Rhannu’r Baich… Gofal Maeth, Ydy’r Teulu’n Barod?Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Sep 8th 2017

Teulu newydd i erthygl gofal maeth

Mae teulu yn ystyried dod yn ofalwyr maeth ond yn poeni am yr effaith gall hyn ei gael ar y teulu. Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae fy ngŵr a finnau wedi bod yn meddwl lot am faethu yn ddiweddar. Mae gennym fab a merch 14 ac 16 oed, ac rydym yn teimlo bod gennym ddigon o amser, gofal a gofod i helpu plant sydd ei angen. Rydym wedi siarad am y peth yn ddamcaniaethol gyda’r plant ac roedd yn ymddangos fel eu bod yn hoff o’r syniad ac yn dweud y byddant yn hapus os ydym yn penderfynu parhau gyda hyn. Ond dwi’n poeni gall realiti’r sefyllfa fod yn wahanol iawn.

Hoffwn wybod sut i ddarganfod profiadau plant eraill o’r un oedran wrth ymdopi â hyn. Os oeddent yn genfigennus neu gyda phryderon eraill, a pa mor anodd ydyw o ddifrif… neu ddim? Dim ond yn y cyfnod ystyried y peth ydym ni ar hyn o bryd, ond byddai’n dda bod yn ymwybodol o’r realiti cyn symud ymhellach ar y siwrne yma a dechrau cysylltu â’r sefydliadau maethu.

Byddem yn ddiolchgar am unrhyw gyngor.

Cyngor PwyntTeulu ar sut i ddygymod â realiti gofal maeth.

Helo, diolch i chi am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu. Mae gofal maeth yn beth gwerthfawr a gwobrwyol iawn. Mae’n wych eich bod yn ystyried hyn, ond rydych yn ymwybodol bod hyn yn benderfyniad mawr i’w wneud, nid yn unig i chi a’ch gŵr, ond y teulu cyfan.

Archwilio’r gwirionedd

Bydd person newydd yn dod i’r teulu yn newid mawr i’ch plant, byddai’n syniad da archwilio gwirionedd hyn gyda’ch gilydd. Os nad yw’n glir beth fydd y newidiadau a’r heriau i’ch teulu yna man cychwyn da ydy cysylltu â’r awdurdod lleol a’r tîm mabwysiadu a gofal maeth. Gallant roi cyngor am y newidiadau ymarferol i’ch teulu. Efallai gallant gysylltu chi â’r rhwydwaith gofal maeth lleol er mwyn i chi fagu gwir ddealltwriaeth ohono.

Gweithio gyda’ch gilydd fel teulu

Bydd y mwyafrif o wasanaethau gofal maeth a’r awdurdod lleol yn gallu darparu pecyn gofal maeth i chi ddarllen fel teulu. Efallai bydd hwn yn beth da i drafod mewn cyfarfod teulu. Fel gofalwyr maeth newydd byddech chi’n cael eich annog i osod rheolau tŷ o flaen llaw. Efallai gallech chi eistedd gyda’ch plant a thrafod hyn, gan y bydd rhaid iddyn nhw gadw i’r rheolau yma hefyd. Gall creu’r rheolau yma â’ch gilydd fod yn ffordd dda iddynt deimlo’n rhan o’r holl broses.

Creu llyfr teulu

Mae’r wefan Fostering Network yn awgrymu creu ‘llyfr teulu’. Gallech chi greu hwn gyda’ch plant fel eu bod yn teimlo’n rhan o’r broses o groesawu’r cyrhaeddiad newydd. Nid oes rhaid i chi ddisgwyl tan gychwyn y broses  i wneud hyn. Gall y cyfle hwn i archwilio’r newid bosib yn eich cartref fod yn help i’ch plant.

Adnoddau a fforymau

Mae yna daflenni ffeithiau ar gael ar wefan youcanfoster.org i blant, pobl ifanc neu oedolion yn ogystal â theulu estynedig. Gall fod yn fuddiol eu darllen ar ôl i chi gael sgwrs fel teulu. Gallech chi ddweud wrthynt eu darllen ac yna meddwl am gwestiynau i ofyn wedyn. Efallai gall hyn eu helpu i feddwl am wir oblygiadau’r penderfyniad i ddod yn ofalwyr maeth.

Mae yna fforymau hefyd fel y rhai ar fostertalk.org ac adoptionuk.org. Efallai byddai’n dda i chi gymryd rhan mewn trafodaethau, darllen drwy hen bynciau fforwm a gofyn cwestiynau eich hun.

Cyngor gan ofalwr maeth

Yn ddiweddar cyhoeddwyd erthygl ar wefan PwyntTeulu yn holi gofalwr maeth yng Nghymru. Rhannwyd eu profiadau o fod yn ofalwyr maeth. Dywedwyd sut effaith cafodd hyn ar y teulu. Disgrifiwyd y broses a sut aethon nhw ati i ddod yn ofalwyr yn ogystal â’r gefnogaeth derbyniwyd. Clywsom hefyd am y problemau yn ogystal â’r pethau da amdano. Rhoddwyd cyngor hefyd i eraill sydd yn ystyried dod yn ofalwyr maeth, felly efallai bydd yn help i chi.

Sgwrs Gyda Gofalwr Maeth – Sut Brofiad Ydy Maethu?

Pob hwyl i chi wrth wneud y penderfyniad mawr yma a chofiwch os oes gennych chi gwestiynau pellach yna cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Ffraeo Brawd a Chwaer

Rhannu’r Baich… Cariad Yn Aros Dros Nos

Rhannu’r Baich… Ymddygiad Ffyrnig Fy Mab Tuag Ataf


Rhannwch hwn