Rhannu’r Baich: Ydw i’n Gallu Cael Addysg Gartref Ar-lein?Addysg Iechyd Rhannu'r Baich | gan | Aug 17th 2018

Dysgu ar-lein ar gyfer Rhannu'r Baich addysg gartref

Mae person ifanc yn dioddef o bryder ac eisiau gadael yr ysgol a chael addysg gartref yn lle hynny. A’i dyma’r opsiwn orau iddynt? Cysylltodd â PwyntTeulu am gyngor.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu,

Hoffwn wybod os yw’n bosib cael addysg llawn amser ar-lein os yw fy rhieni yn gweithio’n llawn amser? Nid wyf yn hoff o’r ysgol, ac mae’n waeth gan fod i’n dioddef gyda phryder drwg. Rwyf yn crïo bob nos ac yn credu bydda addysg ar-lein yn gweithio’n dda i mi. Mae mam adref o’r gwaith am 5yh fel arfer. Gallai hi oruchwilio fy ngwaith, a sicrhau mod i’n ei wneud. Gall fy nhad neu fy mrawd oruchwilio hefyd, a sicrhau nad wyf yn gwneud dim yn anghywir.

Cyngor PwyntTeulu,

Helo ‘na. Diolch am gysylltu gyda PwyntTeulu. Ceisiwn ateb dy ymholiad a darparu gwybodaeth am opsiynau bosib.

Addysg gartref ar-lein

Mae addysg gartref ar-lein yn agored i blant a phobl ifanc yng Nghymru ac yn y DU. Mae’n golygu llai o oriau nag yn yr ysgol, gan y gallet ti wneud mwy o waith gartref gan nad oes rhaid teithio yno, mynd i gofrestru, newid gwersi, cael egwyl ac awr ginio. Mae MyOnlineSchooling.com ac InterHigh yn ddau ddarparwr addysg ar-lein sydd yn rhoi syniad i ti o beth gallet ti ei ddisgwyl o addysg gartref ar-lein.

Y gost

Mae yna gostau ynghlwm ag addysg gartref. Nid oes dyletswydd ar yr adran addysg i ariannu hyn gan eu bod yn darparu addysg llawn amser yn yr ysgolion lleol yn barod. Y newyddion da ydy nid oes rhaid talu am wisg ysgol, cinio, teithio, tripiau ysgol ac unrhyw gostau eraill sydd ynghlwm â mynychu’r ysgol.

Y gyfraith a chyfrifoldeb

Mae yna wybodaeth ar TheSchoolRun.com ar y gyfraith pan ddaw at addysg gartref yng Nghymru ac mae gan Lywodraeth Cymru ganllaw i rieni gyda gwybodaeth am Addysg Ddewisol yn y Cartref. Maent yn egluro’r gyfraith a beth sydd yn rhaid i dy rieni ei wneud os ydynt yn cytuno i ti gael addysg gartref.

Os yw dy rieni’n cytuno i addysg gartref, bydd rhaid cysylltu gyda Phennaeth dy ysgol i dynnu dy enw oddi ar y gofrestr. Bydd yr ysgol yn hysbysu adran addysg yr awdurdod lleol (cyngor). Fel arfer byddant yn trefnu cyfarfod gyda’r teulu i drafod unrhyw gynlluniau am addysg gartref. Os yw dy rieni yn hapus i ystyried addysg gartref fel opsiwn, efallai bydd ganddyn nhw a’r swyddog addysg bryderon gan nad oes neb gartref yn ystod y dydd. Mae’n debyg bydd angen trafod hyn.

Ymdopi gyda phryder

Mae’n ddrwg iawn gen i glywed dy fod di’n dioddef gyda phryder, a bod pethau’n waeth oherwydd yr ysgol a dy fod yn crïo am y peth bob nos. Mae’n swnio fel y gallai addysg gartref fod o fudd i ti. Ond efallai hoffet ti edrych ar y da a’r drwg gyntaf. Byddi di dal yn cael cyfle i gymdeithasu – gyda ffrindiau presennol, disgyblion ar-lein eraill, rhwydwaith addysg gartref a digwyddiadau cyfagos. Ond bydd y cyfleoedd yma’n llai nag y byddant yn yr ysgol. Efallai byddai’n syniad i ti sgwrsio gyda dy rieni neu feddyg. Gallech chi drafod y perygl o’r pryder yn gwaethygu a chael dy ynysu fwy os wyt ti adref dy hun.

Os mai gwraidd y rheswm am fod eisiau addysg gartref ydy’r pryder, yna efallai byddai’n syniad edrych ar hyn gyda rhywun proffesiynol, fel cwnselydd. Gallet ti archwilio achosion dy bryder ac edrych ar sut i gyfeirio ato a datrys yr anawsterau yma. Efallai byddi di’n penderfynu nad oes angen i ti adael yr ysgol.

Os hoffet ti siarad am dy opsiynau ymhellach ac chael rhywun i wrando arnat ti, yna ffonia llinell gymorth Meic a siarad gydag un o’r cynghorwyr eiriolwyr. Mae Meic yn llinell gymorth i blant a phobl ifanc Cymru ac yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth.

Beth bynnag ydy dy benderfyniad yn y pendraw, dymunwn y gorau i ti.

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich: Pam Nad Yw Eisiau Mynd i’r Ysgol?

Rhannu’r Baich… Cerdded i’r Ysgol – Ydy 9 Yn Rhy Ifanc?

Rhannu’r Baich: Iaith Amhriodol “Mae Hynna Mor Gay!”


Rhannwch hwn