Rhannu’r Baich: Ymddygiad Plentyn Wedi Newid Yn Dilyn GwahaniadCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Oct 15th 2018

Plentyn crio problemau ymddygiad dilyn gwahaniad Rhannu'r Baich

Mae mam yn poeni am ei merch ifanc gan fod ei hymddygiad wedi newid ers i’w thad adael. Mae wedi gofyn i PwyntTeulu am gyngor ar sut i ymdopi gyda hyn yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu

Mae gen i ferch 3 oed, bron yn 4. Yn ddiweddar mae wedi bod yn ymdopi gyda gwahaniad ei thad a finnau, a’i thad yn gadael ein cartref teuluol. Mae wedi dechrau ofni ei thad ers iddo fynd. Fel plentyn deallus iawn mae’n gallu synhwyro ei ddicter tuag ataf. Mae ei hymddygiad wedi newid yn sylweddol ac rwyf yn poeni fwy a fwy amdani bob dydd. Rwyf wedi ceisio cysylltu â’m hymwelydd iechyd ac eraill yn yr ardal heb lwc, dim ond chwilio am gyngor ydw i.

Cyngor PwyntTeulu

Mae’n ddrwg iawn gen i glywed am y newidiadau yn ymddygiad eich merch ers i’w thad adael, a bod hyn yn achosi i chi boeni cymaint. Mae’n beth da eich bod wedi ymestyn allan am gyngor ar sut i ymdopi â hyn. Gobeithio bydd y wybodaeth ganlynol o ddefnydd i chi.

Fel y gwyddoch, gall gwahaniad rhieni effeithio ar blant mewn sawl ffordd, gan gynnwys newidiadau mewn ymddygiad, teimlo’n drist ac wedi drysu, teimlo dig tuag at riant (rhieni), a mwy. Mae hyn yn ymateb naturiol, ac yn gwella dros amser fel arfer. Mae’n ymddangos fel eich bod yn rhiant gofalgar ac ymroddedig sydd yn dymuno’r gorau i’ch plentyn. Rwy’n sicr y bydd hyn o gymorth i’ch merch i deimlo’n ddiogel wrth iddi brofi’r profiad anodd yma. Mae gan Partnerships for Children dudalen sydd yn siarad yn benodol am yr effaith mae gwahaniad ac ysgariad yn gallu ei gael ar blentyn.

Ymestyn allan

Mae gwahaniad yn beth poenus iawn i rieni hefyd. Felly mae trallod plant yn dod ar gyfnod pan fydd y rhieni hefyd yn brwydro i reoli teimladau anodd. Mewn cyfnodau fel hyn, gall ymestyn allan i deulu, ffrindiau a phobl yn y gymuned fod yn gymorth mawr i chi a’ch plentyn. Gallech chi ystyried gofyn i’r bobl sy’n agos i chi i dreulio amser a/neu wneud pethau gyda’ch merch. Bydd hyn o gymorth iddi i deimlo’n werthfawr a bod ganddi gefnogaeth o fewn ei rhwydwaith teulu/ffrindiau estynedig. Bydd hefyd yn rhoi’r amser a’r gofod i chi i ofalu am anghenion a theimladau eich hun.

Gallech chi hefyd greu ychydig o amser a gofod distaw iddi, efallai yn cymryd rhan mewn gweithgaredd â’ch gilydd, fel tynnu lluniau, i weld os hoffai siarad am ei theimladau. Cliciwch yma am awgrymiadau defnyddiol arall ar sut i helpu plant sy’n profi gwahaniad.

Ymdopi gyda theimladau

Sonioch fod eich merch yn ofni ei thad ers iddo adael a’i bod yn synhwyro’r dicter tuag atoch chi. Ydy hyn yn rhywbeth rydych chi wedi gallu trafod gydag ef? Er bod hwn yn gyfnod anodd i bawb, mae’n hanfodol bod ei thad yn deall y pwysigrwydd o reoli ei deimladau pan fydd yn treulio amser gyda’i ferch. Os nad allech chi wneud hyn eich hun, efallai gallech chi ofyn i aelod o’r teulu, neu ffrind agos, i siarad ag ef.

Os nad yw hyn yn bosib, neu’n aflwyddiannus, ac mae’r sefyllfa bresennol yn parhau, mae yna wasanaeth cyfryngiad i rieni er mwyn trafod cyswllt ac unrhyw broblem ynghlwm ag ef. Mae gan Wasanaeth Cynghori a Chynorthwyo’r Llys i Blant a Theuluoedd (Cafcass Cymru) gyngor defnyddiol am beth ddylai rhieni wneud yn dilyn gwahaniad. Mae’n ymddangos fel bod y cyfryngiad yma yn rhan o weithred y llys er mwyn dod i gytundeb ar drefniadau cysylltiad. Os nad ydych chi am fynd ar y trywydd hwn, yna gallech chi gysylltu gwasanaeth cyfryngu fel arall ar wefan y Cyngor Cyfryngu Teuluol.

Derbyn cefnogaeth

Mae’n ddrwg gen i glywed nad yw’r ymwelydd iechyd a gwasanaethau eraill wedi ymateb i’ch ymholiadau am gymorth gyda’r newid yn ymddygiad eich merch. Man da i gychwyn o bosib fydda Teuluoedd yn Gyntaf yn eich ardal. Maent yn cynnig cefnogaeth gynnar neu ataliol i helpu teuluoedd sydd yn cael profiadau anodd. Os ydych chi’n cael trafferth cysylltu, yna gall y Cynghorwyr Eiriolwyr ar ein Llinell Gymorth (gweler manylion cyswllt isod) helpu chi i gael mynediad i’r gefnogaeth yma. Rydym yn gallu cysylltu ar eich rhan os ydych chi’n dymuno. Gallem rannu eich manylion cyswllt â nhw fel y gallant gysylltu â chi. Neu mae posib creu galwad ffôn 3-ffordd,  gallech chi fod ar y llinell hefyd. Mae hyn yn caniatáu i ni egluro’r hyn rydych chi ei angen, ac yna gadael chi i sgwrsio wedyn. Mae posib i’ch doctor eich cyfeirio at Teuluoedd yn Gyntaf hefyd.

Rwy’n wir obeithio y bydd pethau’n dechrau gwella i chi a’ch merch, a’ch bod yn derbyn y cymorth cywir. Fel sonnir uchod, cysylltwch am help i gael mynediad i gefnogaeth. Rwyf yn sicr, ymhen amser, bydd eich cariad a’ch cefnogaeth chi, a’i thad hefyd gobeithio, yn addasu i’r gwahaniad. Efallai bydd yna gyfnodau pan fyddech chi’n teimlo’n isel oherwydd y sefyllfa. Rhowch dro ar gysylltu FamilyLives os hoffech sgwrsio â rhywun. Elusen i rieni yw hwn, sydd â llinell gymorth a llawer o adnoddau da.

Dymuniadau gorau

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich… Aros Mewn Perthynas Er Mwyn Y Plant?

Rhannu’r Baich: Fedra i Fforddio Ailhyfforddi a Bod yn Fam?

Rhannu’r Baich: Trafod y Mislif Gyda Dad


Rhannwch hwn