Gwirfoddoli – Y Peth Gorau Y Gwnewch Chi Eleni?Pethau i'w Gwneud | gan | Sep 5th 2017

Tyfu planhigion ar gyer gwirfoddoli

O gerdded cŵn achub i gyfarch Gareth Bale, mae sawl ffordd y gallech chi wirfoddoli. Dyma pam y dylech chi ei ystyried!

Beth ydy gwirfoddoli? Beth mae gwirfoddolwyr yn ei wneud? Sut mae pobl yn cael amser i’w wneud? Beth yw’r buddiannau ohono? Beth sydd gen i i’w gynnig?

Efallai eich bod yn gofyn rhai o’r cwestiynau yma wrth ystyried gwirfoddoli. Gobeithiwn fod yr erthygl yma yn ateb y cwestiynau yma i chi. Gobeithiwn fod hwn yn eich cyffroi i’r syniad o wirfoddoli.

Gall gwirfoddoli fod yn gychwyn ar rywbeth hyfryd.

Gwirfoddoli ydy pan fyddech chi’n rhoi ychydig o’ch amser i helpu pobl y tu allan i’ch teulu, neu gwblhau tasg heb daliad. Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig mewn cymdeithas, yn gwneud pethau sydd ei angen a gwerthfawrogir yn fawr. Ond efallai nad ydych chi’n gweld gwerth i wirfoddoli os nad ydych chi’n cael eich talu, ond mae llawer mwy o fuddiannau iddo nag arian.

Nice doggy for volunteering article

Llun gan Olu Eletu ar Unsplash

Beth mae gwirfoddolwyr yn ei wneud?

Neu efallai byddai’n haws ateb y pethau nad ydynt yn ei wneud! Mae llawer o bobl yn cymryd yn ganiataol mai chwilota drwy fagiau o eitemau diangen mewn siopau elusen ydyw. Er bod hyn yn weithgaredd gwirfoddol gwerthfawr gall fod o ddiddordeb i chi, mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli eraill ar gael. Dyma ychydig o esiamplau hwyl rydym wedi’u darganfod yn ddiweddar:

  • Cerdded cŵn i ganolfan achub anifeiliaid, neu i rywun sydd yn wael
  • Cwrdd a chyfarch sêr gêm derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd
  • Adrodd straeon neu ddarllen mewn gosodiadau cymunedol gan gynnwys cartrefi gofal, ysbytai a llyfrgelloedd
  • Gwirfoddolwyr Taith Gerdded Cof Cymdeithas Alzheimer
  • Gwasanaeth Tyst Cyngor ar Bopeth – maent yn cefnogi tystion y tu mewn a’r tu allan i’r llysoedd
  • Gwirfoddoli i gludo organau o’r rhoddwr i’r derbynnydd ar y tir neu yn yr awyr
  • Gwirfoddolwr lluniaeth Ironman Cymru i sicrhau bod athletwyr yn yfed digon o ddŵr
  • Bod yn gyfaill i berson ifanc mewn gofal maeth, neu i rywun sydd yn unig
  • Ambiwlans Sant Ioan; Tîm Achub Mynydd; Bad Achub RNLI; Gwasanaethau Heddlu, Ambiwlans a Thân
  • Os hoffech gynnig eich gwasanaethau i wirfoddoli dramor a chael gweld y byd, edrychwch ar BUNAC a VSO

Beth yw’r budd i chi?

Gofynnwch beth hoffech chi ei gael o wirfoddoli. Ydych chi eisiau dysgu sut i drefnu digwyddiad, rhedeg swyddfa, neu gefnogi’r bregus? Ydych chi wedi bod eisiau datblygu perthynas gyda’ch cymuned leol? Diddordeb mewn crosio tedis i blant mewn ysbytai?

Bydd pob rôl gwirfoddoli yn cynnig cyfle unigryw i ddatblygu sgiliau newydd, cyfarfod pobl newydd, cael mwy o hyder ac ychydig o hwyl. Mae rhai cyfleoedd yn cynnig offer neu wisg gwaith. Bydd cyfleoedd eraill yn darparu lluniaeth ac yn talu am eich teithio. Bydd rhai cyfleoedd yn eich darparu gyda chymwysterau ffurfiol.

Mae’r gwahaniaeth positif gallech chi ei wneud i rywun arall wrth wirfoddoli yn anferth. Mae’r teimlad da gallech chi ei gael yn rheswm da i wirfoddoli a gallech chi gwblhau amrywiaeth eang o dasgau gwirfoddol ledled y byd. Budd arall o wirfoddoli ydy’r posibilrwydd gall hyn arwain at gyflogaeth gyda thâl weithiau, mewn maes sydd o ddiddordeb i chi. Edrychwch ar fideos NCVO am ysbrydoliaeth go iawn a manylion pellach o fuddiannau gwirfoddoli.

Beth sydd gennych chi i’w gynnig?

Egni, amser ac ymrwymiad i gychwyn! Yn ystod eich bywyd, byddech chi wedi datblygu amrywiaeth defnyddiol o sgiliau, nodweddion personoliaeth a phrofiadau gall eich gwneud yn wirfoddolwr gwych. Os nad ydych chi’n sicr beth allech chi ei gynnig, gofynnwch i ffrindiau, cydweithwyr ac aelodau teulu. Gall fod yn syndod i chi pa mor wych ydych chi!

Mae bywyd yn brysur. Ond nid oes rhaid i wirfoddoli eich ymestyn yn rhy bell. Gallech chi wirfoddoli mewn digwyddiad unigryw. Neu gallech chi roi 1, 3 neu 5 awr yr wythnos. Os hoffech chi roi tro ar wirfoddoli, mae yna rywbeth gallech chi ei wneud gall wneud gwir wahaniaeth. Rydych chi’n sicr o fuddio o’r profiad. Yn fwy nag y gallech chi ei ddychmygu!

Darganfod cyfle yn lleol i chi

gwirfoddolicymru.net – perfformio chwiliad i adnabod cyfleodd i chi

wcva.org.uk – mae gan bob sir yng Nghymru borth gwybodaeth a chyngor gelwir yn Gyngor Gwirfoddoli Sirol neu GCS. Dewiswch y sir rydych chi am ddarganfod cyfleoedd gwirfoddoli.

do-it.org – bas data o gyfleoedd gwirfoddoli yn y DU gellir ei chwilio.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Enillwch Dalebau Love2Shop Gyda Arolwg

Helpu’ch Teulu i Ddod Yn Iach Ac Yn Ffit

Wedi Gwneud Cais Am Ofal Plant Sy’n Rhydd o Dreth?

 


Rhannwch hwn