Rhannu’r Baich: Gweithio Rhan Amser i’m MhlantArian Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Gwaith a Hyfforddiant Rhannu'r Baich | gan | Mar 16th 2018

Amser ar gyfer gweithio rhan amser

Mae mam yn ystyried cwtogi ei oriau gwaith neu roi’r gorau yn gyfan gwbl er mwyn treulio mwy o amser gyda’i phlant,. Gofynnodd am gyngor PwyntTeulu.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Fel mam i ddau sydd yn gweithio’n llawn amser, dwi’n dechrau teimlo’n euog am golli eu plentyndod. Dwi’n ystyried cwtogi oriau neu ddod yn fam llawn amser. Mae gen i ferch pump oed a mab tair oed ond prin rwyf yn treulio unrhyw amser o ansawdd gyda nhw. Yn y bore rydym yn rhuthro i gael yn barod a chyrraedd yr ysgol, meithrinfa a’r gwaith mewn amser. Yna yn y nos rhaid coginio bwyd, bwyta, golchi’r llestri a rhoi stori cyn gwely. Mae popeth yn frys mawr.

Ar y penwythnos rydym yn glanhau’r tŷ, yn gwneud y siopa bwyd wythnosol. Os yn lwcus, cawn gipio ychydig o amser o ansawdd â’n gilydd rhwng y partïon plant, gwersi nofio ayb.

Mae bywyd yn wallgof; dwi am i bethau arafu. Mae’u plentyndod yn gwibio heibio a chyn hir byddant yn barod i symud allan, a finnau’n colli’r cyfan oherwydd gwaith. Ond rwy’n poeni os gallaf fforddio gweithio llai. Mae fy mhartner yn gweithio llawn amser ac yn cael cyflog eithaf da, ond nid yw’n ddigon i’n cynnal a thalu’r morgais. Credaf y gallaf fforddio cwtogi ychydig o oriau, ond bydd rhaid gwneud arbedion i fedru gwneud hynny. Beth os byddaf yn difaru a bod pethau’n dod yn anodd iawn yn ariannol? Efallai byddai’n syniad gwell rhoi’r gorau i’r gwaith yn gyfan gwbl, gan y byddaf yn cael mwy o fudd-daliadau. Oes gennych chi gyngor?

Ruth

Cyngor PwyntTeulu

I gychwyn, hoffwn ddiolch i chi am gysylltu â PwyntTeulu am eich sefyllfa. Mae’n amlwg eich bod yn poeni ac eisiau’r gorau i’ch plant. Maent yn ffodus iawn i gael chi fel mam, sydd yn ystyried lleihau neu roi’r gorau i’r gwaith yn gyfan gwbl, er mwyn cyrraedd eu hanghenion.

Mae penderfynu parhau yn y gwaith, neu leihau eich oriau, yn benbleth cyffredin iawn i nifer o rieni. Er ei fod yn gweddu un teulu, nid yw o reidrwydd am weithio i chi. Mae sefyllfa pob teulu yn wahanol, ond mae yna rai pethau gallech chi ei wneud i weld beth fydda’n gweithio orau i chi a’ch teulu.

Cyllid cartref

Mae gan ferched llawer mwy o gyfleoedd a dewisiadau opsiynau gyrfaol y dyddiau hyn. Yn y gorffennol nid oedd hyn yn opsiwn gellir ei ystyried o gwbl. Efallai byddai’n syniad i chi edrych ar y ffeithiau, yn hytrach na phendroni. Man cychwyn dda fydda edrych ar bethau’n ymarferol, ac ystyried beth fydda’n gallu gweithio i chi. Fyddech chi’n gallu fforddio cwtogi’ch oriau neu i roi’r gorau i’r gwaith yn gyfan gwbl? Oes yna rywle arall gallech chi weithio ble bydd llai o oriau yn fwy fforddiadwy?

Rydym wedi cyhoeddi sawl erthygl yn edrych ar wahanol ffyrdd gall teuluoedd arbed arian. Efallai bydd arbed ar eich costau yn caniatáu i chi gwtogi’ch oriau.

Sut i Arbed Arian Fel Teulu

Gyrfa

Mae penderfynu rhoi’r gorau i’ch gyrfa yn gyfan gwbl yn swnio fel cam mawr i’w gymryd, ond dim ond chi fydd yn gallu gwneud y penderfyniad yma. Rhaid ystyried sut byddech chi’n teimlo am y peth pan fydd eich plant yn hŷn, mewn 10 neu 12 mlynedd. Mae’n debyg na fyddant angen cymaint o’ch sylw a’ch amser erbyn hynny, ac efallai byddech chi’n awyddus i ddychwelyd i’r gwaith. Felly efallai mai parhau i weithio’n rhan amser fydda orau i chi, yn parhau i gael profiad gwaith mewn byd gwaith cystadleuol. Opsiwn fydda’n gwneud synnwyr ydy cwtogi eich oriau i gychwyn, yna os nad yw hyn yn gweithio i chi, gwneud y penderfyniad wedyn i gymryd seibiant o’ch gyrfa.

