Gwybodaeth i Deuluoedd yn Sir y Fflint

Croeso i Pwynt Teulu Sir y Fflint- eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yn Sir y Fflint

Os ydych yn byw ym Mrychdwn, Cei Connah, Treffynnon, Yr Wyddgrug neu unrhyw le arall yn Sir Ddinbych, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yn Sir y Fflint (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yn Sir y Fflint ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Llun gan Les Pickstock

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau. Banc Bwyd 101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu) Galw Iechyd Cymru (0845 46 47) National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000) Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800) Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001) Cyngor Sir y Fflint (8:30yb – 5:00yp: 01352 752 121) neu (argyfwng yn unig: 01344 786590) Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (01244 547017)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i deuluoedd (a’r rhai sy’n gweithio gyda theuluoedd) ar amrywiaeth o bynciau ac mewn sawl fformat. Gallant helpu gyda phynciau fel iechyd, addysg, hamdden, ariannol a gofal plant cofrestredig.

Dechrau’n Deg Sir y Fflint

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig gwasanaethau i rieni cymwys, fel gofal plant am ddim o ansawdd ar gyfer plant 2 i 3 oed, cymorth magu plant, gwasanaeth ymwelydd iechyd dwys a chymorth i ddatblygu iaith gynnar.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir y Fflint.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir y Fflint

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnyddio Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed gall fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

  • Tai Cyngor Sir y Fflint Cyngor am dai, yn cynnwys: gwneud cais, benthyciadau er mwyn gwella’ch tŷ, manylion cyswllt, a thai fforddiadwy.
  • Tai Sir y Fflint Gwybodaeth am rentu llety a llety fforddiadwy yn ardal Sir y Fflint. Mae’r wefan hefyd yn galluogi landlordiaid y cyfle i hysbysebu eu heiddo, safonau llety, opsiynau achrediadau materion eraill.
  • Homeless UK – Sir y Fflint Yn asesu anghenion tai pobl sydd yn (neu ar fin fod yn) ddigartref. Bydd tai yn cael eu dyrannu yn ôl pobl sydd wedi eu blaenoriaethu, yn ôl deddfwriaeth ddigartrefedd.
  • Cymdeithas Tai Clwyd Alyn Sut i wneud cais am dŷ yn Wrecsam, Sir Ddinbych a Phowys.
  • Cyngor Gwirfoddol Leol Sir y Fflint – Budd-daliadau tai Cyngor ar faterion tai, yn cynnwys budd-daliadau. Mae gan y Cyngor sawl swyddog gall eich helpu chi gwneud cais am dŷ a budd-daliadau.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Hawliau a Chyfrifoldebau Newyddion Rhannu'r Baich | by | 2nd Oct 2019

Rhannu’r Baich: Ddim Yn Byw Mewn Ardal Digon Difreintiedig!

A yw’n deg fod plentyn ddim yn cael cymryd rhan oherwydd y loteri cod post sy’n dweud nad yw’n byw mewn ardal digon difreintiedig? Dyma’n cyngor.

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…