Dechrau’n Deg Gwynedd

Diweddarwyd diwethaf: August 9, 2016

Am Dechrau’n Deg Gwynedd

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect gan Lywodraeth Cymru sydd yn cael ei gynnig o fewn 6 dalgylch yng Ngwynedd. Mae’r prosiect yn gweithio hefo plant o dan 4 oed a’i fwriad yw gwella sgiliau’r plant, gan eu paratoi ar gyfer yr ysgol, yn ogystal â’u paratoi ar gyfer bywyd yn gyffredinol.

Mae Dechrau’n Deg hefyd yn cynnig cymorth ychwanegol i rieni i’w cynorthwyo wrth i’w plant dyfu a datblygu.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae’r Cynllun yn targedu wardiau penodol o fewn Gwynedd.

Mae’r Cynllun yn cefnogi teuluoedd o fewn wardiau yn ardal Glancegin (Bangor), Marchog 1 a 2,  Maesincla (Caernarfon), wardiau Peblig a Chadnant, ward Maenofferen a Diffwys (Blaenau Ffestiniog), Ward Gerlan yn ardal Bethesda, ward Talysarn, Llanllyfni a Chlynnog a ward De Dolgellau yn Nolgellau.

Yn ddibynnol os yw eich cod post o fewn y Wardiau uchod, mae’n bosib y byddwch yn gymwys i fod yn rhan o’r cynllun – er mwyn gwirio, cysylltwch â’r brif swyddfa Dechrau’n Deg ym Mhlas Pawb – 01286 678 824 neu e-bostiwch dechraundeg@gwynedd.gov.uk.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â Gwynedd Ni i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Gwynedd

01286 678824

DechraunDeg@Gwynedd.gov.uk

Plas Pawb,
Safle Ysgol Maesincla,
Maesincla,
Caernarfon,
LL55 1DF

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Gwynedd


Gwynedd Ni – Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwynedd Ni yn darparu gwybodaeth a chyngor diduedd ar amrywiaeth o bynciau a gwasanaethau sydd ar gael i blant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw yng Ngwynedd.

Dechrau’n Deg Gwynedd

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen targedu Blynyddoedd Cynnar gan Lywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd gyda phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol o Gymru.

Rhaglen Cefnogi Pobl Gwynedd

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Cynllun Cefnogi Pobl yn darparu cymorth i bobl sydd mewn perygl o golli eu tenantiaeth a dod yn ddigartref. Maent yn darparu gwasanaethau cymorth yn ymwneud â thai ac yn helpu pobl i fyw’n annibynnol yn y gymuned.

Gallai hyn fod yn eich cartref eich hun neu mewn hostel, tai gwarchod, neu dai cymorth arbenigol fel arall. Maent yn darparu cefnogaeth gyflenwol i bobl sydd efallai angen gofal personol neu feddygol hefyd.

Teuluoedd yn Gyntaf Gwynedd

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yng Ngwynedd.