Rhannu’r Baich: Fedra i Fforddio Ailhyfforddi a Bod yn Fam?Addysg Arian Rhannu'r Baich | gan | Dec 15th 2017

Llyfrgell Fforddio Ailhyfforddi a Bod yn Fam?

Mae mam sengl eisiau ailhyfforddi ond yn poeni nad yw’n gallu fforddio gwneud hynny. Fedrwch chi gadw eich teulu’n gyfforddus a dilyn eich breuddwydion hefyd? Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu.

Dwi’n ystyried mynd yn ôl i’r coleg i ailhyfforddi fel gweithiwr cymdeithasol. Dwi ddim wedi edrych i mewn i’r peth ormod. Dwi ddim eisiau siomi fy hun gyda’r syniad o wneud newidiadau mawr i’m mywyd, ond yna’n methu gwneud hyn yn ariannol.

Dwi’n 34, gyda dau o blant 13 ac 15 oed ac wedi gweithio swydd ddesg yn y Cyngor lleol ers blynyddoedd. Dwi wedi cael llond bol ac eisiau gwneud newidiadau mawr yn fy mywyd. Mae gen i ddiddordeb mawr yn dod yn weithiwr cymdeithasol ond dwi ddim eisiau rhoi’r teulu mewn problemau ariannol am fy mod i wedi cael digon.

Dwi wedi gwahanu gyda thad y plant ac yn eu magu fy hun. Mae hyn yn rheswm arall i mi wella fy hun, dwi am fod yn fodel rôl i’m mhlant ac eisiau dangos eich bod yn gallu dilyn eich breuddwydion. Ond ydw i’n gallu fforddio bod yn fyfyriwr nawr mewn gwirionedd?

Diolch

Jen

Cyngor PwyntTeulu

Helo Jen,

Diolch i chi am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu.

Mae’n wych eich bod chi’n meddwl newid gyrfa. Gall gwaith cymdeithasol fod yn ddewis gyrfa wobrwyol iawn ac mae’ch rhesymau chi am y newid yn rhywbeth i’w edmygu. Mae’ch pryderon am arian yn ddealladwy, yn enwedig gan fod gennych chi gyfrifoldebau fel rhiant.

Nid yw byth yn rhy hwyr

Nid yw byth yn rhy hwyr i wneud newid gyrfaol ac ailhyfforddi. Mae yna lawer o fyfyrwyr aeddfed mewn prifysgolion y dyddiau yma. Ond mae’n wir fod yna oblygiadau ariannol i astudio. Mewn gwirionedd, nid costau’r cwrs yn unig sydd yn rhaid ystyried. Os ydych chi’n astudio’n llawn amser, efallai bydd yn anodd i chi aros mewn gwaith. Gall talu costau byw fod yn boen hefyd.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn amlygu dau o bosibiliadau ariannu:

  1. Benthyciadau ffioedd dysgu a benthyciadau cynnal (rhaid talu’r rhain yn ôl fel arfer)
  2. Grantiau a bwrsariaethau (nid oed rhaid talu’r rhain yn ôl fel arfer)

Mae’r costau posib yn cael eu rhestru ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Peidiwch ofni ymchwilio’r peth

Sonioch chi nad oeddech chi eisiau edrych i mewn i bethau gan nad oeddech chi am godi’ch gobeithion, ond bydd rhaid i chi gael gwell syniad o bethau. Bydd yr effaith mae’n ei gael ar eich cyllid a’r ariannu sydd ar gael yn amrywio yn ôl y cwrs. Er esiampl, bydd ariannu am gwrs ôl-raddedig llawn amser yn wahanol i ariannu cwrs israddedig rhan amser.

Man cychwyn dda ydy archwilio’r cyrsiau gwaith cymdeithasol sydd ar gael yn eich colegau lleol. Bydd chwilio’n lleol yn helpu chi i gadw costau’n isel gan nad fydd rhaid teithio’n bell.

