Gwybodaeth i Deuluoedd yn Wrecsam

Croeso i Pwynt Teulu Wrecsam – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yn Wrecsam.

Os ydych yn byw yn Wrecsam, Gwersyllt, Rhosllannerchrugog, Rhiwabon, neu unrhyw le arall yn Wrecsam, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yn Wrecsam (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yn Wrecsam ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Llun by National Assembly for Wales

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (01978 292000)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam (01978 292094)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Rhaglen Cefnogi Pobl Wrecsam

Am gymorth gyda:

Cefnogaeth tai / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Camdriniaeth yn y cartref / Troseddu / Camdriniaeth Sylweddau / Camdriniaeth Alcohol / Iechyd meddwl / Grwpiau eraill fel uchod

Mae Cefnogi Pobl yn comisiynu gwasanaethau cymorth yn ymwneud â thai i helpu’r rhai sydd angen cefnogaeth ychwanegol i fyw’n annibynnol ac osgoi’r perygl o ddod yn ddigartref.

 

Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Dechrau’n Deg Wrecsam

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu / Tâl Cludiant

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng Nghymru.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Pethau i’w Gwneud / Magu Plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad am ddim ar ofal plant a gwasanaethau plant a phobl ifanc.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Cyngor a chefnogaeth ariannol
  Rhestr cyflawn o ddolenni gall eich cynghori a helpu chi gyda problemau ariannol yn cynnwys dyled, cyllido, budd-daliadau, gofal plant, a mwy.
 • Canolfan Cyngor ar Egni, Gogledd Cymru
  Gwybodaeth yn cynnwys lleihau defnydd egni trwy wella’ch tŷ a newid arferion, opsiynau cynhesu ac egni adnewyddadwy, a newid darparwr egni. Gwybodaeth ddiweddar am grantiau sydd ar gael, ac atgyfeiriadau uniongyrchol i osodwyr lleol.
 • Undeb Credyd Gogledd Cymru
  Undeb credyd cydweithredol ariannol sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau ariannol ymarferol, fforddiadwy a syml i bawb sy’n byw neu’n gweithio yn siroedd y Gogledd canlynol: Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam. Rhedir gan y gymuned.

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Cyngor Wrecsam: Tai
  Tai fforddiadwy, tai cyngor, dod o hyd i gartref newydd, dogfennau tai allweddol, tai preifat, gwasanaeth cefnogi tenantiaid.
 • Cymdeithas Tai Wrecsam
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am dai, yn cynnwys dolenni i cymdeithasau tai eraill yn eich ardal chi.
 • Homeless UK
  Mae Homeless UK yn asesu anghenion pobl sydd yn ddigartref, neu ar fin bod yn ddigartref.
 • Shelter Cymru (0845 075 5005)
  Cyngor arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ar ddyledion amryw. Chwiliwch am eich cynghorwyr agosaf yma.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Cyngor Wrecsam – Anghenion Addysgol Arbennig
  Darganfod beth mae cyngor Wrecsam yn wneud i hybu chefnogi plant a phobl ifanc gydag Anghenion Addysgol Arbennig.
 • Dynamic Wrexham
  Mae Dynamic yn elusen yn Wrecsam sy’n darparu gweithgareddau allgyrsiol i plant a phobl ifanc gydag anghenion arbennig.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.
 • Mencap: Llinell Gyswllt Anableddau Cymru (0808 808 1111)
  Llinell gymorth ddwyieithog sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth am anableddau addysgol. Rhedir gan Mencap, elusen sy’n cynrychioli ac ymgyrchu ar gyfer rhai gydag anableddau dysgu ar draws y DU.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…