Rhannu’r Baich… ‘Highs’ CyfreithiolIechyd Rhannu'r Baich | gan | Jun 2nd 2016

Pills for Legal Highs A Problem Shared Article
Mae Linda o Sir y Fflint wedi cysylltu am y gwaharddiad cyffuriau penfeddwol cyfreithlon (legal highs) ddaeth i rym dydd Iau.

Dwi’n gwybod bod fy mab yn ysmygu Spice. Dwi wedi dweud sawl gwaith pa mor ddwl ydyw. Nawr bod hwn wedi’i wneud yn anghyfreithlon, beth fydda’n digwydd iddo petai’n cael ei ddal gan yr heddlu gyda pheth arno?

Cyngor PwyntTeulu i Sian

Helo,

Diolch i chi am gysylltu â ni gyda’ch pryderon am eich mab, gallaf ddeall sut gall hyn wneud i chi boeni ac mae’n beth da eich bod yn chwilio am gyngor am y sefyllfa gyfreithiol. Mae Spice yn ganabinoid synthetig (cymysgedd o fater planhigyn a chemegau yn debyg i ganabis) ac fel dywedoch, mae bellach yn cael ei ystyried fel cyffur penfeddwol anghyfreithlon (illegal high). Mae Frank yn dweud “os yw’r heddlu yn eich dal gyda chanabinoid synthetig, mae’n debyg y byddant yn gweithredu ar hyn. Gall hyn gynnwys rhybudd ffurfiol, arestio ac erlyniad.”

Efallai eich bod yn ymwybodol yn barod, ond dyw pobl ifanc ddim yn awyddus i wrando ar gyngor eu rhieni bob tro felly nid yw’n beth anghyffredin i deimlo fel nad ydynt yn gwrando dim arnoch. Ffordd arall o fynd o gwmpas hyn gyda’ch mab ydy rhoi mynediad iddo i wybodaeth ddibynadwy am Spice a chyffuriau yn gyffredinol fel y gall wneud dewis gwybodus am y pethau mae’n ei wneud.

Mae gwybodaeth gyfoes am y mathau newydd yma o gyffuriau anghyfreithlon yn awgrymu bod yr effaith maent yn ei gael ar y corff yn debyg iawn i ganabis ond, gan eu bod yn newydd, gallai fod effeithiau eraill, anhysbys, niweidiol.

Mae yna gwpl o wasanaethau cynorthwyol gallai fod o ddiddordeb i chi a’ch mab. Mae Drug Aid a Talk To Frank yn cynnwys gwybodaeth bellach am Spice, yr effaith mae’n ei gael a beth allai ddigwydd os yw rhywun yn cael ei ddal gyda’r cyffur.

Talk To Frank – yn cynnig gwybodaeth a chyngor cyffuriau cyfrinachol, am ddim, 24 awr y dydd. Ffôn: Llinell Gymorth – 0800 776 600

DRUGAID – darparu nifer o wasanaethau gan gynnwys cefnogaeth gyfoed, cefnogaeth gyffredinol a help i rai dan 18 oed – 08700600310

DAN 24/7 – Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru – llinell gymorth ffôn dwyieithog, am ddim, yn darparu pwynt cyswllt sengl i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau gwybodaeth bellach ac/neu gymorth yn ymwneud â chyffuriau ac/neu alcohol. Rhadffôn: 0808 808 2234 neu gyrrwch neges testun DAN i: 81066

Family Lives – Cefnogaeth magu plant a theulu gan Family Lives (Parentline Plus cynt) trwy wefan, sgwrs ar-lein, llinell gymorth 0808 800 2222 a dosbarthiadau magu plant.

Gobeithio byddech chi a’ch mab yn darganfod y wybodaeth yn ddefnyddiol, a pharhewch i siarad â’ch gilydd.

Os hoffech wybodaeth bellach neu wasanaethau cefnogi cenedlaethol neu leol, yna gallwch gysylltu â ni yn PwyntTeulu Cymru ar y Ffôn 0300 222 57 57, Neges Testun 07860 052 905, neu Neges Wib/Sgwrs. Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Cofion Gorau

PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr.

Rhannu'r Baich - Y Sgwrs RhywDarllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.

Cymerwch olwg ar ein hymatebion diweddaraf.


Rhannwch hwn