Gwybodaeth i Deuluoedd ar Ynys Môn

Croeso i Pwynt Teulu Ynys Môn – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu ar Ynys Môn.

O Gaergybi yn y gorllewin i Fiwmares yn y dwyrain, Amlwch yn y gogledd a Ddwyran yn y De, os ydych chi’n ddigon ffodus i fyw ar Ynys Môn, dyma’r tudalen i ddod o hyd i wybodaeth i’ch teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleolar Ynys Môn (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw ar Ynys Môn ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Llun gan Alistar Young 

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Dewis

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Ynys Môn (01248 750057)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn (01248 725800)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gall Gwybodaeth i Deuluoedd Môn (GGD) ddarparu gwybodaeth am ofal plant cofrestredig a gweithgareddau i chi a’ch teulu.

Cymunedau yn Gyntaf Môn

Am gymorth gyda:

Addysg Oedolion / Cyflogaeth / Iechyd a Lles / Arian

 

Mae timau Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio gyda grwpiau cymunedol lleol ac unigolion, ysgolion, busnesau ac unrhyw un arall gall helpu mewn unrhyw ffordd i greu newid positif yn eu hardal.

Dechrau’n Deg Ynys Môn

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg Môn yn rhaglen a dargedwyd, sydd ar gael mewn 5 ardal yn Ynys Môn. Mae rheolau cod post caeth yn dweud pwy sydd yn gymwys. I ddarganfod os yw Dechrau’n Deg yn eich ardal chi, ffoniwch y tîm Dechrau’n Deg.

Teuluoedd yn Gyntaf Ynys Môn

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Ynys Môn yn helpu teuluoedd sydd yn wynebu anawsterau, yn enwedig y rhai ar incwm isel. Maent yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth yn ddibynnol ar eich anghenion.

Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

 

Mae Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i helpu gwella eich ansawdd bywyd.

Gall Cefnogi Pobl gynnig cefnogaeth i chi os ydych chi’n berchen ar gartref eich hun, yn rhentu’n breifat, neu’n byw mewn llety gwarchod, hostel neu loches.

 

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

 • Cymunedau’n Gyntaf Ynys Fôn — cyngor am arian
  Yn eich cynorthwyo gydag Help and supports you with a variety of financial needs with the aim of helping you to become more Financially Capable and Inclusive.
 • Cyngor Ar Bopeth: Ynys Môn
  Mae’ch swyddfa Cyngor Ar Bopeth yn cynnig gwybodaeth a chyngor ymarferol diweddar ar bynciau amryw, gan gynnwys: dyledion, budd-daliadau, tai, cyfreithiol, gwahaniaethu, cyflogaeth a mewnfudo.
 • Canolfan J E o’Toole
  Os ydych chi’n byw ar Ynys Môn, gall y canolfan allweddol yma darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol am ddim a chynrychioled ar fudd-daliadau, credyd trethai a chyfreithiau cyflogaeth. Darparir gan wefan Gwasanaeth Hawliau Lles y cyngor). Mae’r Ganolfan hefyd yn blatfform ar gyfer sawl asiantaeth eraill gall fod o ddefnydd i chi.
 • Gwasanaeth Cynghori Arian
  Cyngor, cefnogaeth, cyfrifianellau ac offer annibynnol, am ddim sy’n cynghori ar amrywiaeth o broblemau ariannol. Gwasanaeth Llywodraeth Cymru.
 • Gov.uk: Budd-daliadau (mynegai)
  Gwybodaeth swyddogol am fudd-daliadau a thudalennau cyngor, sy’n cael ei diweddaru gan Lywodraeth Prydain.
 • Undeb Credyd Gogledd Cymru
  Os ydych chi’n byw ar Ynys Môn, gall y gwasanaeth moesegol yma (sy’n cael ei rhedeg gan y gymuned) cynnig amrywiaeth o wasanaethau ariannol ymarferol, fforddiadwy a syml.

