Teuluoedd yn Gyntaf Gwynedd

Diweddarwyd diwethaf: December 19, 2018

Am Teuluoedd yn Gyntaf Gwynedd

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yng Ngwynedd yn rhoi cymorth i deuluoedd sydd â phlant sy’n wynebu anawsterau, yn enwedig i’r rhai sy’n profi problemau incwm isel a thlodi.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn ymwneud â darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn dibynnu ar eich anghenion. Maent yn gwneud hyn trwy brosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant sy’n cael ei drefnu gan rannau o’r cyngor, elusennau a sefydliadau eraill.

Rydych yn debygol o glywed am Teuluoedd yn Gyntaf am y tro cyntaf trwy Tîm Teuluoedd yn Gyntaf.

Maent yn gweithio gyda theuluoedd sy’n ei chael yn anodd ymdopi â bywyd teuluol oherwydd:

  • Tai
  • Iechyd
  • Problemau Teulu
  • Arian
  • Ymddygiad Plant
  • Straen
  • Gwaith a Hyfforddiant

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Tîm Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithio gyda theuluoedd sydd â phlant neu bobl ifanc, ac oedolion ifanc o dan 25 yng Ngwynedd, sydd yn gofyn am gymorth ac yn barod i weithio gydag amrywiaeth o asiantaethau.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â Gwynedd Ni i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Gwynedd

01758 704455

cyfeiriadauplant@gwynedd.llyw.cymru

Tîm o Amgylch y Teulu
Plas Pawb
Safle Ysgol Maesincla
Maesincla
Caernarfon
LL55 1DF

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Gwynedd


Gwynedd Ni – Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwynedd Ni yn darparu gwybodaeth a chyngor diduedd ar amrywiaeth o bynciau a gwasanaethau sydd ar gael i blant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw yng Ngwynedd.

Dechrau’n Deg Gwynedd

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen targedu Blynyddoedd Cynnar gan Lywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd gyda phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol o Gymru.

Rhaglen Cefnogi Pobl Gwynedd

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Cynllun Cefnogi Pobl yn darparu cymorth i bobl sydd mewn perygl o golli eu tenantiaeth a dod yn ddigartref. Maent yn darparu gwasanaethau cymorth yn ymwneud â thai ac yn helpu pobl i fyw’n annibynnol yn y gymuned.

Gallai hyn fod yn eich cartref eich hun neu mewn hostel, tai gwarchod, neu dai cymorth arbenigol fel arall. Maent yn darparu cefnogaeth gyflenwol i bobl sydd efallai angen gofal personol neu feddygol hefyd.

Teuluoedd yn Gyntaf Gwynedd

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yng Ngwynedd.