Gwynedd Ni – Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Diweddarwyd diwethaf: June 29, 2017

Am Gwynedd Ni – Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gallwn ddarparu ystod o wybodaeth mewn amryw o ddulliau, megis gwybodaeth am:

 • Gwarchodwyr cofrestredig
 • Meithrinfeydd cofrestredig
 • Cylchoedd Meithrin / Chwarae
 • Cylchoedd Ti a Fi
 • Clybiau all-ysgol
 • Clybiau gwyliau

Hefyd gan gynnwys:

 • Gweithgareddau i’r holl deulu yng Ngwynedd
 • Asiantaethau cefnogol
 • Cefnogaeth ariannol
 • Llythrennedd digidol
 • Bywyd teulu a fwy

Os oes gennych gwestiwn, ond ddim yn siŵr ble i gael yr ateb, yna gofynnwch i Gwynedd Ni i’ch cyfeirio ar y llwybr cywir.

————————

Yn dechrau o’r 3.7.17 am y chwech mis nesa bydd gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd Ni yn treialu sesiynau galw fewn.

Yn ogystal â chysylltu drwy e-bost , ffôn, gwe a thudalen Facebook bydd sesiwn galw fewn ar gael i chi yn y lleoliadau canlynol rhwng 10yb a 3yp:

 • Llyfrgell Pwllheli – dydd Llun cyntaf bob mis
 • Llyfrgell Blaenau Ffestiniog- ail ddydd Llun bob mis
 • Llyfrgell Caernarfon – trydydd dydd Llun bob mis

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Gwynedd Ni yn darparu gwybodaeth a chyngor diduedd ar amrywiaeth o bynciau a gwasanaethau sydd ar gael i blant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw yng Ngwynedd.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwynedd Ni – Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ffôn: 01286 675570
Testun: 07920 083909

Gwynedd-Ni@gwynedd.llyw.cymru

Llyfrgell Caernarfon,
Lôn Pafiliwn,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL551AS

Oriau Swyddfa

Llun:
Cysylltwch â Gwynedd Ni drwy'r dulliau uchod am wybodaeth
Mawrth:
Cysylltwch â Gwynedd Ni drwy'r dulliau uchod am wybodaeth
Mercher:
Cysylltwch â Gwynedd Ni drwy'r dulliau uchod am wybodaeth
Iau:
Cysylltwch â Gwynedd Ni drwy'r dulliau uchod am wybodaeth
Gwener:
Cysylltwch â Gwynedd Ni drwy'r dulliau uchod am wybodaeth
Sadwrn:
Cysylltwch â Gwynedd Ni drwy'r dulliau uchod am wybodaeth
Sul:
Cysylltwch â Gwynedd Ni drwy'r dulliau uchod am wybodaeth

Gwasanaethau eraill yn Gwynedd


Gwynedd Ni – Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwynedd Ni yn darparu gwybodaeth a chyngor diduedd ar amrywiaeth o bynciau a gwasanaethau sydd ar gael i blant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw yng Ngwynedd.

Dechrau’n Deg Gwynedd

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen targedu Blynyddoedd Cynnar gan Lywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd gyda phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol o Gymru.

Rhaglen Cefnogi Pobl Gwynedd

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Cynllun Cefnogi Pobl yn darparu cymorth i bobl sydd mewn perygl o golli eu tenantiaeth a dod yn ddigartref. Maent yn darparu gwasanaethau cymorth yn ymwneud â thai ac yn helpu pobl i fyw’n annibynnol yn y gymuned.

Gallai hyn fod yn eich cartref eich hun neu mewn hostel, tai gwarchod, neu dai cymorth arbenigol fel arall. Maent yn darparu cefnogaeth gyflenwol i bobl sydd efallai angen gofal personol neu feddygol hefyd.

Teuluoedd yn Gyntaf Gwynedd

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yng Ngwynedd.