Rhannu’r Baich… Ffonau a Thabledi Wrth Y Bwrdd BwydCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Apr 28th 2017

Bwyd - Ffonau a Thabledi Wrth Y Bwrdd Bwyd

Mae technoleg ger y bwrdd bwyd yn achosi ffrae rhwng mam a tad. Rydym yn cynnig cyngor ar gyfathrebu, dod i gytundeb a gweithgareddau gwahanol i ddefnyddio ffonau a thabledi.

Oes gennych chi gyngor ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Fedrwch chi helpu setlo ffrae? Pam rydym yn mynd allan am fwyd fel teulu, mae’r ffôn a’r dabled yn barod i fynd, fel bod gan y plant (3 a 8 oed) rhywbeth i wylio wrth i ni fwyta. Ond nid yw fy ngŵr yn hapus â hyn. Mae’n meddwl nad oes lle i amser sgrin wrth y bwrdd bwyd, yn enwedig mewn bwyty. Mae’n meddwl na ddylid bod angen Pepa Pinc a’r Crwbanod Ninja a dylid cael sgwrs yn lle hynny.

Ond dwi’n meddwl ei fod yn byw bywyd ffantasi. Plant ydynt, maent yn diflasu. Nid ydynt yn gallu eistedd yn llonydd ac ymddwyn yn berffaith fel gorchmynnir iddynt. Bydda’n well gen i iddynt fod yn ddistaw a pheidio amharu ar bobl eraill sydd yn y bwyty.

Dwi wedi trafod y peth gyda ffrindiau. Mae rhai yn credu ei fod yn ddiafol angenrheidiol. Mae eraill yn meddwl nad yw’n wahanol i liwio wrth fwyta allan. Ond mae rhai yn hollol yn erbyn y peth, yn dweud bod hyn yn amser teulu pwysig. Dwi yn cytuno i raddau ond mae’n anodd, yn enwedig gyda phlentyn 3 oed sydd bob tro ar y cyrion o gael stranc.

Pwy sydd yn iawn a beth ddylen i’w wneud? Ac os ydym yn mynd am fwyd gyda ffrindiau sydd â phlant sydd ddim yn gwylio fideos gyda bwyd, dylwn i adael y dabled gartref?

Cyngor PwyntTeulu

Diolch am gysylltu gyda PwyntTeulu Cymru. Mae’n ddrwg gennym glywed bod y ffaith bod eich plant yn defnyddio ffonau a thabledi yn y bwyty yn achosi ffrae rhyngoch chi a’ch gŵr. Mae hwn yn ddadl rhwng sawl rhiant, felly rydych mewn cwmni da!

Mae cadw plant wedi adlonni ger y bwrdd bwyd wrth fynd allan i fwyta yn un o heriau bod yn rhiant, a gyda’r defnydd o ffonau/tabledi wrth y bwrdd bwyd yn cynyddu, mae gan bawb ei farn. Dangosai arolwg diweddar gan PC Advisor bod 4 allan o 5 rhiant yn credu bod y defnydd o ffonau a thabledi yn fuddiol i’w plant, felly nid yw’ch teulu chi’n unigryw.

Nid oes ateb cywir nac anghywir

Mae cael amser fel teulu i eistedd a siarad yn bwysig iawn. Bydd hyn yn dysgu sgiliau bywyd hanfodol i’ch plentyn i gyfathrebu gydag eraill, ond mae cadw nhw wedi’u hadlonni a darparu digon o gyffroad hefyd yn bwysig. Nid oes ateb cywir nac anghywir yn y sefyllfa yma. Eich penderfyniad chi fel rhieni ydyw. Ond, pan fydd gan ddau riant farn gwahanol, mae pethau yn anodd wedyn.

Y ffordd gorau i ddod i gytundeb ydy cyfathrebu’n dawel gyda’ch gŵr i ddatrys hyn ac archwilio’r rhesymau dros ac yn erbyn barn eich gilydd. Mae’n bwysig bod y ddau ohonoch yn gyffyrddus gyda’r penderfyniad rydych chi’n dod i gytundeb arno. Gellid cytuno bod y mwyafrif o’r pryd bwyd yn cael ei wneud heb ddyfais symudol, a dim ond os oes cyfnod hir o ddisgwyl am fwyd dylid eu defnyddio. Neu efallai mai dim ond tuag at ddiwedd y pryd bwyd cawn eu defnyddio fel trît fach.

Apiau addysgiadol yn lle fideos?

Os ydych chi’n penderfynu dewis amser cyfyngedig ar y ddyfais yn ystod y pryd, gall fod yn fuddiol i chi archwilio pa fath o wahanol weithgareddau gall eich plentyn ei wneud ar y ffôn/tabled. Mae yna nifer o apiau addysgiadol ar gael byddai o fudd i’ch plant. Gall hyn fod y ffordd gorau i ddod i gytundeb â’ch gŵr. Mae gan Apps4primaryschools.co.uk wybodaeth wych ar yr apiau yma a’u buddion.

Top trumps for mobiles tablets at dinner

Credyd Llun: Facebook/TopTrumps

Efallai gallech chi fynd a rhywbeth i wneud gyda’ch gilydd fel teulu o gwmpas y bwrdd bwyd, rhywbeth fydda’n plesio pawb, fel gêm? Byddai’n rhoi amser pwysig i chi gyfathrebu â’ch gilydd, rhywbeth sydd yn bwysig i’ch gŵr. Gall ddarparu gwahanol weithgareddau, gan gynnwys amser ar y ffonau a thabledi, gadw eich plant yn brysur ac yn hapus wrth y bwrdd bwyd.

Efallai hoffech drafod hyn gyda ffrindiau cyn mynd allan i fwyta. Bydd esbonio’r ffordd rydych chi’n gwneud pethau a’ch ffiniau yn gwneud pethau’n glir o flaen llaw.

Gobeithiwn fod yr awgrymiadau uchod wedi bod o help a chofion gorau gan bawb o PwyntTeulu Cymru.

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Gobeithiwn fod hyn wedi bod o help. Pob lwc.

Y Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich: Mae Fy Merch yn Derbyn Sylw Amhriodol

Rhannu’r Baich: Trawma Torri Gwallt

Rhannu’r Baich… Ydy Taro Plentyn Yn Iawn?

 


Rhannwch hwn