Gwybodaeth i Deuluoedd yn Sir Gaerfyrddin

Croeso i Pwynt Teulu Sir Gaerfyrddin – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yn Sir Gaerfyrddin.

Os ydych chi’n byw yng Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman neu unrhyw le arall yn Sir Gaerfyrddin, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yn Sir Gaerfyrddin (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yn Sir Gaerfyrddin ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sir Gaerfyrddin (01267 234 567)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin (01267 246 555)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yn byw yn Sir Gaerfyrddin gyda chyflogaeth, iechyd a lles.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Gaerfyrddin

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Cefnogi Pobl yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau i’ch helpu i gynnal eich annibyniaeth a darparu cefnogaeth tai yn eich cartref.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad dwyieithog a diduedd am ddim yn Sir Gaerfyrddin ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau i blant a materion yn ymwneud â’r teulu.

Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i blant 0 i 3 oed a’u teuluoedd sydd yn byw mewn ardaloedd penodol yn Sir Gaerfyrddin.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • FNF Both Parents Matter Cymru – Caerfyrddin a Sir Benfro: Cyfarfodydd Cefnogaeth Un-i-un
  Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor un-i-un am ddim ar gyfer rhieni i’w helpu cyflawni eu cyfrifoldebau dros, cadw mewn cysylltiad â, a chynnal perthnasau llwyddiannus gyda’u plant a’u wyrion.
 • Canolfan JigSo
  Canolfan ddwyieithog, am ddim yw JigSo, sy’n cynnig sawl gwasanaeth cymorth ar gyfer unrhyw rhiant neu plentyn rhieni a phlant (o enedigaeth hyd at 14 oed), yn ogystal â gweithgareddau a dosbarthiadau ar: ddiogelwch; cyfathrebu a ffocws ieithyddol; iechyd a lles; datblygiad corfforol, personol, cymdeithasol ac emosiynol; cymuned, a llawer mwy.
 • Gingerbread
  Cyngor a chefnogaeth ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys wefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a tudalennau ffeithiau.
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant: Cangen Gorllewin Cymru
  Rhwydwaith rhieni lleol sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, yn ogystal â chyfeillgarwch a gwybodaeth, gan gynnwys dosbarthiadau cyn-geni, grwpiau ôl-geni a chyrsiau. Nodyn: Mae hefyd yn bosib i chi ofyn i’ch meddyg, ymwelydd iechyd neu fydwraig am ddosbarthiadau cyn-geni.
 • Rhianta. Rhowch Amser Iddo
  Cyngor, gwybodaeth a gweithgareddau am rhieni â phlant 0-5 oed.

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

 • Cyngor Sir Gâr: Addysg ac Ysgolion (Mynegai)
  Gwybodaeth am wneud cais am le ysgol, addysg oedolion, grantiau a budd-daliadau addysg, cyllid myfyrwyr, trafnidiaeth ysgol, prydau ysgol, calendr tymor, presenoldeb, a llawer mwy.
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Addysg a Hyfforddiant
  Rhestr gyflawn o ddolenni gall eich helpu chi gydag addysg a hyfforddiant, dysgu cymunedol, addysg bellach, ysgolion, gwisg ysgol, prydau ysgol, Estyn, dyslecsia, a thiwtoriaid.
 • iLocal: Dewch o hyd i ysgol
  Dewch o hyd i’ch ysgol leol. Chwiliwch yn yr holl sir, neu teipiwch gyfeiriad a chôd post.
 • Sir Gâr 50+: Dysgu
  Gwefan ar gyfer rai sydd yn 50+ oed. Dilynwch y ddolen yma i chwilio am gyrsiau a dosbarthiadau oedolion sy’n addas i chi, yn ogystal â’r gefnogaeth sydd ar gael i chi fel myfyriwr, a mwy.
 • Chwiliad adroddiad arolygu Estyn: Sir Gâr
  Mae Estyn yn arolygu safonau mewn addysg a darparwyr hyfforddiant yng Nghymru. Dewch o hyd i adroddiadau Estyn ar addysg a hyfforddiant yn ardal Sir Gâr.

Tai

 • Cyngor Sir Gâr: Tai (Mynegai)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gan gyngor Sir Gâr, ar dai fforddiadwy, y gofrestr tai cyngor, arbed arian ar egni, trwsio’ch tŷ a thalu’ch rhentu.
 • Opsiynau Tai Sir Gâr
  Gwybodaeth ar dai rhentu a fforddiadwy yn Sir Gâr, yn ogystal â chyngor a chefnogaeth i’ch helpu chi dewis yr opsiwn gorau i chi.
 • Shelter Cymru (0845 075 5005)
  Cyngor arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ar ddyledion amryw. Chwiliwch am eich cynghorwyr agosaf yma.
 • Cofrestr Cymdeithas Tai Cyngor
  Mae Cyngor Sir Gâr a’i bartneriaeth cymdeithas tai yn rhedeg cofrestr tai ar y cyd, fel bod ond angen cofrestru unwaith er mwyn cael eich ystyried am unrhyw fath o dŷ. Rhagor o wybodaeth yma.
 • Cyngor Sir Gâr: Digartrefedd
  Os ydych chi’n ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref, mae dyletswydd gyfreithiol ar eich cyngor i’ch helpu chi. Cewch ragor o wybodaeth, opsiynau a chyngor yma.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Llywodraeth: Cefnogi plentyn gydag anghenion ychwanegol
  Os ydych chi’n gofalu am blentyn gydag anabledd, dyma wybodaeth am gefnogaeth ariannol a budd-daliadau, addasiadau cartref, clybiau ar ôl ysgol a chynlluniau gwyliau a chymorth magu plant.
 • Cyngor Sir Gâr: Anghenion Cymorth Ychwaengol
  Gwasanaethau a gwybodaeth sydd ar gael i oedolion dros 18 oed yn Sir Gâr, gall helpu gyda dementia, cyffuriau ac alcohol, collu golwg/clyw, iechyd meddyliol, anabledd corfforol, anabledd dysgu ac awtistiaeth.
 • Cyngor Sir Gâr: Anableddau Dysgu
  Os oes gennych chi anabledd dysgu, mae gwybodaeth ar y dudalen yma am gyfleoedd yn ystod y dydd, a chyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael i chi, amser i ffwrdd, cefnogaeth yn y cartref. Mae hefyd dolenni defnyddiol yma i wasanaethau eraill.
 • Mencap: Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru (0808 808 1111)
  Llinell gymorth ddwyieithog sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth am anableddau addysgol. Rhedir gan Mencap, elusen sy’n cynrychioli ac ymgyrchu ar gyfer rhai gydag anableddau dysgu ar draws y DU.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.
 • Gwasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Gâr: Anabledd (plant a phobl ifanc)
  Gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc 0-25 oed, gan gynnwys: cefnogaeth arbenigol am rieni, cymorth i alluogi plant i fynd i’w feithrin lleol, a grwpiau gweithgareddau arbenigol yn ystod y gwyliau.
 • Gwasanaeth Cynghorydd Teulu Sir Gaerfyrddin – Mencap Cymru
  Yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i unigolion, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol. Yn cynnal grwpiau cefnogol i rieni a gofalwyr i gyfarfod eraill, rhannu profiadau a chael cyngor a gwybodaeth broffesiynol.
 • HAIPAC
  Cymorth a gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant ac oedolion anabl. Gwefan cyfeirio ar gyfer rhieni a gofalwyr, gan rieni a gofalwyr.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…