Fforddio Bwyta Yn Broblem i Deuluoedd Dros yr HafArian Cyngor Teulu a Magu Plant Iechyd | gan | Jul 19th 2017

derbynneb hir erthygl Fforddio Bwyta Yn Broblem

Gall gwyliau’r haf roi pwysau mawr ar sefyllfa ariannol teulu. Yn yr erthygl hon byddem yn edrych ar ffyrdd i gwtogi costau bwyd, ryseitiau ar gyllideb a dangos sut i ddod o hyd i’ch banc bwyd lleol.

Mae mwy a mwy o bobl yng Nghymru llwgu, ac mae hyn yn fwy o broblem yn ystod gwyliau’r haf pan nad oes prydau ysgol am ddim a chlybiau brecwast. Mae rhieni wedi dweud eu bod yn mynd heb fwyd fel bod y plant yn gallu bwyta, ac mae llawer yn defnyddio banciau bwyd i helpu rhoi bwyd ar y bwrdd.

Mae yna sawl rheswm am y cynnydd yma mewn plant a theuluoedd newynog. O gyflwyniad y dreth ystafell wely a chredyd cynhwysol, i gyflogau isel a diffyg cynnydd mewn cyflogau ers i’r argyfwng ariannol gychwyn yn 2008, ynghyd â’r gost gynyddol o fyw. Mae yna gynyddiad enfawr wedi bod mewn banciau bwyd ers hynny.

8 ffordd i leihau’ch costau bwyd

Mae’n anodd iawn i sicrhau bod yr arian sydd gennych chi yn talu am holl gostau byw, ond mae yna rai pethau gallech chi ei wneud i helpu lleihau’ch costau bwyd yn y cyfnod yma o galedi.

1. Osgoi Prydau Parod

Os ydych chi’n prynu prydau parod yna gallech chi ystyried lleihau faint rydych chi’n prynu a cheisio coginio prydau eich hun. Bydd hyn yn arbed arian i chi, ac fel arfer mae’n opsiwn iachach hefyd.

2. Gadael i’r plant gymryd rhan

Gallech chi gael y plant i helpu cynllunio’r prydau. Bydd cael ychydig o fewnbwn yn helpu gyda’r tebygrwydd ohonynt yn bwyta’r bwyd.

3. Defnyddiwch ryseitiau teulu

Ddim yn dda iawn yn coginio? Ddim yn gwybod beth sy’n iach ond yn rhad? Beth am ofyn i berthynas hŷn sydd yn gwybod sut i greu pryd allan o ychydig o gynhwysion.

4. Yfed mwy o ddŵr

Osgoi gwario gormod ar suddion a diodydd drud llawn siwgr. Anogwch y plant i yfed mwy o ddŵr, mae’n opsiwn iachach.

5. Prynwch mewn swmp, coginiwch mewn swmp

Prynwch becynnau mawr o reis, pasta, tatws a hanfodion eraill i arbed arian. A choginiwch sosbenni mawr o brydau. Gyda bwydydd fel stiw, sbageti bolognese neu gyrri gallech chi rewi peth i’w ddefnyddio eto.

6. Defnyddiwch y farchnad

Prynwch ffrwythau a llysiau o stondinau marchnad, mae llawer ohonynt yn cwtogi’r prisiau tuag at ddiwedd y dydd.

7. Rhannu gyda theuluoedd eraill

Gallech chi ystyried cymryd tro i goginio i’ch teulu chi a theulu arall. Bach iawn yw’r gost o goginio sosban fwy ac mae rhannu bwyd gydag eraill yn y ffordd yma yn gallu bod yn beth positif iawn.

8. Byddwch yn wyliadwrus o fargeinion yr archfarchnad

Ceisiwch beidio cael eich swaeo gan y ‘bargeinion’ yn yr archfarchnadoedd, fel cynigion 2 am 1. Yn aml mae prisiau’r eitem unigol yn uwch nag arfer.

Dyma 3 gwefan gwych ar gyfer ryseitiau syml, rhad…

Edrychwch ar rai o’r ryseitiau isod:

Mae gan SimplyRecipes.com adran eang arbennig ar goginio ar gyllid a ryseitiau. Ond, cyn i chi fynd yno, cymerwch gip ar eu chwe awgrym i goginio ar gyllid, fel y toriad gorau o gig o ran gwerth a pam mai wyau sydd orau.

Mae’r enw AllRecipes.co.uk yn briodol iawn, gan fod yna 1739 o ryseitiau yn yr adran cyllido. Os yw hynny’n frawychus yna mae troellwr ar gael i helpu dewis pryd o fwyd ar hap.

Mae gan y gwrthodwr ‘twislyrs twrci’, Jamie Oliver, 113 o ryseitiau rhad ar ei wefan.

Dod o hyd i’ch banc bwyd lleol

Os ydych chi angen defnyddio banc bwyd, yna gallech chi chwilio am eich banc bwyd lleol agosaf ar wefan Ymddiriedolaeth Trussell.

Bydd y banciau bwyd canlynol yn cynnal clwb gwyliau. Bydd manylion am bwy sy’n gymwys a sut gall eu cyfeirio yno, ynghyd â dyddiadau a lleoliadau ar gael yn fuan:

Efallai bod posib cael cymorth ariannol i’ch teulu o’r Gronfa Cymorth Dewisol, er cronfa pan ddaw hi i’r pen yw hwn. Mae gwybodaeth am y gronfa ar gael gan Cyngor ar Bopeth.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblemau sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Darganfod Banc Bwyd

7 Ffordd i Osgoi’r Dreth Ystafell Wely

Egluro’r Credyd Cynhwysol yng Nghymru

 


Rhannwch hwn