Wedi Gwneud Cais Am Ofal Plant Sy’n Rhydd o Dreth?Anableddau ac Anghenion Ychwanegol Arian Gofal Plant | gan | Aug 10th 2017

 

plentyn arian gofal plant sy'n rhydd o dreth

Gwnewch gais am Ofal Plant sy’n Rhydd o Dreth wrth iddo gael ei gyflwyno i holl rieni cymwys cyn diwedd y flwyddyn.

Cynllun newydd gan y Llywodraeth ydy Gofal Plant Sy’n Rhydd o Dreth. Mae’n cynnig cymorth ariannol ychwanegol i helpu rhieni ledled y DU. Mae rhieni i blant ganwyd ar, neu’n dilyn, y 1af o Ebrill 2013, a rhieni plant anabl, yn gallu gwneud cais nawr. Bydd holl rieni cymwys yn gallu cofrestru i’r cynllun erbyn diwedd 2017.

Beth ydy Gofal Plant Sy’n Rhydd o Dreth?

Os ydych chi’n gweithio ac yn rhiant i blant dan 12 (neu dan 17 i blant anabl), yna mae posib agor cyfrif ar-lein i dalu am ofal plant cofrestredig. Bydd y Llywodraeth yn rhoi mwy o arian ar ben yr arian rydych chi’n ei dalu i mewn i’r cyfrif. Am bob £8 rydych chi’n talu, bydd y llywodraeth yn talu £2 ychwanegol. Gallech chi dderbyn hyd at £2,000 ar gyfer pob plentyn – sef hyd at £500 bob tri mis. Os oes gennych chi blentyn anabl, gallech chi dderbyn hyd at £4,000 ar gyfer pob plentyn – hyd at £1,000 bob tri mis.

Bydd disgwyl i chi, ac unrhyw bartner, ennill (ar gyfartaledd) o leiaf £120 yr wythnos (mae hyn yn gyfatebol i 16 awr ar Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu Gyflog Byw). Os ydych chi, neu’ch partner, ar gyfnod mamolaeth, tadolaeth neu fabwysiadu, neu gydag anabledd neu gyfrifoldebau gofal fel nad allech weithio, gallech chi barhau i fod yn gymwys.

Os ydych chi, neu’ch partner, yn disgwyl ennill £100,000 neu fwy, nid ydych yn gymwys am Ofal Plant sy’n Rhydd o Dreth. Nid yw’n bosib defnyddio Gofal Plant sy’n Rhydd o Dreth ar y cyd â thalebau gofal plant, Credyd Cynhwysol neu gredydau treth.

Mae posib ei ddefnyddio i helpu talu am:

  • Gofalwyr plant, meithrinfeydd a nanis cofrestredig
  • Clybiau ar ôl yr ysgol a chynlluniau chwarae
  • Ysgolion
  • Gweithwyr gofal cartref yn gweithio i asiantaeth gofal cartref cofrestredig

Mae’r wybodaeth yma yn dod gan Childcare Choices, gwefan Llywodraeth y DU am wybodaeth ar gynlluniau gofal plant. Fel y cyfryw, mae’r mwyafrif o’r wybodaeth am gynlluniau Lloegr yn unig. Am wybodaeth ar ofal plant yng Nghymru, cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol. Ond, mae Gofal Plant sy’n Rhydd o Dreth yn rhaglen ledled Prydain. Mae gwasanaeth e-bost rhybudd ar wefan Childcare Choices hefyd, sydd yn hysbysu pan fydd y cynllun yn cael ei gyflwyno yn eich ardal chi ac i blant hŷn.

Beth sy’n digwydd nesaf

Mae cael gwybodaeth am pryd, ble a pa mor sydyn bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno yn anodd ei ddarganfod. Y peth gorau i’w wneud ydy cofrestru ar gyfer y rhybuddion e-bost ac i gysylltu â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol. Mae gan Talk2Us, yr elusen sefydlwyd i frwydro tlodi yn y DU, wybodaeth bellach am Ofal Plant sy’n Rhydd o Dreth. Ac yn olaf, mae yna ganllaw ar wefan Money Saving Expert gyda sawl esiampl a senario.

Credyd Llun Clawr: Joybot Flickr trwy Compfight cc

Beth sy’n digwydd nesaf

Mae cael gwybodaeth am ba bryd, ble a pa mor sydyn bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno i ardaloedd eraill yn anodd ei ddarganfod. Y peth gorau i’w wneud ydy cofrestru ar gyfer y rhybuddion e-bost a chysylltu â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol. Mae gan Talk2Us, yr elusen sefydlwyd i frwydro tlodi yn y DU, wybodaeth bellach am Ofal Plant sy’n Rhydd o Dreth.

Credyd Llun Clawr: Joybot Flickr trwy Compfight cc


Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Enillwch Dalebau Love2Shop Gyda Arolwg

Gofal Plant Am Ddim: Cadarnhau Ardaloedd Peilot

Yn Cyflwyno Dechrau’n Deg: Cefnogaeth Blynyddoedd Cynnar i Deuluoedd Cymru

 


Rhannwch hwn