Gwybodaeth i Deuluoedd yn Sir y Fflint

Croeso i Pwynt Teulu Sir y Fflint- eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yn Sir y Fflint

Os ydych yn byw ym Mrychdwn, Cei Connah, Treffynnon, Yr Wyddgrug neu unrhyw le arall yn Sir Ddinbych, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yn Sir y Fflint (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yn Sir y Fflint ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Llun gan Les Pickstock

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sir y Fflint (8:30yb – 5:00yp: 01352 752 121) neu (argyfwng yn unig: 0845 373 3665)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (01244 547017)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i deuluoedd (a’r rhai sy’n gweithio gyda theuluoedd) ar amrywiaeth o bynciau ac mewn sawl fformat. Gallant helpu gyda phynciau fel iechyd, addysg, hamdden, ariannol a gofal plant cofrestredig.

Cymunedau yn Gyntaf Sir y Fflint

Am gymorth gyda:

Addysg oedolion / Cyflogaeth / Iechyd a Lles / Arian

Mae Cymunedau yn Gyntaf Sir y Fflint yn gweithio i gefnogi cymunedau i greu newid positif yn eu hardal. Prif ffocws Cymunedau yn Gyntaf ydy taclo tlodi, anghyfartaledd a materion sy’n arwain at dlodi.

Dechrau’n Deg Sir y Fflint

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig gwasanaethau i rieni cymwys, fel gofal plant am ddim o ansawdd ar gyfer plant 2 i 3 oed, cymorth magu plant, gwasanaeth ymwelydd iechyd dwys a chymorth i ddatblygu iaith gynnar.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir y Fflint.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir y Fflint

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnyddio Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed gall fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Tai Cyngor Sir y Fflint
  Cyngor am dai, yn cynnwys: gwneud cais, benthyciadau er mwyn gwella’ch tŷ, manylion cyswllt, a thai fforddiadwy.
 • Tai Sir y Fflint
  Gwybodaeth am rentu llety a llety fforddiadwy yn ardal Sir y Fflint. Mae’r wefan hefyd yn galluogi landlordiaid y cyfle i hysbysebu eu heiddo, safonau llety, opsiynau achrediadau materion eraill.
 • Homeless UK – Sir y Fflint
  Yn asesu anghenion tai pobl sydd yn (neu ar fin fod yn) ddigartref. Bydd tai yn cael eu dyrannu yn ôl pobl sydd wedi eu blaenoriaethu, yn ôl deddfwriaeth ddigartrefedd.
 • Cymdeithas Tai Clwyd Alyn
  Sut i wneud cais am dŷ yn Wrecsam, Sir Ddinbych a Phowys.
 • Cyngor Gwirfoddol Leol Sir y Fflint – Budd-daliadau tai
  Cyngor ar faterion tai, yn cynnwys budd-daliadau. Mae gan y Cyngor sawl swyddog gall eich helpu chi gwneud cais am dŷ a budd-daliadau.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 20th Nov 2017

Rhannu’r Baich: Trafod y Mislif Gyda Dad

Mae tad sengl angen cyngor am sut i siarad am faterion personol gyda’i ferch. Oes gennych chi gyngor i’w rannu…

Newyddion | by | 8th Nov 2017

BBC Cymru Yn Chwilio Am Rieni Newydd

Ydych chi yn feichiog, neu yn adnabod rhywun sydd yn feichiog? Eisiau bod ar y teledu? Mae BBC Cymru a…

Rhannu'r Baich | by | 6th Nov 2017

Rhannu’r Baich: Anrhefn y Nadolig Gyda’r Rhieni yng Nghyfraith

Sut ydych chi’n ymdopi gydag ysgariad dros y Nadolig? Dyma mae un fam yn gofyn ar ôl ymestyn gwahoddiad i’w…