Rhannu’r Baich: Gwrthod Dychwelyd i’r YsgolAddysg Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Aug 4th 2017

Ffens ysgol ar gyfer Rhannu'r Baich Gwrthod Dychwelyd i'r Ysgol

Mae rhiant yn poeni am ei phlentyn sydd ddim eisiau mynd yn ôl i’r ysgol ym mis Medi. Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu,

Nid yw fy mhlentyn 7 oed eisiau dychwelyd i’r ysgol mis Medi. Nid yw wedi setlo o gwbl ers i ni symud yma llynedd. Mae’n dweud nad oes ganddi unrhyw ffrindiau, nid yw’n hoff o’r athrawes ac mae hi’n casáu yno. Rwyf wedi siarad â’r ysgol ond nid yw pethau’n gwella iddi.

Mae wedi bod gartref nawr am gwpl wythnosau dros wyliau’r haf ac mae fel person newydd. Mae hi’n hapus ac yn hyderus a hoffwn iddi fod felly drwy’r adeg. Beth ydw i am wneud?

Cyngor PwyntTeulu i blentyn sydd yn gwrthod mynd yn ôl i’r ysgol

Helo, a diolch am gysylltu â ni yma yn PwyntTeulu am eich pryderon ynglŷn â hapusrwydd eich plentyn. Mae’n amlwg mai’r ferch hapus a hyderus yma sydd gennych chi dros yr haf ydy’r un hoffech ei weld yn gadael am yr ysgol bob dydd.

Gall rhai rhieni deimlo fel mai cychwyn newydd mewn ysgol newydd fydda’r ateb i’r broblem yma, ac mae hyn yn llwyddiannus weithiau wrth gwrs. Ond, dim ond yn ddiweddar mae’ch merch wedi cychwyn yma felly efallai byddai’n syniad dal ati cyn ystyried yr opsiwn yma. Mae cyfathrebu parhaol yn allweddol, gyda’ch merch a’r ysgol.

Cyfathrebu

Nawr bod y gwyliau wedi cyrraedd bydd gennych chi fwy o amser o ansawdd â’ch merch. Yn aml, mae rhieni yn brysur iawn yn ystod tymor yr ysgol. Mae ein plant yn cyrraedd adref o’r ysgol a cyn troi mae’n amser gwely. Efallai gallech chi gymryd y cyfle yma i geisio darganfod beth yn union sydd yn ei gwneud mor anhapus yn yr ysgol. Ceisiwch ddefnyddio cwestiynau penagored fel bod rhaid iddi fanylu. Ychydig iawn cewch wybod gyda chwestiwn gellir ateb gydag ‘ia’ neu ‘na’. Er esiampl:

  • Os fyddet ti’n gallu gwneud yr ysgol fel yr hoffet, sut fyddet ti’n ei wneud?
  • Os gallet ti ddewis unrhyw berson ti’n adnabod i fod yn athro i ti, pwy fydda hynny, a pham?
  • Beth fyddet ti’n ei wneud i wneud cyfnod egwyl y gorau gellir fod?
  • Os gallet ti ddewis unrhyw un i fod yn ffrind i ti, pwy fydda hynny a pam?

Gofynnwch y cwestiynau yma pan fydd eich merch wedi ymlacio, yn hapus, yn teimlo cariad ac yn ddiogel. Efallai bydd yr atebion yn helpu esbonio pam ei bod mor anhapus a gallai fod yn bwynt cychwyn yn eich trafodaethau gyda’r ysgol ym mis Medi os yw ei theimladau yn parhau.

Delio gyda thymer

Os yw’ch merch yn sôn am bethau gallech chi helpu â nhw, er esiampl ei bod yn colli’i thymer oherwydd ymddygiad gwael eraill yn y dosbarth, neu os yw’n cael trafferthion gyda’r gwaith, yna mae’r gwyliau haf yn gallu bod yn amser perffaith i ymateb i hyn. Efallai gallech chi ddysgu strategaethau rheoli tymer i’ch merch neu fuddsoddi mewn llyfrau gwaith fel bod chi a’ch merch yn gallu’u llenwi â’ch gilydd i wella ei hyder.

Dêts Chwarae

Yn ychwanegol i hyn, fyddai’n bosib i chi adeiladu ar y cyswllt cartref/ysgol yma wrth drefnu dêts chwarae gyda phlant eraill yn ei dosbarth neu ymestyn gwahoddiad iddynt ddod i’ch cartref dros yr haf? Bydd cael hwyl â’i gilydd dros wyliau’r haf yn rhoi rhywbeth i’r plant edrych ymlaen at rannu gydag eraill yn eu dosbarth pan fyddant yn dychwelyd.

Gwneud ysgol yn hwyl

Pan fydd eich merch yn dychwelyd i’r ysgol, ceisiwch wneud pethau mor gyffrous â phosib. Gallech chi ei chynnwys wrth chwilio am fag, gwisg ysgol, cas bensiliau newydd ayb. Efallai gallech chi ei hannog i ymuno mewn clybiau ar ôl ysgol fel ei bod yn gallu dechrau edrych ymlaen at fynd. Gwnewch y siwrne i’r ysgol yn hwyl wrth chwarae gemau fel ‘ Mi welaf i, â’m llygad bach i’ neu ‘Fe es i’r siop a phrynu…’. Efallai gallech chi ei hannog i ddod o hyd i ddigon o gemau fel bod posib chwarae un newydd pob wythnos!

Siaradwch â’r ysgol

Unwaith i’r ysgol ail gychwyn, os yw’r broblem yn parhau, siaradwch â’r athrawes. Byddant yn awyddus iddi fod yn hapus. Os yw’n bosib, efallai gallech chi wirfoddoli yn yr ysgol, yn dangos i’ch merch bod hwn yn le rydych chi’n hoff ohono. Efallai gall hyn hefyd roi cyfle i chi gadw golwg ar eich merch dros gyfnod egwyl. Gallech chi weld sut mae eich merch yn rhyngweithio ag eraill. Os ydych chi’n canfod problem, gyda hi neu blant eraill yn y ffordd maent yn cyfathrebu (neu ddim efallai) yna gallech chi hysbysu’r prifathro am hyn. Efallai gallan nhw sefydlu cynllun bydi i helpu pawb sydd yn teimlo’n unig dros yr egwyl.

Gobeithiwn fod rhai o’r syniadau yma’n helpu. Cymerwch ofal a mwynhewch y gwyliau haf â’ch gilydd.

Y Tîm PwyntTeulu 🙂


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Colli Nabod Ar Fy Merch

Rhannu’r Baich: Poeni Am Fy Mhlentyn Yn Cychwyn Yn Yr Ysgol Fis Medi

Rhannu’r Baich… Cerdded i’r Ysgol – Ydy 9 Yn Rhy Ifanc?


Rhannwch hwn