Rhannu’r Baich… Dylwn i Adael i’m Mhlentyn Chwarae Allan Ei Hun?Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Aug 5th 2016

thumbnail

Mae merch saith oed Leanne eisiau chwarae allan gyda’i ffrindiau. Rydym yn archwilio os yw’n ddigon hen yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon.

Os oes gennych chi fater hoffech ei rannu gyda’r Gymuned PwyntTeulu, yn ogystal â chael ateb gan un o’n cynghorwyr eiriolwyr profiadol a hyfforddedig o’n llinell gymorth, yna cliciwch yma.

Mae fy merch yn saith oed, bron yn wyth, ac yn swnian o hyd i gael mynd i’r parc ar ben ei hun gyda’i ffrindiau. Rydym yn byw mewn pentref bach distaw ond mae’n rhaid iddi groesi’r briffordd a ffordd lai i gael i’r parc. Mae hi’n ferch synhwyrol gyda phen aeddfed ar ei hysgwyddau ond nid allaf helpu ond poeni os yw allan o’m ngolwg. Mae’n rhy ifanc am ffôn symudol (brwydr arall), felly nid allaf gael gafael arni os bydda unrhyw beth yn digwydd. Dwi’n gwybod fel plentyn roeddwn i’n cael mynd i’r parc a chwarae, ond rydych chi’n clywed pob math o bethau ar y newyddion y dyddiau hyn. Y broblem ydy bod rhai o’i ffrindiau yn cael mynd, rhai sydd yn iau hyd yn oed, felly nid yw’n deall pam nad yw’n cael yr un rhyddid. Dwi’n gwybod y dylwn i ganiatáu ychydig o annibyniaeth iddi ond dwi ddim yn gyffyrddus â hyn o gwbl. Beth ydw i am ei wneud?

Cyngor PwyntTeulu i Leanne

Mae gwneud penderfyniad am bryd i adael i’ch plentyn ‘chwarae allan’ yn un anodd a hefyd yn un unigol iawn. Mae amgylchiadau pawb yn wahanol ac, oherwydd hynny, nid oes yr un oedran yn gweddu pawb.

Mae pobl yn byw mewn llawer o amgylchiadau gwahanol a bydd hyn yn chware rhan fawr yn y penderfyniad sy’n cael ei wneud. Efallai bod rhywun sydd yn byw mewn pentref bach distaw yn teimlo’n fwy cyffyrddus yn dewis gadael i’w plentyn ‘chwarae allan’ yn hytrach nag rhywun sydd yn byw yn y ddinas.

Os ydych chi’n byw mewn ardal ble mae yna lawer o blant o oedran tebyg yn chwarae allan, efallai bydd hyn yn gwneud i chi deimlo’n fwy cyffyrddus. Ond, os ydych chi’n byw mewn ardal ble mae yna lawer o blant hŷn yn chwarae allan, efallai byddech chi’n llai cyffyrddus.

Hefyd, wrth gwrs, mae plant i gyd yn wahanol. Nid oedran yw’r ffactor pwysicaf bob tro. Er esiampl, gallai plentyn saith oed fod yn llawer mwy aeddfed, cyfrifol a hyderus nag plentyn 12 oed. Chi sydd yn adnabod eich plentyn a’ch amgylchiadau orau, felly dim ond chi sydd yn gallu penderfynu pan fydd yr amser yn iawn i chi a hi. Peidiwch â theimlo pwysau i wneud rhywbeth nad ydych yn hapus ag ef. Os ydych chi’n penderfynu peidio gadael i’ch plentyn ‘chwarae allan’ yn yr oedran yma, esboniwch eich rhesymau iddi. Yn naturiol, mae’n debyg na fydd yn cytuno â’ch penderfyniad, ond mae cael gwybod pam yn llawer gwell i blentyn nag i glywed ‘am fod i’n dweud’.

Os ydych chi’n penderfynu mentro hi a gadael iddi chwarae allan, mae yna ychydig o gamau gallech chi eu cymryd i wneud y trosiad yn haws i’r ddau ohonoch. Efallai gallech chi siarad â rhieni’r plant eraill mae hi’n chwarae â nhw am eich pryderon. Mae’n debyg y byddant wedi teimlo’r un peth â chi, felly efallai gallant dawelu eich meddwl.

Efallai gallech chi osod ychydig o amodau gyda’ch merch. Gallech chi ei chroesi dros y briffordd i’r parc. Gallech chi gerdded drwy ble rydych chi’n hapus iddi fynd. Gallech chi gynyddu’r amser mae hi’n cael mynd allan ei hun dros gyfnod. Gallech chi hyd yn oed brynu set o ‘walkie talkies’ o ansawdd dda er mwyn cadw mewn cysylltiad. Dwi wedi gweld hyn yn cael ei wneud ac mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i sut mae’r plentyn a’r rhiant yn teimlo yn ystod yr amser anodd yma.

helplinegraphic-cy - chwarae allan ei hun

Os hoffech fanylion pellach am wasanaethau cefnogol cenedlaethol a lleol, cysylltwch â ni PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu IM/Sgwrs. Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Cofion,

Tîm PwyntTeulu Cymru


A Problem Shared moneyRhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.

Rhannu’r Baich: Y Bachgen Drwg Drws Nesaf

Cymerwch olwg ar ein hymatebion diweddaraf.


Rhannwch hwn