Gofal Plant Am Ddim: Cadarnhau Ardaloedd PeilotGofal Plant | gan | Apr 12th 2017

Chwythu swigod - Gofal Plant Am Ddim: Cadarnhau Ardaloedd Peilot

Dweud eich Dweud ar Ofal Plant ydy’r cynnig gofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio.

Y bwriad ydy cynnig gofal plant ac addysg gynnar am ddim am 30 awr yr wythnos i rieni plant 3 a 4 oed sydd yn gweithio, am 48 wythnos y flwyddyn. Ond cyn ei gyflwyno ledled Cymru, bydd y cynllun yn cael ei beilotio a’i brofi mewn 7 sir.

Ynys Môn

Bydd Ynys Môn yn profi’r cynnig gofal plant yn ardaloedd:

 • Porthaethwy
 • Llandegfan
 • Llanfairpwll
 • Biwmares
 • Llangoed

Ac ym mhentrefi a threfi:

 • Brynsiencyn
 • Dwyran
 • Llangaffo
 • Llanddaniel
 • Llanedwen
 • Llangefni
 • Niwbwrch
 • Talwrn

Gwynedd

Bydd Gwynedd yn profi’r cynnig yn ardaloedd llesiant:

 • Bangor sydd yn cynnwys Bethesda
 • Porthmadog sydd hefyd yn cynnwys Criccieth, Penrhyndeudraeth, Harlech a Garndolbenmaen
 • Ffestiniog sydd yn cynnwys ardaloedd i lawr at Drawsfynydd
 • Dolgellau sydd yn cynnwys yr ardal o gwmpas Abermaw, Corris, Dinas Mawddwy, Dyffryn Ardudwy a Llanbedr.

O fis Ionawr 2018, bydd ardal llesiant Caernarfon hefyd yn profi’r cynnig, sydd yn cynnwys Bethel, Cwm y Glo, Bontnewydd, Deiniolen, Llanberis, Groeslon, Llanllyfni, Clynnog, Llanrug, Llanwnda, Penisarwaen, Penygroes, Talysarn a Waunfawr.

Blaenau Gwent

Bydd Blaenau Gwent yn gweithredu’r cynnig dros yr awdurdod lleol cyfan o fis Medi 2017.

Caerffili

Bydd Caerffili yn profi’r cynnig yn rhanbarth Dwyreiniol Canolbarth y Cymoedd. Mae’r ardal yma yn cynnwys ardaloedd trefol fel y Coed-duon, Bontnewydd a Chrymlyn, yn ogystal â sawl cymuned lai.

Sir y Fflint

Bydd Sir y Fflint yn profi’r cynnig mewn ardaloedd penodol o Fwcle, Bagillt a Brychdyn.

Rhondda Cynon Taf

Mae pedwar ardal dalgylch ysgolion dros y tri chwm wedi’u dewis i brofi’r cynllun, ac un ardal dalgylch ysgol cyfrwng Cymraeg, sef Ysgol Gyfun Rydywaun, Bryncelynnog, Glynrhedynog ac Aberpennar.

Abertawe

Bydd Abertawe yn profi’r cynnig mewn wardiau ar draws y ddinas gan gynnwys Dyfnant, Penclawdd, Llangyfelach, West Cross, Treforys, Pontarddulais a Gorseinion.

Bydd y cynlluniau peilot yn cychwyn fis Medi 2017.

cartoon children for free childcare article

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i rieni am eu profiadau nhw o ofal plant yng Nghymru i gyweirio’r cynnig newydd yma. Os hoffech gyfle i ddweud eich dweud yna cliciwch ar un o’r isod sydd yn wir i chi…

Neu fel arall, mae posib e-bostio: TrafodGofalPlant@cymru.gsi.gov.uk

Beth sydd ar gael ar hyn o bryd?

Mae yna gynllun gofal plant am ddim eisoes o’r enw Dechrau’n Deg. Ond nid yw pawb yn cael mynediad i hyn, gan ei fod yn ddibynnol ar ble rydych chi’n byw er mwyn i chi fod yn gymwys am wasanaethau Dechrau’n Deg. Mae’n ymddangos nad fydd unrhyw gyfyngiadau cod post pan fydd y cynnig gofal plant yma yn llawn weithredol.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Nid yw’n glir ar hyn o bryd pa mor hir fydd y datblygiad yma yn parhau cyn iddynt wneud penderfyniad ar ledaenu’r cynllun yn genedlaethol. Yn wir, mae Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd wedi codi pryderon os bydd yna ddigon o lefydd ar gael pan mae’n cael ei lansio’n llawn. Ond, bydd hyn yn newyddion da i rieni sy’n gweithio sydd yn byw yn yr ardaloedd peilot. Bydd PwyntTeulu Cymru yn dilyn y stori yma’n agos, ond yn y cyfamser, edrychwch ar ein newyddion ac erthyglau gofal plant.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran Cylchgrawn:

Gofal Plant Am Ddim? Beth Sydd Angen Ei Wybod

Yn Cyflwyno Dechrau’n Deg: Cefnogaeth Blynyddoedd Cynnar i Deuluoedd Cymru

Straen: 15 Ffordd i Geisio’i Drechu

 

 


Rhannwch hwn