os yw’n meddwl bod rhywbeth y dywedodd wedi ypsetio rhywun neu wedi gwneud iddynt deimlo cywilydd.

Gwybodaeth bellach

Efallai gallech chi ddangos y fideos canlynol gan Stonewall. Efallai byddant yn gwneud iddo feddwl yn ofalus am y pethau mae’n ei ddweud a’i annog i ystyried safbwynt gwahanol.

Os hoffech edrych ar hyn mewn mwy o fanylder a darllen adroddiadau, canllawiau ac erthyglau perthnasol, yna edrychwch ar y dolenni canlynol:

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich… Cefnogaeth Pryder i Rieni

Rhannu’r Baich: Ein Mab Wedi Dweud Ei Fod Yn Hoyw

Rhannu’r Baich… Ymddygiad Ffyrnig Fy Mab Tuag Ataf


Rhannwch hwn