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Family Lives (0808 800 2222)
  Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth cyfrinachol ac am ddim. Galwch ar 0808 800 2222 am wybodaeth, cyngor, a chefnogaeth ar unrhyw mater sy’n effeithio eich bywyd teuluol, gan gynnwys bwlïo.
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant
  Gwybodaeth annibynnol a gywir ar feichiogrwydd, genedigaeth a magu plant ifanc gan “elusen rhieni fwya’r DU”.
 • Gingerbread
  Cefnogaeth a chyngor ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys wefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a tudalennau ffeithiau.
 • Home-Start Conwy (01492 860842)
  Cyngor, cyfeillgarwch a chefnogaeth am ddim i unrhyw deulu gyda phlentyn o dan bump oed, fel arfer gan rieni gwirfoddol (neu eraill gyda phrofiadau eang o weithio gyda phlant).
 • FNF Both Parents Matter Cymru – Bangor: Cyfarfodydd Cefnogaeth Un-i-un
  Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor un-i-un am ddim ar gyfer rhieni i’w helpu cyflawni eu cyfrifoldebau dros, cadw mewn cysylltiad â, a chynnal perthnasau llwyddiannus gyda’u plant a’u wyrion.
 • Rhianta. Rhowch Amser Iddo
  Cyngor, gwybodaeth a gweithgareddau am rhieni â phlant 0-5 oed. 

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Ynysmon.gov.uk: Plant gydag anableddau (Mynegai)
  Dewch o hyd i wybodaeth am y Gwasanaeth Arbenigol Plant, anableddau blynyddoedd cynnar, anhwylder sbectrwm awtistiaeth, cefnogaeth ar gyfer rhieni/gofalwyr plant a phobl ifanc gydag anableddau.
 • Ynysmon.gov.uk: Gwasanaethau Oedolion (Mynegai)
  Dewch o hyd i wasanaeth/gwybodaeth am anableddau corfforol a namau synhwyrau, neu anableddau addysgol. Hefyd, cewch wybodaeth am asesiadau gofal, System Bathodyn Glas, gofal yn y cartref, cefnogaeth mewn ysbytai, llety gwarchod, trwyddedau bws arbennig a mwy.
 • Ynysmon.gov.uk: Anghenion addysgol arbennig (AAA) (Mynegai)
  Dewch o hyd i wybodaeth a Gwasanaeth Anghenion Addysgol Arbennig Ynys Môn a Gwynedd, cefnogaeth ar gyfer nam clywed a synhwyro, cefnogaeth ar gyfer anawsterau lleferydd a chyfathrebu,  Gwasanaeth Seicoleg Addysg, a mwy.
 • Tîm o Amgylch y Teulu
  Mae Tîm o Amgylch y Teulu yn cynnig cymorth a chefnogaeth ar gyfer teuluoedd ar draws Ynys Môn ar amrywiaeth o broblemau, gan gynnwys anabledd o fewn y teulu, ymddygiad gwrthgymdeithasol/anawsterau ymddygiad, lles emosiynol, camddefnyddio alcohol a cyffuriau, a mwy.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.
 • Mencap: Llinell Gyswllt Anableddau Cymru (0808 808 1111)
  Llinell gymorth ddwyieithog sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth am anableddau addysgol. Rhedir gan Mencap, elusen sy’n cynrychioli ac ymgyrchu ar gyfer rhai gydag anableddau dysgu ar draws y DU.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Addysg Iechyd Rhannu'r Baich | by | 17th Aug 2018

Rhannu’r Baich: Ydw i’n Gallu Cael Addysg Gartref Ar-lein?

Mae person ifanc yn dioddef o bryder ac eisiau gadael yr ysgol a chael addysg gartref yn lle hynny. A’i…

Pethau i'w Gwneud | by | 2nd Aug 2018

Y Padiau Sblasio a’r Pyllau Padlo Gorau Yng Nghymru

Pwnc poblogaidd bob blwyddyn yma yn PwyntTeulu ydy padiau sblasio a phyllau padlo. Mae rhieni wrth eu boddau yn mynd…

Arian Gofal Plant Rhannu'r Baich | by | 24th Jul 2018

Rhannu’r Baich: Meithrinfa Wedi Colli Fy Arian

Mae mam wedi cynhyrfu ac yn flin gyda’r feithrinfa sydd yn dadlau nad yw wedi talu ei dyledion. Pa hawliau…