Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

Diweddarwyd diwethaf: August 10, 2016

Am Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir y Fflint yn rhoi cymorth i deuluoedd sydd â phlant sy’n wynebu anawsterau, yn enwedig i’r rhai sy’n profi problemau incwm isel a thlodi.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn ymwneud â darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn dibynnu ar eich anghenion. Maent yn gwneud hyn trwy brosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant sy’n cael ei drefnu gan rannau o’r cyngor, elusennau a sefydliadau eraill.

Cliciwch yma am olwg llawn o’r prosiect Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir y Fflint, gan gynnwys manylion cyswllt a disgrifiadau.

Rydych yn debygol o glywed am Teuluoedd yn Gyntaf am y tro cyntaf trwy’r Tîm o Amgylch y Teulu a’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Teuluoedd gyda phlant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 mlwydd oed sydd â nifer o anghenion ychwanegol gwahanol, ond nid yw’r anawsterau yma yn ddigon difrifol i ymglymu gwasanaethau cymdeithasol.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Sir y Fflint i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

01352 704132

alice.butler@flintshire.gov.uk / fisf@flintshire.gov.uk

Cyngor Sir y Fflint,
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint
CH7 6NB

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:00pm
Sadwrn:
Gwasanaeth peiriant ateb ar gael
Sul:
Gwasanaeth peiriant ateb ar gael

Gwasanaethau eraill yn Sir y Fflint


Rhaglen Cefnogi Pobl Sir y Fflint

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnyddio Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed gall fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i deuluoedd (a’r rhai sy’n gweithio gyda theuluoedd) ar amrywiaeth o bynciau ac mewn sawl fformat. Gallant helpu gyda phynciau fel iechyd, addysg, hamdden, ariannol a gofal plant cofrestredig.

Dechrau’n Deg Sir y Fflint

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig gwasanaethau i rieni cymwys, fel gofal plant am ddim o ansawdd ar gyfer plant 2 i 3 oed, cymorth magu plant, gwasanaeth ymwelydd iechyd dwys a chymorth i ddatblygu iaith gynnar.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir y Fflint.