Hawliau Pellach i’r rhai sy’n RhentuHawliau a Chyfrifoldebau Tai | gan | Jan 21st 2016

buildings-24392_1280

Mae cyfraith newydd wedi’i chreu yng Nghymru sy’n cynnig amddiffyniad gwell i bobl sy’n rhentu.

Bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn cael effaith bositif ar y filiwn o bobl yng Nghymru sy’n rhentu. Bydd hyn yn symleiddio’r broses o rentu cartref ac yn ei wneud yn haws.

Pwyntiau allweddol y gyfraith newydd:

  • gofyniad ar landlordiaid i wneud gwaith atgyweirio a sicrhau bod eiddo rhent yn addas i bobl fyw ynddo
  • helpu amddiffyn pobl rhag cael eu troi allan o’u cartref am gwyno am safon yr eiddo
  • helpu atal pobl rhag dod yn ddigartref pan fydd cyd-denant yn gadael tenantiaeth, ac o ganlyniad yn rhoi diwedd ar denantiaeth pawb arall
  • gwneud mwy i helpu dioddefwyr camdriniaeth yn y cartref wrth alluogi’r posibilrwydd o droi allan y person sydd yn cyflawni’r trais
  • gofyniad ar landlordiaid i greu datganiad ysgrifenedig o’r cytundeb sydd yn gosod hawliau a chyfrifoldebau’r landlord a’r tenantiaid yn glir

home-589068_1280

Os ydych chi angen cefnogaeth neu eisiau cyngor am dai yng Nghymru, mae yna sefydliadau a gwasanaethau i helpu, gan gynnwys:

Shelter Cymru

Elusen pobl a chartrefi Cymru. Maent yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol i unrhyw un sydd â phroblemau tai. Mae ymgyrch #RhentuTegCymru yn digwydd ar hyn o bryd.

Cefnogi Pobl

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai er mwyn helpu pobl i oresgyn yr heriau o fyw’n annibynnol.

Cyngor ar Bopeth

Darparwr cyngor mwyaf y DU, gyda chanolfannau ledled Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth. Gallwch ddod o hyd i’ch canolfan lleol yma, neu edrychwch ar y wybodaeth tai ar-lein.

TheSite.org

Gwefan gwybodaeth ieuenctid i rai 16-25 oed. Mae yna adran wych ar faterion yn ymwneud â thai.

Llamau

Llamau ydy’r elusen ddigartrefedd blaenllaw ar gyfer y bobl ifanc a’r merched fwyaf bregus yng Nghymru. Maent yn darparu amryw Gynlluniau Cefnogaeth ledled y wlad, yn helpu pobl i gadw a chynnal eu llety.

Yn ogystal â’r rhain, mae gan bob cyngor sir yng Nghymru adran tai sydd yn gallu cynnig cefnogaeth bellach. Gellir hefyd cysylltu â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.


Rhannwch hwn