Gweithgareddau Hanner Tymor Rhad Neu Am DdimCyngor Teulu a Magu Plant Newyddion Pethau i'w Gwneud | gan | Feb 15th 2017

Bechgyn ger afon - Gweithgareddau Hanner Tymor Rhad Neu Am Ddim

Er nad yw’r Nadolig yn ymddangos yn bell yn ôl, mae hanner tymor mis Chwefror wedi cyrraedd yn barod! Ond nid oes angen i chi fynd i banig, rydym wedi creu rhestr o syniadau am bethau i’w gwneud gyda’r plant wythnos nesaf.

Os ydych chi’n cael trafferth meddwl am bethau i’w gwneud i lenwi’r wythnos gyda’ch plant yna gallem helpu. Rydym wedi creu rhestr o ddigwyddiadau mewn gwahanol ardaloedd o Gymru. Hyd yn oed gwell, rydym wedi chwilio am bethau sydd yn rhad neu am ddim fel nad yw’r hanner tymor yn un drud i chi. Ac os nad yw’n bosib mynd i un o’r rhain, yna rydym wedi ychwanegu rhestr o bethau i’w gwneud gartref.

Gogledd Orllewin Cymru – Ynys Môn

Tŷ a Gerddi Plas Newydd, Llanfairpwll – Wythnos Mwd – 20-24 Chwefror 12-3pm

Beth well nag gwneud y mwyaf o’r glaw a’r mwd yma yng Nghymru wrth gael wythnos mwd yn ystod hanner tymor! Dewch â chot glaw a phâr o esgidiau glaw i Blas Newydd a gallech chi fwynhau prynhawn o hwyl fwdlyd gyda’r tîm Wild Elements. Gallech chi roi tro ar y sialens droednoeth, chwarae yn y gegin mwd neu gael ychydig o hwyl dŵr, sy’n sicr o gadw’r rhai bychan yn brysur ac yn gyffrous am y prynhawn!

Digwyddiad am ddim. Nid oes angen cadw lle.

Gogledd Ddwyrain Cymru – Wrecsam

Amgueddfa Wrecsam – Gweithgareddau amrywiol – 20 & 21 Chwefror, 10:30am – 12pm

Amgueddfa Anniben – Gallech greu llanast yn y digwyddiad crefft yma i blant 0-3 oed ar yr 20fed o Chwefror.

Gwneud a Chymryd – Digwyddiad crefft addas i’r teulu i greu mat clytiau bychan eich hun ar yr 21ain o Chwefror.

Mae’r ddwy sesiwn yn ddigwyddiadau galw draw ac mae angen talu £1 y plentyn.

Canolbarth Cymru – Powys

Canolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth – Gweithgareddau amrywiol – 12-24 Chwefror

Mae canolfan CAT yn cynnal wythnos hanner tymor llawn cariad. Mae ganddynt lawer o wahanol weithgareddau i’r teulu oll i ddathlu bod y Gwanwyn ar y gorwel. Gweithgareddau a theithiau cerdded wedi’u hysbrydoli gan natur. Ewch â phicnic gyda chi a gallech chi fwynhau diwrnod llawn antur am ddim, un sy’n bendant o flino’r traed bach yna!

Mynediad am ddim os ydych chi’n byw’n lleol.

De Orllewin Cymru – Sir Benfro

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, Cilgerran – Gweithgareddau amrywiol – 18-26 Chwefror

Mae’r Ymddiriedolaeth Natur yng Nghilgerran yn cyflwyno wythnos llawn gweithgareddau i blant o bob oedran dros yr hanner tymor. Mae ganddynt bob math o weithgareddau crefftau o addurno llwy garu neu ddaliwr haul draenog eich hun, rhywbeth addas i bob oedran am bris fforddiadwy.

Prisiau’n amrywio o £2-£5 y plentyn yn dibynnu ar y gweithgaredd (awgrymir i chi archebu lle)

Abaty a Chartws Llandudoch – Gweithdy Gwesty Gwenynen – Dydd Mawrth, 21 Chwefror

Mae Abaty a Chartws Llandudoch yn cynnal Gweithdy Gwesty Gwenynen. Ewch draw i wneud tŷ moethus i’n ffrindiau blewog!

Cynghorir i chi archebu lle ar gyfer y digwyddiad am ddim yma, cysylltwch â’r cartws i gadw lle.

De Ddwyrain Cymru – Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – Gweithdai Celf Deuluol – 21-24 Chwefror

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cynnal gweithdai awr o hyd gyda chyfleoedd i chi fod yn grefftus â’ch gilydd. Bydd tywysyddion ar gael i helpu gyda’ch darnau creadigol.

Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim ond bydd angen i chi archebu’ch lle yn y dderbynfa wrth i chi gyrraedd.

Gweithgareddau i’w gwneud gartref

Os nad yw’n bosib i chi fynd i un o’r digwyddiadau yma yna mae digon o bethau hwyl a rhad gallech chi eu gwneud gyda’r plant gartref.

Bocs cyffwrdd a theimlo

Torrwch dwll mewn hen focs esgidiau sy’n ddigon mawr i law plentyn. Gosodwch wahanol bethau yn y bocs a gofyn iddynt ddyfalu beth ydynt wrth deimlo’n unig. Gallech chi gadw siart a nodi pwy sy’n dyfalu’n gywir i greu cystadleuaeth a chynnwys y teulu oll!

Helfa drysor Môr Leidr

Beth am gael diwrnod thema môr leidr. Gwisgwch y plant mewn gwisg môr leidr. Defnyddiwch ddarnau arian neu greu rhai allan o ffoil, â’u claddu mewn twb tywod neu fwd a rhowch raw fach iddynt gloddio. Mae’r plentyn gyda’r mwyaf o drysor yn ennill! Gallech chi greu diwrnod hudolus wrth gael cinio ar thema môr leidr fel salad siarc, sgods a sglods, cychod cŵn poeth ac ati. Edrychwch ar Pinterest am syniadau gwych ar fwydydd gyda thema.

Ditectif natur

Gweithgaredd awyr agored fydd yn gwneud lles i bawb, felly beth am fynd i’r parc lleol neu greu sialens ditectif natur? Rhowch ddarn o bapur a beiro i bawb a gallant ysgrifennu/gwneud lluniau o’r pethau maent yn ei weld. Ffordd berffaith o gael plant yn actif wrth ddysgu pethau am natur iddynt hefyd.

Sialens Pobi

Beth am gael sialens pobi (Bake Off) yn eich cegin! Yn ddibynnol ar y niferoedd gallech chi gael cyflwynwyr, beirniaid a chystadleuwyr. Yr unig beth sydd ei angen ydy cynhwysion cwpwrdd cegin sylfaenol a rhywun i oruchwylio’r plant gyda mesur a phobi. Unwaith i’r bwyd cael ei bobi a’i farnu, mae pawb sydd yn helpu i lanhau a thwtio yn cael blasu’r cacennau i de! Ffordd berffaith i lenwi ychydig oriau a dysgu ychydig o sgiliau bywyd defnyddiol i’ch plant.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os ydych chi’n teimlo’r angen i siarad â rhywun am y mater yma neu unrhyw broblemau eraill sy’n cael effaith ar eich teulu yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Pethau Rhad i Wneud Gyda’r Teulu Gogledd Cymru

4 o Apiau i Helpu Arbed Arian

5 Peth Rhad ac am Ddim i Deuluoedd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

 


Rhannwch hwn