Gwybodaeth i Deuluoedd yn Nhorfaen

Croeso i Pwynt Teulu Torfaen – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yn Nhorfaen.

Os ydych yn byw ym Mlaenafon, Cwmbrân, Pont-y-pŵl neu unrhyw le arall yn Nhorfaen, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol Torfaen (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yn Nhorfaen ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sirol Torfaen (01495 762200)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen (0800 019 6330)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Gwybodaeth Ieuenctid / Magu Plant / Chwarae / Pethau i’w Gwneud / Gwasanaethau cefnogol arbenigol / Cymorth gyda chostau gofal plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn cynnig gwybodaeth gyfrinachol, am ddim ar wasanaethau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd, gan gynnwys darpar rieni, ym Mlaenafon, Pont-y-pŵl a Cwmbrân.

Cymunedau yn Gyntaf Torfaen

Am gymorth gyda:

Addysg Oedolion / Cyflogaeth / Iechyd / Lles / Arian

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn bwriadu creu cyfleoedd i bobl leol ddysgu ac ennill sgiliau newydd, yn gwella’u rhagolygon swyddi ac iechyd a lles.

Dechrau’n Deg Torfaen

Am gymorth gyda:

Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Siarad Cynnar/ Gofal Plant

Mae’r rhaglen yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac i deuluoedd gyda phlant dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yn Nhorfaen.

Teuluoedd yn Gyntaf Torfaen

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Torfaen yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Rhaglen Cefnogi Pobl Torfaen

Am gymorth gyda:

Cefnogaeth yn Ymwneud â Thai / Digartrefedd / Hyrwyddo Annibyniaeth/ Cynnal eich Tenantiaeth

Mae Cefnogi Pobl yn Nhorfaen yn gweithio i helpu chi rhag dod yn ddigartref, neu’n gallu rhoi cefnogaeth i bobl sydd wedi bod yn ddigartref yn y gorffennol. Gallant gynnig llety argyfwng os ydych chi’n dod yn ddigartref yn sydyn, yn ogystal â thai â chymorth wrth i chi ddysgu’r sgiliau i fyw’n annibynnol.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Arian Iechyd Rhannu'r Baich | by | 19th Jan 2018

Rhannu’r Baich: Cadw’r Teulu’n Iach Ar Gyllideb

Mae teulu wedi gwneud adduned blwyddyn newydd i ddod yn iachach ond yn poeni am y gost o ddilyn ffordd…

Addysg Newyddion | by | 15th Jan 2018

Dyddiadau Cau Ceisiadau Ysgol Gynradd 2018

Mae diogelu lle i’ch plant mewn ysgol gynradd yn gam cyntaf pwysig yn eu haddysg. Rydym wedi casglu’r holl ddyddiadau…

Pethau i'w Gwneud | by | 20th Dec 2017

Anrhegion Munud Olaf i’w Creu Am Y Nadolig

Mae’r Nadolig yn cyrraedd mewn ychydig ddyddiau. Roeddech chi’n meddwl eich bod wedi prynu’r holl anrhegion ac wedi gwario pob…