Cyngor Gyrfaoedd

Mae yna lawer iawn o gyrsiau a chyfleoedd ariannu gwahanol, felly byddai’n syniad mynd draw i’r swyddfa gyrfaoedd lleol i siarad gyda chynghorydd gyrfa. Gallant roi manylion pellach i chi a’ch cynghori ar gyrsiau. Efallai nad allant ddweud yn sicr os ydych chi’n gymwys am gyllid, ond bydd ganddynt syniad o ba arian sydd ar gael ar gyfer cyrsiau penodol. Mae yna lawer o opsiynau i ariannu’ch astudiaethau. Mae gwefan Gyrfa Cymru yn rhoi canllaw defnyddiol i hyn.

Ariannu

Yn ogystal â’r opsiynau cyllid myfyrwyr arferol, mae yna hefyd ariannu Bwrsari Gwaith Cymdeithasol ar gael ledled Cymru. Pan fydd gennych chi well syniad o’r cwrs yr hoffech ei wneud, y newyddion da ydy eich bod yn debygol o fod yn gymwys am fwrsari Gofal Cymdeithasol Cymru. Yr unig amodau ydy bod rhaid astudio yng Nghymru, nad ydych chi’n cael eich ariannu gan eich cyflogwr ac rydych chi eisiau astudio cwrs sydd wedi’i gymeradwyo gan y sefydliad yma. Ond dim ond 224 o lefydd wedi’u cyllidebu sydd ar gael, wedi’u gwasgaru rhwng y sefydliadau sydd yn cynnig cyrsiau gwaith cymdeithasol ledled Cymru. Edrychwch ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru am fanylion ar sut i wneud cais.

Fel rhiant sengl, mae yna sawl bwrsari arall gall fod yn agored i chi, Mae Lwfans Dysgu i Rieni yn helpu gyda chostau sy’n gysylltiedig â chyrsiau os oes gennych chi blant sydd yn ddibynnol arnoch. Gall y Grant Gofal Plant dalu hyd at 85% o’ch costau os oes gennych chi blant mewn gofal plant cofrestredig neu un sydd wedi’i gymeradwyo. Mae manylion pellach ar wefan Cyllideb Myfyrwyr Cymru. Mae yn llinell gymorth Cyllideb Myfyrwyr hefyd os oes gennych chi gwestiynau pellach ar 0300 200 4050.

Byddwch yn onest â’ch plant

Mae yna sawl lwybr ariannu am y math o gwrs rydych chi eisiau astudio. Gall y rhain eich atal rhag mynd i drafferthion ariannol. Ond hyd yn oed gyda chymorth ariannol, efallai byddech chi’n dal i wynebu toriadau yn eich incwm misol. Gall hyn gael effaith ar y teulu cyfan.

Gallech chi edrych trwy’ch cyllideb fisol o flaen llaw i weld pa effaith gall toriadau ei gael, meddyliwch am sut y gallech chi wneud arbedion.

Os ydych chi’n poeni am yr effaith y gall hyn ei gael ar eich plant, yna byddwch yn onest â nhw. Dywedwch wrthynt am eich cynlluniau, a pa effaith y gall hyn ei gael arnoch chi fel teulu tra byddech chi’n astudio. Bydd bod yn onest â nhw yn eu helpu i ddeall pan fydd y cyllid yn dynn. Bydd hefyd yn dangos iddynt ba mor benderfynol ydy eu mam, a’ch bod chi eisiau llwyddo a newid eich sefyllfa er yr anawsterau. Mae’r rhain yn sgiliau positif bydd yn eu helpu i ddatblygu.

Gobeithiwn fod yr awgrymiadau wedi bod yn help i chi heddiw yn eich penderfyniad dewr a champus i wneud y newid gyrfa fawr yma. Dymunwn y gorau i chi am y dyfodol.

Cymerwch ofal

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Rhannu Gormod o’ch Plant ar Gyfryngau Cymdeithasol

Rhannu’r Baich… Ymddygiad Ffyrnig Fy Mab Tuag Ataf

Rhannu’r Baich… Aros Mewn Perthynas Er Mwyn Y Plant?


Rhannwch hwn