Rhannu’r Baich… Gweld Fy Mhlant ar Ddiwrnod Nadolig?Cyngor Teulu a Magu Plant Hawliau a Chyfrifoldebau Rhannu'r Baich | gan | Dec 16th 2016

Rhannu'r Baich... Sut Ydw I'n Gweld Fy Mhlant ar Ddiwrnod Nadolig?

Mae Dafydd eisiau gweld ei blant ar Ddiwrnod Nadolig ond mae ei gynbartner yn dweud na. Oes gennych chi gyngor neu gefnogaeth ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae fy nghynbartner yn gwrthod gadael i mi weld fy mhlant ar Ddiwrnod Nadolig. Dwi wedi ceisio bod yn rhesymol a cheisio dod i gytundeb ond nid yw’n barod i gytuno i ddim. Dyma’r Nadolig cyntaf i mi beidio bod efo’r plant a dwi ddim yn gwybod sut byddaf yn ymdopi. Dim ond ryw hanner awr byddwn i angen, i roi anrhegion iddynt, cael cwtsh, ond nid yw’n barod i ganiatáu hynny hyd yn oed. Dwi ddim yn meddwl bod hyn yn ormod i ofyn. Dwi’n hapus i fynd atyn nhw neu eu codi neu gallwn i’w cyfarfod yn rhywle fel y parc os yw’n sych, unrhyw le. Mae hi mewn perthynas newydd ond dwi ddim yn meddwl ei fod ef yn ddim i wneud â’r peth, mae’n ymddangos fel person neis iawn, dwi’n meddwl mai hi sydd. Dwi ddim yn meddwl ei fod yn afresymol i dad fod eisiau gweld ei blant ar Ddiwrnod Nadolig. Beth gallaf ei wneud?

Dafydd

Cyngor PwyntTeulu i Dafydd

Diolch i chi am gysylltu â ni yma yn PwyntTeulu am eich pryderon cyswllt dros y Nadolig.

Mae cyfnodau tymhorol a gwyliau fel y Nadolig yn gallu bod yn anodd iawn i rieni sydd ddim yn byw â’u plant. Nid yw’n ormod i chi ofyn ac mae’n amlwg mai dod i gytundeb â’ch cynbartner ydy’r opsiwn gorau i bawb, yn enwedig eich plant.

O’r hyn dywedoch, rydych chi wedi bod yn meddwl lot am hyn ac wedi trafod y peth â’ch cynbartner, ond heb lwc.

Yn anffodus, os nad yw’ch cynbartner yn cytuno i chi weld eich plant ar ddiwrnod Nadolig efallai bydd rhaid i chi ail-feddwl eich cynlluniau. Efallai gallech chi drafod hyn eto gyda hi yn y flwyddyn newydd gan y gall cynllun hirdymor fod yn fuddiol i bawb.

Mae bod yn y sefyllfa yma yn gallu achosi llawer o drallod. Yn aml gall rhieni sydd ddim yn byw â’u plant deimlo cenfigen, unigrwydd, tristwch a dicter. Mae’r teimladau yma yn hollol naturiol ond byddant yn pasio, ac yn gadael i chi fwynhau’r amser rydych chi’n ei dreulio gyda’ch plant.

Os nad yw’ch cynbartner yn newid ei meddwl, ac os nad fyddech yn cael cyfle i weld eich plant ar ddiwrnod Nadolig, a’ch bod ar ben eich hun, beth am weld os gallech chi wneud trefniadau gyda theulu neu ffrindiau. Os yw rhywun arall agos yn yr un sefyllfa, beth am drefnu gweld nhw? Gallech chi eu gwahodd am ginio fel nad ydych chi ar ben eich hun. Bydd hyn yn gwneud y diwrnod yn haws i chi ac iddyn nhw.

Nadolig Rhif Dau

Er nad yw’r un peth, efallai gallech chi ystyried cynnal Nadolig am yr ail waith ar Ddydd San Steffan? Gallech chi wneud popeth traddodiadol fel hosanau, anrhegion, twrci a ffilmiau Nadolig. Dwi’n sicr bydd y plant yn gwirioni. Gallech chi hyd yn oed cynnwys neiniau, teidiau ac aelodau eraill o’r teulu yn yr hwyl, yn aml maent yn colli allan ar weld y plant yn dilyn cwpl yn gwahanu.

Dwi’n gwybod nad dyma’r sefyllfa berffaith i chi, a gobeithiwn y gallech chi a’ch cynbartner ddod i drefniadau teg yn y dyfodol. Ond cofiwch, yr atgofion arbennig rydych chi’n eu creu gyda’ch plant sydd yn bwysig. Gellir creu’r rhain ar unrhyw ddiwrnod yn ystod tymor y Nadolig 🙂 

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored Dydd Llun – Dydd Iau 6pm – 10pm a Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 10am – 2pm.

Cofion,

PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach:

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.


Rhannwch hwn