Dynameg y teulu

Dylid ystyried sut effaith bydd y penderfyniad yma yn ei gael ar ddynameg y teulu. Os oes gennych chi bartner, sut fydda nhw’n teimlo os ydych chi’n penderfynu dod yn ofalwr llawn amser i’ch plant? Fydda nhw’n croesawu’r newid yma? Pa effaith fydd gweithio’n rhan amser neu roi’r gorau i’ch gyrfa’n gyfan gwbl yn ei gael ar eich plant? Os yw’ch plant mewn cysylltiad rheolaidd â neiniau, teidiau neu berthnasau agos, fydd hyn yn gwneud gwahaniaeth i’ch penderfyniad?

Gofal plant

Efallai eich bod yn poeni am ddewis gofal plant addas? Efallai nad ydych chi’n gwybod ble i gychwyn, rydych chi’n teimlo’n euog, neu yn poeni am wneud y penderfyniadau anghywir. Wrth edrych ar ddarparwyr gofal plant, ceisiwch ystyried y pethau canlynol. Efallai byddant yn gwneud i chi deimlo’n hapusach.

  • Staff profiadol a hyfforddedig, yn barod i ddysgu ac ymateb i anghenion unigol eich plentyn
  • Plant prysur, wedi ymlacio, sydd yn hapus ac yn llawn pwrpas
  • Adeilad diogel a glan – croesawus a chyfeillgar gyda lle i chwarae tu allan
  • Sensitifrwydd diwylliannol ac ymatebolrwydd i fywyd cartref plentyn
  • Tîm o staff a grŵp o blant sydd yn adlewyrchu grwpiau ethnig a diwylliannol lleol
  • Gweithgareddau hwyl wedi’u trefnu bob dydd – mae angen i ofalwyr, meithrinfeydd a chlybiau ôl-ysgol gynllunio’u diwrnodau wrth ystyried diddordebau a brwdfrydedd y plant
  • Mae ymarfer corff a chyfnodau distaw i ymlacio yn bwysig
  • Bod yna groeso mawr i chi a’ch plentyn

Bydd eich Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol yn gallu helpu gyda rhestr o ddarparwyr gofal plant cofrestredig yn eich ardal.

Cymorth a chefnogaeth ariannol

Mae’n bwysig iawn i chi ddarganfod beth sydd yn gwneud synnwyr ariannol i chi a’ch teulu. Bydd angen i chi ddeall pa gymorth ariannol sydd yn agored i chi. Eich Cyngor ar Bopeth (CAB) lleol yw’r man cychwyn gorau.

Beth bynnag yw’ch penderfyniad, efallai byddech yn gymwys am gredydau treth. Mae’r rhain yn fudd-daliadau ychwanegol i bobl sydd â chyfrifoldeb am blant, gweithwyr anabl a gweithwyr eraill ar incwm isel. Mae credydau treth yn rhydd o dreth ac nid oes rhaid i chi fod yn talu Yswiriant Cenedlaethol nac treth i fod yn gymwys, ond mae yna brawf modd. Mae’r penderfyniad os ydych chi’n gymwys, ac am faint, yn ddibynnol ar incwm eich cartref a’ch amgylchiadau. Darganfyddwch sut i wneud cais yma.

Os ydych chi’n gweithio ac ar incwm isel, gallech chi fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith sydd yn ychwanegu at eich enillion. Yn ogystal, bydd yr elfen gofal plant o’r Credyd Treth Gwaith yn gallu helpu gyda chostau gofal plant. Byddech yn cael gwybod os ydych chi’n gymwys am Gredyd Treth Gwaith wrth wneud cais am Gredyd Treth Plant. Nid oes angen gwneud cais ar wahân.

Gwyliwch y fideos yn un o’n herthyglau cynt yn egluro’r Credyd Cynhwysol yng Nghymru:

Egluro’r Credyd Cynhwysol yng Nghymru

Gobeithiwn fod y wybodaeth yma yn helpu chi i wneud penderfyniad gwybodus. Beth bynnag yw’ch dewis, gobeithiwn mai dyma’r penderfyniad gorau i bawb.

Cofion gorau.

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich: Cadw’r Teulu’n Iach Ar Gyllideb

Rhannu’r Baich: Fedra i Fforddio Ailhyfforddi a Bod yn Fam?

Rhannu’r Baich… Cefnogaeth Pryder i Rieni


Rhannwch hwn