Gwybodaeth i Deuluoedd yn Sir Fynwy

Croeso i Pwynt Teulu Sir Fynwy – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yn Sir Fynwy.

Os ydych yn byw yn Y Fenni, Caldicot, Cas-gwent, Trefynwy, Magwyr, Brynbuga neu unrhyw le arall yn Sir Fynwy, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yn Sir Fynwy (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yn Sir Fynwy ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sir Fynwy (01633 644644)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (01633 644527)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn wasanaeth diduedd rhad ac am ddim i rieni, gofalwyr, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled Sir Fynwy.

Dechrau’n Deg Sir Fynwy

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Siarad Gynnar

Mae byw mewn ardal Dechrau’n Deg yn golygu bod eich plentyn a’ch teulu yn gymwys am ymweliadau gan y tîm iechyd Dechrau’n Deg sydd yno i gynnig cymorth ac arweiniad. Bydd y tîm iechyd yn gweithio’n agos i’ch cartref ac maent yn hapus i wneud ymweliadau cartref.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Fynwy

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Cefnogaeth

Mae Cefnogi Pobl yno i’ch helpu chi os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref. Gallant roi cymorth i chi i gynnal eich tenantiaeth a’ch helpu i ddatblygu sgiliau i fyw’n annibynnol. Eu nod yw eich helpu chi i oresgyn y problemau sydd wedi cael effaith ddrwg ar eich sefyllfa tai yn y gorffennol, ac i’ch galluogi chi i fyw’n annibynnol yn y dyfodol.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir Fynwy.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Gingerbread
  Cyngor a chefnogaeth ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Rhiant a Chefnogaeth Teuluol
  Dewch o hyd i wybodaeth am raglenni rhianta yn eich ardal chi, y fframwaith asesu teuluoedd (JAFF), cefnogaeth leol a chenedlaethol, ac awgrymiadau rhianta ar sawl topig.
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant: Sir Fynwy
  Rhwydwaith rhieni lleol sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, yn ogystal â chyfeillgarwch a gwybodaeth, gan gynnwys dosbarthiadau cyn-geni, grwpiau ôl-geni a chyrsiau. Nodyn: Mae hefyd yn bosib i chi ofyn i’ch meddyg, ymwelydd iechyd neu fydwraig am ddosbarthiadau cyn-geni.
 • Family Lives (0808 800 2222)
  Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth cyfrinachol ac am ddim. Galwch ar 0808 800 2222 am wybodaeth, cyngor, a chefnogaeth ar unrhyw mater sy’n effeithio eich bywyd teuluol, gan gynnwys bwlïo.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys wefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a tudalennau ffeithiau.

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Monmouthshire.gov.uk: Tai (Mynegai)
  Dewch o hyd i wybodaeth am wasanaethau cymorth sy’n gysylltiedig â thai, tai priodol a fforddiadwy, taliadau tai dewisol, cymorth tai, diogelwch ac effeithiolrwydd ym maes tai, budd-daliadau tai a digartrefedd.
 • Monmouthshire Homesearch
  Mae’r Cyngor Sir a’r tair cymdeithas tai mwyaf yn y sir wedi dod ynghyd i gynnig llety fforddiadwy. Yma gallwch gofrestru ar gyfer tai a gweld pa gartrefi sydd ar gael i’w rhentu neu brynu.
 • Cefnogaeth Tai
  Os ydych yn cael trafferth yn dod o hyd i lety yn ardal Cyngor Sir Merthyr Tudful neu i gadw’r llety sydd gennych eisoes, gallai Cefnogi Tai roi’r help sydd ei angen arnoch chi.
 • Rhaglen Cefnogi Pobl yn Sir Fynwy
  Cefnogaeth ar dai i helpu pobl niweidiadwy byw yn annibynnol mewn tai eu hun, neu mewn tai cefnogol.
 • Shelter Cymru (0845 075 5005)
  Cyngor cyfreithiol a chefnogaeth ar dai arbenigol, annibynnol am ddim.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy: Cefnogaeth Anghenion Ychwanegol
  Os oes gan eich plentyn awtistiaeth, byddardod, syndrom Down neu unrhyw fath o anghenion ychwanegol, dod o hyd i gefnogaeth yma. Yn cynnwys rhestr helaeth o sefydliadau a all ddarparu cefnogaeth gydag anghenion ychwanegol.
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Anableddau corfforol
  Gwybodaeth am yr holl wasanaethau ar gael i bobl gydag anableddau corfforol yn Sir Fynwy.
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy: Plant gydag Anableddau
  Cael gwybod am yr amrywiaeth o wyliau byr a gynigir gan y cyngor, yn ogystal â’r “Mynegai Plant ag Anableddau”, sy’n helpu’r cyngor ac asiantaethau eraill gynllunio gwasanaethau a thargedu adnoddau.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.
 • Sparkle Appeal – Canolfan Plant Serennu 
  Gweithgareddau hamdden a chwaraeon ar gyfer plant 0-17 oed gydag anghenion ychwanegol, gyda gwybodaeth, grwpiau cefnogaeth rhieni, gofal iechyd, a gwasanaethau cynghori.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…