Rhannu’r Baich… Ffraeo Brawd a ChwaerCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Jun 9th 2017

Ffraeo - Rhannu'r Baich... Ffraeo Brawd a Chwaer

Ydy plant yn ffraeo gartref yn gwneud bywyd yn annioddefol, cymaint fel eich bod yn poeni am eu diogelwch? Cysylltodd un fam â PwyntTeulu wedi cael llond bol o’i mab a’i merch. Mae’n chwilio am gyngor ar sut i ymdopi gyda’r ymddygiad ymosodol yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu

Mae fy merch 12 oed a’m mab 8 oed yn ffraeo ac yn ymosod ar ei gilydd drwy’r adeg. Mae pethau’n mynd yn waeth. Nid allaf eu gadael yn yr un ystafell am fwy nag ychydig funudau heb i ffrae gychwyn. Mae’r ffraeo wedi troi’n gorfforol ac maent yn rhy fawr i mi eu gwahanu. Roedd rhaid galw’r heddlu yn ddiweddar am eu bod yn cwffio mor ddrwg roeddwn yn ofni am eu diogelwch.

Nid oes gen i gefnogaeth yn y tŷ ers i’w llystad farw ychydig fisoedd yn ôl. Dwi ddim yn gwybod beth i’w wneud. Maent yn iawn ar ben eu hunain, ond yn ofnadwy â’i gilydd. Dwi wedi dod i ofni’r penwythnosau ac yn poeni am fynd ar wyliau yn yr haf. Dwi’n isel iawn, gan fod awyrgylch mor amhleserus yn y tŷ.

Cyngor PwyntTeulu

Diolch yn fawr am gysylltu â ni yma yn PwyntTeulu Cymru. Mae’n ddrwg gennym glywed am eich colled diweddar a’r problemau rydych chi’n ei gael gyda’ch plant. Mae’n swnio fel bod pawb yn mynd drwy gyfnod anodd ar hyn o bryd.

Mae ffraeo rhwng brodyr a chwiorydd yn ymddygiad normal mewn plant o’r un teulu ac yn gallu bod yn rhywbeth anodd iawn i ddelio ag ef a’i reoli. Gall hefyd fod yn straen mawr i’r rhiant, yn enwedig os ydych chi’n mynd drwy gyfnod emosiynol eich hun.

Mae emosiynau yn tueddu bod wrth graidd pob ymddygiad. Mae’n debyg bod colli eu llystad yn ddiweddar wedi bod yn ffactor cyfrannol i’r ymddygiad cynyddol rhwng y ddau.

Cefnogaeth

Mae cael mynediad i gefnogaeth yn bwysig iawn i chi ar hyn o bryd. Mae’n bwysig bod eich plant yn cael cyfle i drafod eu teimladau am farwolaeth eu llystad ac iddynt geisio gwneud synnwyr o’r ychydig fisoedd diwethaf. Mae’n debyg bod hwn yn parhau i fod yn gyfnod anodd iawn i bawb. Mae cefnogaeth i chi’ch hun yr un mor bwysig.

Mae Gofal Galar Cruse yn cynnig gwasanaethau cefnogol am ddim i deuluoedd sydd wedi colli rhywun. Gallant help chi fel teulu neu yn unigol i drafod a delio gyda’ch colled diweddar. Ymwelwch â’u gwefan i weld pa wasanaethau cynigir yn eich ardal chi. Gallant gynnig cefnogaeth am sut i helpu’ch plant trwy’r cyfnod anodd yma ac mae ganddynt wefan, Hope Again, sydd wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer pobl ifanc. Efallai bydd hwn yn wefan defnyddiol i ddangos i’ch plant. Am help am sut i siarad gyda phlant am golled darllenwch ein herthygl yma.

Rheoli ymddygiad

Mae yna ychydig o bethau gellir ei wneud gartref i geisio rheoli eu hymddygiad. Gall colli rhywun wneud i blentyn deimlo’n ofnus, ar goll ac ar ben ei hun. Er bod eu hymddygiad â’i gilydd yn anodd i chi, mae’n bwysig eich bod yn treulio amser un i un gyda’r ddau a chael amser o ansawdd â’ch gilydd. Gall hyn fod yn anodd heb gefnogaeth o’ch cwmpas ond efallai gallech chi drefnu i un ohonynt fynd i dŷ ffrind i chi gael treulio ychydig o amser gyda’r plentyn arall. Yn ystod y cyfnod yma gallech chi siarad am eu llystad a’u teimladau. Yna gallech chi siarad am eu hymddygiad tuag at eu brawd/chwaer a sut gallech chi weithio â’ch gilydd i geisio rheoli hyn.

Mae siarad yn dda

Byddai’n syniad ceisio cael pawb at ei gilydd i siarad. Ceisiwch feddwl am dechnegau tynnu sylw i sicrhau bod unrhyw sefyllfa yn tawelu cyn troi’n gorfforol. Os oes cyfnod o’r dydd neu sefyllfa benodol sydd yn achosi ffrae gallech chi feddwl am bethau i’w gwneud i newid hyn. Cytunwch fod y ddau ohonynt yn mynd i leoliad gwahanol ac yn gwneud rhywbeth i dynnu sylw nes byddant yn tawelu. Os oes cyfnodau pan fydd y ddau yn dod ymlaen yn dda, sicrhewch eich bod yn canmol hyn a dweud pa mor hapus rydych chi am hyn. Mae canmoliaeth yn mynd yn bell iawn gyda phlant o bob oedran ac wrth ganmol ymddygiad positif, yn isymwybodol bydd hyn yn annog ymddygiad positif yn y dyfodol.

Edrychwch ar wefan Family Lives, mae’n adnodd gwych gyda chymorth a chyngor ar faterion teuluol. Mae yna adran wych ar ffraeo rhwng brodyr a chwiorydd ac awgrymiadau a chyngor defnyddiol sydd yn werth ei ddarllen.

Mae bod yn rhiant i ddau o blant sydd â pherthynas ffrwydrol yn gallu bod yn flinedig iawn ac yn heriol fel rhiant. Mae’n bwysig ynghanol popeth eich bod yn gofalu am eich hun yn dda. Gobeithiwn fod y wybodaeth a’r cyngor uchod yn ddefnyddiol i chi. Os ydych chi angen siarad am hyn ymhellach cysylltwch â’r llinell gymorth PwyntTeulu ar y manylion isod.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Pob lwc am y dyfodol

Y Tîm PwyntTeulu

 


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Ydy Hi’n Iawn Gadael Fy Mhlentyn Yn Y Car?

Rhannu’r Baich… Ymddygiad Ffyrnig Fy Mab Tuag Ataf

Rhannu’r Baich… Bechgyn Yn Genfigennus O’u Chwaer Wael?

 


Rhannwch hwn